390+  lekcí
16 000+  vět
7 900+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
183
184
185
190
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
chování, vystupování (osoby) (form.)
demeanor [dɪˈmiːnə]
j.č.: demeanor, mn.č.: demeanours
Na jeho chování nebylo nic, co by naznačovalo, že by byl nervózní.
There was nothing in his demeanor that suggested he was anxious.
Její chování se změnilo ve chvíli, kdy tě uviděla.
Her demeanor changed the moment she saw you.
2/20
+
poukázat, zmínit, narážet (nepřímo)
allude [əˈluːd]
přít.: allude, 3.os.: alludes, průb.: alluding, min.pr.: alluded, příč.min.: alluded
Problém byl krátce zmíněn v dřívějších diskusích.
The problem had been alluded to briefly in earlier discussions.
Na nikoho a na nic jsem nenarážel.
I didn't allude to anybody or anything.
3/20
+
jen tak mimochodem, jen náhodou
abych nezapomněl
incidentally [ˌɪnsɪˈdentəlɪ]
Jeho rodiče, jen tak mimochodem, nejsou stydliví.
His parents, incidentally, are not shy.
Mimochodem, kde jste se narodil?
Incidentally, where were you born?
Mimochodem, volal mi bývalý kolega.
Incidentally, I got a call from a former colleague.
4/20
+
odložit, pozdržet (platbu, schůzku ap.)
ustoupit, podrobit se, podřídit se
vyřadit, vyjmout
defer [dɪˈfɜː]
přít.: defer, 3.os.: defers, průb.: deferring, min.pr.: deferred, příč.min.: deferred
Rozhodnutí bylo odloženo na neurčito.
The decision has...
Vydal novou vyhlášku, která výslovně stanovila, že studenti budou z návrhu vynati.
He issued a...
Ve všem se podřídila svému manželovi.
She deferred to...
5/20
+
nebýt důležitý, nebýt podstatný
netýkat se toho
be beside the point [biː bɪˈsaɪd ðiː pɔɪnt]
přít.: be beside the point, 3.os.: is beside the point, průb.: being beside the point, min.pr.: were/was beside the point, příč.min.: been beside the point
Nechci nový telefon, ale to není podstatné.
I don't want...
Jsi slepý hlupák, ale na tom nezáleží.
You are a...
6/20
+
hřeben (hory, vlny ap.)
výčnělek, vrchol, vrcholová hodnota
chochol, hřebínek, korunka
erb, erbovní znak
zdolat co, vylézt (na co) (kopec ap.)
crest [krest]
j.č.: crest, mn.č.: crests, přít.: crest, 3.os.: crests, průb.: cresting, min.pr.: crested, příč.min.: crested
Voda stoupala do čtvrtka, kdy dosáhla svého vrcholu.
The water rose...
Musí to být nějaký kmenový erb nebo tak něco.
It must be...
Samec se pozná podle žluté chocholky.
The male is...
7/20
+
nadpřirozený
supernatural [ˌsuːpəˈnætʃrəl]
Christopher věří, že má nadpřirozené schopnosti.
Christopher believes he...
Každá nadpřirozená bytost, která zemře, tudy musí projít.
Every supernatural being...
8/20
+
nákladní doprava
náklad
dopravovat, přepravovat (zboží lodí, letadlem ap.)
freight [freɪt]
j.č.: freight, mn.č.: freights, přít.: freight, 3.os.: freights, průb.: freighting, min.pr.: freighted, příč.min.: freighted
Hrozny z této oblasti jsou přepravovány do celého světa.
Grapes from this...
Dva nákladní vlaky se srazily tak silně, že jeden motor byl zaklíněný do druhého.
Two freight trains...
9/20
+
posouzení, zhodnocení, vyhodnocení (situace ap.)
ohodnocení, ocenění, odhad (úřední)
appraisal [əˈpreɪzəl]
j.č.: appraisal, mn.č.: appraisals
Jak hodnotíte situaci?
What's your appraisal...
Byl jsem požádán o nezávislé posouzení.
I was asked...
