460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
179
180
181
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vděčný
thankful [ˈθæŋkfəl]
Můžeme být jen vděční, že jsme ho zde měli 25 let.
We can only be thankful we had him here for 25 years.
Jsem vám velmi vděčný.
I am very thankful to you.
Jsem vděčný za obrovskou podporu všech našich členů.
I'm thankful for...
2/20
+
zhoršit (se), zhoršovat (se), (po)kazit (se)
worsen [ˈwɜːsən]
přít. prostý: worsen, 3. os. j. č.: worsens, průb. čas: worsening, prostý min.: worsened, příčestí min.: worsened
Báli jsme se, že by jeden malý náraz mohl zhoršit její zranění.
We were worried that one tiny jolt could worsen her injuries.
Mnoho lidí očekává, že se situace během několika příštích let zhorší.
A lot of people expect the situation to worsen over the next few years.
Tato země se potýká se zhoršující se politickou a hospodářskou krizí.
This country is...
Zhoršující se povětrnostní podmínky vedly ke zrušení venkovní akce.
The worsening weather...
Zhoršující se vztahy mezi oběma zeměmi vedou k diplomatickému napětí.
The worsening relationship...
3/20
+
nevnímající, nevšímající si, netečný
oblivious [əˈblɪvɪəs]
Thomas nedbal na naše varování.
Thomas was oblivious to our warnings.
Zdálo se, že Patricia davy reportérů téměř nevnímá.
Patricia seemed almost oblivious to the crowds of reporters.
To může vést k tomu, že nezaregistujeme katastrofické omyly v našem přemýšlení.
It can render...
4/20
+
oslnit, uchvátit, ohromit
lesk, třpyt
zářit, svítit
dazzle [ˈdæzəl]
přít. prostý: dazzle, 3. os. j. č.: dazzles, průb. čas: dazzling, prostý min.: dazzled, příčestí min.: dazzled
Když je jelen oslněn ostrým světlem, jiná osoba čekající s puškou jej zastřelí.
When a deer is dazzled by the bright light, another person waiting with a rifle shoots it dead.
Byl jsem oslněn ostrým světlem.
I was dazzled...
Nemyslím na nic jiného než na její okouzlující úsměv.
I can't think...
Na obloze se objevilo oslňující světlo.
A dazzling light...
Když otevřeli truhlu s pokladem, spatřili oslnivé množství šperků.
As they opened...
5/20
+
spousta, mnoho, velké množství
dav, zástup, velké množství lidí (form.)
multitude [ˈmʌltɪˌtjuːd]
jedn. číslo: multitude, množ. číslo: multitudes
Existuje mnoho důvodů proti.
There is a...
Co jiného je oceán než obrovské množství kapek?
What is an...
Byla to složitá záležitost se spletitým množstvím příčin.
That was a complex issue with a tangled multitude of causes.
6/20
+
dát dohromady, spojit (se), sejít se
bring together [brɪŋ təˈgeðə]
přít. prostý: bring together, 3. os. j. č.: brings together, průb. čas: bringing together, prostý min.: brought together, příčestí min.: brought together
Dáváme dohromady lidi a nápady z celého světa.
We bring together...
Na oslavě se sejdou známé tváře ze světa zábavy.
The celebration will...
Na konferenci se sešli matematici z celého světa.
The conference brought...
7/20
+
ponížit, snižovat, pokořit (koho)
zhoršit, znehodnotit (form.)
rozpadnout (se)
rozkládat (se), odbourávat (se) (chemická látka ap,)
degradovat (koho) (voj.)
degrade [dɪˈgreɪd]
přít. prostý: degrade, 3. os. j. č.: degrades, průb. čas: degrading, prostý min.: degraded, příčestí min.: degraded
Kvalita signálu se může snížit.
The signal could...
Karen je příliš hrdá na to, aby se takhle ponížila.
Karen is too...
Bez korálů se útesy během let rozpadnou a zmizí.
Without corals, reefs will degrade and vanish within years.
8/20
+
zaostávat, ztrácet (na koho), zůstávat pozadu
zpoždění, prodleva (časová)
kriminálník (BrE) (slang.)
lag [læg]
jedn. číslo: lag, množ. číslo: lags, přít. prostý: lag, 3. os. j. č.: lags, průb. čas: lagging, prostý min.: lagged, příčestí min.: lagged
Kevin za námi zaostával o několik kroků, takže jsme museli zastavit, abychom na něho počkali.
Kevin lagged a...
V ostré konkurenci zaostávali za ostatními automobilkami.
They lagged behind...
Rosie trpí pásmovou nemocí, ale po dobrém nočním spánku se bude cítit lépe.
Rosie is suffering from jet lag but she'll feel better after a good night's sleep.
Často cestuji a pásmová nemoc ovlivňuje můj spánek a výkon.
I travel frequently and jet lag affects my sleep and performance.
V důsledku pásmové nemoci se cítím tak unavený.
I feel so...
