460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
15
16
17
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ohromný, úžasný
fantastický, super
awesome [ˈɔːsəm]
To je úžasná práce!
It is awesome work!
S Legem můžete dělat spousty úžasných věcí.
You can do...
Moje dětství bylo úžasné.
My childhood was...
Když jsme přišli na Nový Zéland, uvítali nás speciálním rituálem, což bylo úžasné.
When we came to New Zealand they had a special ritual to greet us, which was awesome.
Je to neuvěřitelný úspěch a cítím se úžasně.
It's an incredible...
2/20
+
abstraktní, teoretický
výtah, shrnutí, anotace
vytáhnout, vybrat
abstract [ˈæbstrækt]
přít. prostý: abstract, 3. os. j. č.: abstracts, průb. čas: abstracting, prostý min.: abstracted, příčestí min.: abstracted
Existuje mnoho různých druhů podstatných jmen, například vlastní jména a abstraktní podstatná jména.
There are many different types of nouns, for example proper nouns and abstract nouns.
Snažíte se přemoci více abstraktních nepřátel: lenost, nudu, pochybnosti o sobě a otálení.
You're trying to...
Slovo „báseň“ je konkrétní, slovo „poezie“ je abstraktní.
The word "poem"...
Umělkyně vystavila rozmanitou sbírku obrazů, na kterých byly k vidění krajiny a abstraktní umění.
The artist displayed...
3/20
+
zapsat (si), napsat si, poznamenat (si)
write down [raɪt daʊn]
přít. prostý: write down, 3. os. j. č.: writes down, průb. čas: writing down, prostý min.: wrote down, příčestí min.: written down
Po probuzení si Edison okamžitě zapisoval veškeré myšlenky, které ho napadly.
Upon waking, Edison would immediately write down whatever thoughts came to him.
Rozhodl jsem se zapsat si své zisky a ztráty.
I decided to...
Zapište si všechna omezení, která znáte.
Write down all...
4/20
+
kyslík
kyslíkový
oxygen [ˈɒksɪdʒən]
jedn. číslo: oxygen, množ. číslo: oxygens
Když se vodík sloučí s kyslíkem, vznikne voda.
When hydrogen combines with oxygen the result is water.
Sloučením kyslíku a vodíku vznikne voda.
The bond between...
Pilot nechtěně odpojil přívod kyslíku pro pasažéry.
A pilot accidentally...
Vzduch se skládá hlavně z dusíku a kyslíku.
The air is...
5/20
+
zpracování, zpracovávání
processing [ˈprəʊsesɪŋ]
Data lze načíst do počítače k dalšímu zpracování.
The data can...
Především si můžete kdykoli stěžovat na zpracování vašich údajů pro reklamní účely.
In particular, you...
6/20
+
poslouchat, (u)poslechnout (koho/co)
řídit se (čím), dodržovat (co) (pravidla ap.)
obey [əˈbeɪ]
přít. prostý: obey, 3. os. j. č.: obeys, průb. čas: obeying, prostý min.: obeyed, příčestí min.: obeyed
Budeme se samozřejmě držet ústavy a dodržovat zákon.
We will of...
Vždycky jsem dodržoval zákon.
I've always obeyed the law.
Vojáci musí poslouchat rozkazy.
Soldiers must obey...
Pomáhá nám to řídit se původním smyslem zákona.
It helps us...
7/20
+
podezření, podezírání
nedůvěra
tušení
suspicion [səˈspɪʃən]
jedn. číslo: suspicion, množ. číslo: suspicions
Jeden muž byl zadržen pro podezření z vraždy.
One man was being held on suspicion of a murder.
Pouhá skutečnost, že jsi tam, vzbudí jejich podezření.
The mere fact...
Byl očištěn z podezření z bigamie poté, co soudce uznal, že jeho první svatba nebyla legální.
He was cleared...
Byl zatčen pro podezření z řízení pod vlivem alkoholu.
He was arrested...
Vzniklo podezření, že někdo v organizaci aktivně sabotuje úsilí týmu.
Suspicions arose that...
8/20
+
terapeut
therapist [ˈθerəpɪst]
jedn. číslo: therapist, množ. číslo: therapists
Požádejte svého lékaře, aby vám doporučil vhodného terapeuta.
Ask your doctor...
Energie vyzařující z jeho rukou z něho dělají vynikajícího terapeutického maséra.
The energy emissions...
Terapeut pomohl páru obnovit intimitu.
The therapist helped...
Terapeut jim pomohl zorientovat se v jejich dysfunkčním manželství.
The therapist helped...
Fyzioterapeut pracoval se sportovkyní na zlepšení její chůze po zranění.
The physical therapist...
Terapeut povzbudil klienta, aby na sezení otevřeně vyjádřil své pocity.
The therapist encouraged...
9/20
+
soudní
justiční
judicial [dʒuːˈdɪʃəl]
Vyšetřovací komise zjistila nedostatky v soudním systému.
The commission of...
Nezávislost justice a rozdělení pravomocí jsou pro demokratickou společnost zásadní.
Judicial independence and...
10/20
+
mladistvý, dospívající, náctiletý (jedinec)
teenagerovský, pro mladé
teenage [ˈtiːnˌeɪdʒ]
Vzpoura teenagerů často začíná v domácnosti.
Teenage rebellion often...
Dům byl plný dospívajících chlapců.
The house was...
