380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
177
178
179
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zmocnění, oprávnění, zplnomocnění
posílení (svobody, rovnoprávnosti)
empowerment [ɪmˈpaʊəmənt]
j.č.: empowerment, mn.č.: empowerments
Klademe důraz na to, aby pracovníci měli oprávnění rozhodovat.
We emphasize the...
Velmi pevně věříme v posílení postavení žen.
We believe very...
2/20
+
předměstí, okraj, periférie (města)
outskirts [ˈaʊtˌskɜːts]
Žijeme na okraji Paříže.
We live on...
Když jsme se blížili k okraji města, Paulova nálada se viditelně zlepšila.
As we approached...
3/20
+
dekret, výnos, nařízení
vydat výnos, rozhodnout
decree [dɪˈkriː]
j.č.: decree, mn.č.: decrees, přít.: decree, 3.os.: decrees, průb.: decreeing, min.pr.: decreed, příč.min.: decreed
Vydali jsme výnos, který ruší zvláštní výsady pro vládní úředníky.
We have issued...
Obecní rada rozhodla, že nemocnice by se měla zavřít.
The local council...
4/20
+
vděčný
thankful [ˈθæŋkfəl]
Můžeme být jen vděční, že jsme ho zde měli 25 let.
We can only...
Jsem vám velmi vděčný.
I am very...
Jsem vděčný za obrovskou podporu všech našich členů.
I'm thankful for...
5/20
+
zhoršit (se), zhoršovat (se), (po)kazit (se)
worsen [ˈwɜːsən]
přít.: worsen, 3.os.: worsens, průb.: worsening, min.pr.: worsened, příč.min.: worsened
Báli jsme se, že by jeden malý náraz mohl zhoršit její zranění.
We were worried...
Mnoho lidí očekává, že se situace během několika příštích let zhorší.
A lot of...
Tato země se potýká se zhoršující se politickou a hospodářskou krizí.
This country is...
6/20
+
nevnímající, nevšímající si, netečný
oblivious [əˈblɪvɪəs]
Thomas nedbal na naše varování.
Thomas was oblivious...
Zdálo se, že Patricia davy reportérů téměř nevnímá.
Patricia seemed almost...
To může vést k tomu, že nezaregistujeme katastrofické omyly v našem přemýšlení.
It can render...
7/20
+
spousta, mnoho, velké množství
dav, zástup, velké množství lidí (form.)
multitude [ˈmʌltɪˌtjuːd]
j.č.: multitude, mn.č.: multitudes
Existuje mnoho důvodů proti.
There is a...
Co jjiného je oceán než obrovské množství kapek?
What is any...
8/20
+
ponížit, snižovat, pokořit (koho)
zhoršit, znehodnotit (form.)
rozpadnout (se)
rozkládat (se), odbourávat (se) (chemická látka ap,)
degradovat (koho) (voj.)
degrade [dɪˈgreɪd]
přít.: degrade, 3.os.: degrades, průb.: degrading, min.pr.: degraded, příč.min.: degraded
Kvalita signálu se může snížit.
The signal could be degraded.
Karen je příliš hrdá na to, aby se takhle ponížila.
Karen is too proud to degrade herself like that.
Bez korálů se útesy během let rozpadnou a zmizí.
Without corals, reefs will degrade and vanish within years.
9/20
+
všudypřítomný
ubiquitous [juːˈbɪkwɪtəs]
V obchodním centru byly všudypřítomné kamery.
Cameras were ubiquitous in the shopping center.
Sužovali nás všudypřítomní komáři.
We were plagued by the ubiquitous mosquito.
10/20
+
zaostávat, ztrácet (na koho), zůstávat pozadu
zpoždění, prodleva (časová)
kriminálník (BrE) (slang.)
lag [læg]
j.č.: lag, mn.č.: lags, přít.: lag, 3.os.: lags, průb.: lagging, min.pr.: lagged, příč.min.: lagged
Kevin za námi zaostával o několik kroků, takže jsme museli zastavit, abychom na něho počkali.
Kevin lagged a few steps behind us, so we had to stop to wait for him.
V ostré konkurenci zaostávali za ostatními automobilkami.
They lagged behind the other automakers in the fierce competition.