9/20
+
směšování, míchání, mísení
mixing [ˈmɪksɪŋ]
jedn. číslo: mixing, množ. číslo: mixings
Alice byla zvyklá míchat víno s vodou.
Alice was used...
Malíř měl plné ruce práce s mícháním barev.
The painter was...
Rád míchám různé příchutě limonád a vytvářím tak jedinečné kombinace nápojů.
I enjoy mixing...
10/20
+
ladit, sladit (s čím), přizpůsobit
uspořádat
match up [mætʃ ʌp]
přít. prostý: match up, 3. os. j. č.: matches up, průb. čas: matching up, prostý min.: matched up, příčestí min.: matched up
Halenka a sukně jí krásně ladí.
Her blouse and...
Snažím se přizpůsobit situaci.
I try to...
11/20
+
vybraný, zvolený
vyvolený
min. čas a příč.min. slovesa vybrat, vybírat
chosen [ˈtʃəʊzən]
Zvolená možnost musí být ta nejlepší.
The chosen option...
Je to dovoleno jen pár vyvoleným.
It is allowed...
12/20
+
rušivý, narušující (vliv ap.)
vyrušující (žák ap.)
disruptive [dɪsˈrʌptɪv]
Noční směny můžou velmi narušit domácí život.
Night shifts can...
Několik vyrušujících studentů může snadno rozvrátit vyučovací hodinu.
A few disruptive...
13/20
+
hořce
zatrpkle, zahořkle
ostře, nenávistně, prudce (oponovat ap.)
bitterly [ˈbɪtəlɪ]
Hořce zklamaný mladý veterán se odebral na vojenský domácí večírek.
Bitterly disappointed, the...
Hořce litovala toho, co udělala.
She bitterly repented...
Pan Hall byl hořce zklamán, že tu práci nedostal.
Mr. Hall was...
14/20
+
zahustit
(z)houstnout, zesílit
thicken [ˈθɪkən]
přít. prostý: thicken, 3. os. j. č.: thickens, průb. čas: thickening, prostý min.: thickened, příčestí min.: thickened
Lidské kosti mohou také zesílit, aby se vyrovnaly se zvýšenou mírou gravitace.
Human bones may...
Míchejte, dokud omáčka nezhoustne.
Keep stirring until...
Mlha zhoustla.
The fog has...
15/20
+
naivní, jednoduchý, prostoduchý
simple-minded [ˈsɪmpəl ˈmaɪndɪd]
Byla to naivní romantička.
She was a...
Zní to jednoduše a možná to tak je.
It sounds simple-minded,...
16/20
+
zhltnout, spolknout, sežrat (co)
sžírat
pohltit
devour [dɪˈvaʊə]
přít. prostý: devour, 3. os. j. č.: devours, průb. čas: devouring, prostý min.: devoured, příčestí min.: devoured
Můj hladový manžel zhltnul večeři.
My hungry husband...
Sžírala ji žárlivost.
She was devoured...
17/20
+
doplňkový, doplňující, komplementární (k čemu)
alternativní (medicína ap.)
complementary [ˌkɒmplɪˈmentərɪ]
Samozřejmě to není naš hlavní zdroj, ale pouze doplňkový.
It is certainly...
Je to doplněk k tradiční medicíně.
It's complementary to...
18/20
+
uzavřít, obehnat, ohraničit, ohradit
přiložit (přílohu), vložit (do dopisu)
enclose [ɪnˈkləʊz]
přít. prostý: enclose, 3. os. j. č.: encloses, průb. čas: enclosing, prostý min.: enclosed, příčestí min.: enclosed
Přiložte prosím kopii dokumentu dokladujícího vaše občanství.
Please enclose a...
Zahrada je ohraničena vysokou cihlovou zdí.
The garden is enclosed by a high brick wall.
Plný obrys ohraničuje oblast, ve které jsme zkoumali každý jednotlivý receptor.
The solid outline...
Do složených závorek se uzavírají pravidla stylů CSS, která definují vzhled webových prvků.
The CSS style...
V programování se blok kódu často uzavírá do složených závorek.
In programming, a block of code is often enclosed within curly braces.
19/20
+
odplata, odveta, odvetný úder
retaliation [rɪˌtælɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: retaliation, množ. číslo: retaliations
Udělali to pouze jako odvetu za ztrátu jejich letadel.
They only did...
Policie uvedla, že se domnívá, že útok byl odplata za jeho smrt.
Police said they...
Obvinili ho, že umožnil příliv uprchlíků jako odvetu za sankce.
They have accused...
20/20
+
zjednodušit (co)
simplify [ˈsɪmplɪˌfaɪ]
přít. prostý: simplify, 3. os. j. č.: simplifies, průb. čas: simplifying, prostý min.: simplified, příčestí min.: simplified
Tento mód zjednodušuje proces upgrade velkých projektů.
This mode simplifies...
Celý proces byl nyní značně zjednodušen.
The whole process...
Celé přijímací řízení na vysokou školu bylo zjednodušeno.
The whole university...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X