11/20
+
spolehlivost
reliability [rɪˌlaɪəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: reliability, množ. číslo: -
Musíme přijmout odpovídající opatření ke zlepšení spolehlivosti naší výroby.
We must take...
Myslím si, že spolehlivost je u aut důležitější než jejich výkon.
I think reliability...
Spolehlivost statistických výsledků nelze ověřit.
The reliability of...
Historik kritizoval metodiku výzkumu a zpochybnil její spolehlivost a platnost.
The historian criticized...
12/20
+
rtuť
Merkur
mercury [ˈmɜːkjʊrɪ]
jedn. číslo: mercury, množ. číslo: mercuries
Jaká je délka dne na Merkuru?
What is the...
Rtuť je tekutá látka.
Mercury is a...
13/20
+
podávání zpráv
zpravodajství, reportáž
reporting [rɪˈpɔːtɪŋ]
Pochybuji o objektivitě a kvalitě jeho zpravodajství.
I doubt about...
Někteří uživatelé hlásí, že služby na serveru běží pomalu nebo neodpovídají.
Some users are reporting that services on the server are running slow or unresponsive.
14/20
+
minimalizovat, snížit na minimum
snižovat (význam), zlehčovat
bagatelizovat
minimize [ˈmɪnɪˌmaɪz]
přít. prostý: minimize, 3. os. j. č.: minimizes, průb. čas: minimizing, prostý min.: minimized, příčestí min.: minimized
Kliknutím na ikonu vpravo nahoře okno minimalizujete.
Click on the...
Snažíme se minimalizovat přítomnost prachu ve vzduchu.
We try to...
Zkrácení spánku, abyste měli více hodin na práci, se vám dříve nebo později vymstí.
Minimizing your sleep...
Preventivní opatření vlády proti bouři výrazně minimalizovala škody.
The government's pre-emptive...
Společnost zavedla udržitelné postupy, aby minimalizovala dopad těžby dřeva.
The company implemented...
15/20
+
úsměv, úšklebek
zubit se, uculovat se, (u)smát se
šklebit se
grin [grɪn]
jedn. číslo: grin, množ. číslo: grins, přít. prostý: grin, 3. os. j. č.: grins, průb. čas: grinning, prostý min.: grinned, příčestí min.: grinned
Usmála se na mě a gestem naznačila, že mě objímá.
She grinned at...
Jen pokrčil rameny a usmál se.
He just gave a shrug and grinned.
Její úsměv mi připomíná vřelý a přívětivý úsměv mé babičky.
Her smile reminds me of my grandmother's warm and welcoming grin.
16/20
+
vědomý (si), uvědomující si
vědomý, úmyslný, záměrný (čin)
(být) při vědomí
conscious [ˈkɒnʃəs]
Obecně řečeno, intuice je schopnost činit rozhodnutí bez vědomého uvažování.
Generally speaking, intuition...
My si myslíme, že země nemá schopnost vědomého myšlení.
We think that...
Kenneth byl občas při vědomí.
Kenneth was conscious...
Alex si plně uvědomoval, co dělá.
Alex was fully conscious of what he was doing.
Uvědomil jsem si, že mě někdo sleduje.
I became conscious...
Co by bylo zapotřebí, aby roboti začli mít vědomí?
What would it...
17/20
+
požární sbor, hasičský sbor
fire brigade [faɪə brɪˈgeɪd]
jedn. číslo: fire brigade, množ. číslo: fire brigades
Požární sbor bojuje proti velkému požáru v supermarketu v centru města.
The fire brigade...
Kvůli úzké cestě se sem hasičský sbor nemohl dostat.
Due to the...
18/20
+
sběratel
výběrčí (poplatků)
sběrač, kolektor (tech.)
collector [kəˈlektə]
jedn. číslo: collector, množ. číslo: collectors
Pro sběratele mincí jsme připravili speciální sady mincí.
We prepared special...
Obraz byl prodán soukromému sběrateli.
The painting was...
Jako vášnivý sběratel umění vím, že to ocení.
As an avid art collector, I know he will appreciate it.
19/20
+
startovní, startovací, spouštěcí
(na)startování
začínající, začáteční
průb. čas slovesa začít
starting [stɑːtɪŋ]
Když děláte jiné věci, začnete i myslet na jiné věci.
Once you're doing other things, you're starting to think about other things, too.
Tyto návrhy zákonů začínají být schvalovány.
These bills are...
Naše strategie už začíná plodit ovoce.
Our strategy is...
Její sluch se začal zhoršovat.
Her hearing was...
Než začnu pravidelně cvičit, byla mně doporučena konzultace s praktickým lékařem.
I have been...
20/20
+
odhodlání, rozhodnost, odhodlanost
rozhodnutí (sporu ap.)
určení, stanovení (čeho)
determination [dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: determination, množ. číslo: determinations
To jen podnítilo jeho odhodlání udělat cokoli, co by mohlo změnit tyto podmínky.
That only fueled...
Stát se profesionálním sportovcem vyžaduje v každém sportu výjimečné odhodlání.
To become a...
Sportovci se na soutěž připravovali s velkým nasazením a odhodláním.
The athletes have...
Když jde do tuhého, je třeba se vzchopit a odhodlaně čelit výzvám.
When things get...
To na čem záleží je vaše odhodlání a ochota pokračovat, i když jde do tuhého.
What matters is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X