Rosie trpí pásmovou nemocí, ale po dobrém nočním spánku se bude cítit lépe.
Rosie is suffering from jet lag but she'll feel better after a good night's sleep.
Často cestuji a pásmová nemoc ovlivňuje můj spánek a výkon.
I travel frequently and jet lag affects my sleep and performance.
V důsledku pásmové nemoci se cítím tak unavený.
I feel so...
11/20
+
směšování, míchání, mísení
mixing [ˈmɪksɪŋ]
j.č.: mixing, mn.č.: mixings
Alice byla zvyklá míchat víno s vodou.
Alice was used...
Malíř měl plné ruce práce s mícháním barev.
The painter was...
12/20
+
vybraný, zvolený
vyvolený
min. čas a příč.min. od vybrat, vybírat
chosen [ˈtʃəʊzən]
Zvolená možnost musí být ta nejlepší.
The chosen option...
Je to dovoleno jen pár vyvoleným.
It is allowed...
13/20
+
rušivý, narušující (vliv ap.)
vyrušující (žák ap.)
disruptive [dɪsˈrʌptɪv]
Noční směny můžou velmi narušit domácí život.
Night shifts can...
Několik vyrušujících studentů může snadno rozvrátit vyučovací hodinu.
A few disruptive...
14/20
+
hořce
zatrpkle, zahořkle
ostře, nenávistně, prudce (oponovat ap.)
bitterly [ˈbɪtəlɪ]
Hořce zklamaný mladý veterán se odebral na vojenský domácí večírek.
Bitterly disappointed, the...
Hořce litovala toho, co udělala.
She bitterly repented...
Pan Hall byl hořce zklamán, že tu práci nedostal.
Mr. Hall was...
15/20
+
zahustit
(z)houstnout, zesílit
thicken [ˈθɪkən]
přít.: thicken, 3.os.: thickens, průb.: thickening, min.pr.: thickened, příč.min.: thickened
Lidské kosti mohou také zesílit, aby se vyrovnaly se sníženou mírou gravitace.
Human bones may...
Míchejte, dokud omáčka nezhoustne.
Keep stirring until...
Mlha zhoustla.
The fog has...
16/20
+
zhltnout, spolknout, sežrat (co)
sžírat
pohltit
devour [dɪˈvaʊə]
přít.: devour, 3.os.: devours, průb.: devouring, min.pr.: devoured, příč.min.: devoured
Můj hladový manžel zhltnoul večeři.
My hungry husband...
Sžírala ji žárlivost.
She was devoured...
17/20
+
doplňkový, doplňující, komplementární (k čemu)
alternativní (medicína ap.)
complementary [ˌkɒmplɪˈmentərɪ]
Samozřejmě to není naš hlavní zdroj, ale pouze doplňkový.
It is certainly...
Je to doplněk k tradiční medicíně.
It's complementary to...
18/20
+
uzavřít, obehnat, ohraničit, ohradit
přiložit (přílohu), vložit (do dopisu)
enclose [ɪnˈkləʊz]
přít.: enclose, 3.os.: encloses, průb.: enclosing, min.pr.: enclosed, příč.min.: enclosed
Přiložte prosím kopii dokumentu dokladujícího vaše občanství.
Please enclose a...
Zahrada je ohraničena vysokou cihlovou zdí.
The garden is enclosed by a high brick wall.
Plný obrys ohraničuje oblast, ve které jsme zkoumali každý jednotlivý receptor.
The solid outline...
19/20
+
odplata, odveta, odvetný úder
retaliation [rɪˌtælɪˈeɪʃən]
j.č.: retaliation, mn.č.: retaliations
Udělali to pouze jako odvetu za ztrátu jejich letadel.
They only did...
Policie uvedla, že se domnívá, že útok byl odplata za jeho smrt.
Police said they...
20/20
+
zjednodušit (co)
simplify [ˈsɪmplɪˌfaɪ]
přít.: simplify, 3.os.: simplifies, průb.: simplifying, min.pr.: simplified, příč.min.: simplified
Tento mód zjednodušuje proces upgrade velkých projektů.
This mode simplifies...
Celý proces byl nyní značně zjednodušen.
The whole process...
Celé přijímací řízení na vysokou školu bylo zjednodušeno.
The whole university...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X