10/20
+
natáhnout, roztáhnout, protáhnout, prodloužit
vytočit, vybočit
přimět k řeči, vytáhnout (co z koho)
vytáhnout, vylákat
draw out [drɔː aʊt]
přít.: draw out, 3.os.: draws out, průb.: drawing out, min.pr.: drew out, příč.min.: drawn out
Vytáhla z něj moje tajemství.
She drew out...
Konkurenční pracovní prostředí z nich dostalo to nejlepší, čeho mohli dosáhnout.
A competitive working...
Chceme vylákat Sauronova vojska.
We want to...
11/20
+
připomínat si, připomenout si (památku ap.)
commemorate [kəˈmeməˌreɪt]
přít.: commemorate, 3.os.: commemorates, průb.: commemorating, min.pr.: commemorated, příč.min.: commemorated
Varšavské povstání se připomíná každý rok 1. srpna na počest odvahy a oběti lidí, kteří se ho zúčastnili.
Warsaw Uprising is...
Zvon zvonil po dobu jedné minuty, aby připomněl hodinu jeho smrti.
A bell rang for one minute in order to commemorate the hour of his death.
12/20
+
stížnost, rozhořčení, zloba, křivda
grievance [ˈgriːvəns]
j.č.: grievance, mn.č.: grievances
Můžete mi říct, proč jste na mě podal stížnost?
Can you tell...
Mým současným úkolem není obnovovat staré křivdy.
My present errand...
13/20
+
tabule (školní) (černá)
blackboard [ˈblækˌbɔːd]
j.č.: blackboard, mn.č.: blackboards
Před přestávkou smazala tabuli.
She erased the...
Pojď k tabuli.
Come to the blackboard.
14/20
+
označit (jménem ap.)
pojmenovat (koho/co)
(u)stanovit, určit, jmenovat
prohlásit (co za co)
designate [ˈdezɪɡneɪt]
přít.: designate, 3.os.: designates, průb.: designating, min.pr.: designated, příč.min.: designated
Hodnocení NC-17 neoznačuje filmy jako pornografické nebo obscénní.
NC-17 rating does...
Všichni musíme být vytrvalí, abychom dosáhli vytyčených cílů.
We all need...
Těmto zaměstnancům byla určena odpovědnost za vyhledávání nových talentovaných pracovníků.
These staff members...
15/20
+
ne ve skutečnosti, pouze na papíře
in name only [ɪn neɪm ˈəʊnlɪ]
Vypadá to, že tato společnost existuje jen na papíře.
This company appears...
Je šéf jen na papíře, protože když je potřeba něco rozhodnout, je vždycky někde jinde.
He's the boss...
16/20
+
vratný, proplatitelný
refundable [rɪˈfʌndəbəl]
Při příjezdu se platí vratná kauce 1500 Kč.
A refundable 1500...
Požadujeme vratnou kauci jako záruku za včasné vrácení zapůjčeného produktu.
We require a...
17/20
+
monopol, monopolní postavení
monopoly [məˈnɒpəlɪ]
j.č.: monopoly, mn.č.: monopolies
V minulosti měla ústřední vláda monopol na televizní vysílání.
In the past...
V průběhu let odstranil své konkurenty, takže má nyní prakticky monopol.
Over the years,...
18/20
+
prostředí, (okolní) podmínky, okolí
surroundings [səˈraʊndɪŋz]
Důkladně jsme prozkoumali okolí, než jsme se rozhodli koupit nový dům.
We looked carefully...
Je zřejmé, že jsem si vyvinula schopnost jako chameleon fyzicky splynout s mým okolím.
Clearly, I have...
Jděte sám nebo s někým jiným - každopádně buďte venku a užívejte si své okolí.
Go alone or...
19/20
+
odolný, imunní, rezistentní
odporující, vzdorující
odpůrce
resistant [rɪˈzɪstənt]
j.č.: resistant, mn.č.: resistants
Komáři se stávají odolnými vůči insekticidům.
Mosquitoes are becoming...
Tento nový typ infekce je rezistentní vůči antibiotikům.
This new type...
Tento typ lepicí pásky je odolný proti roztržení a stárnutí.
This type of...
20/20
+
doplnit, zvýraznit (co) (chuť ap.)
doplněk, dodatek (čeho k čemu)
complement [ˈkɒm.plɪment]
j.č.: complement, mn.č.: complements, přít.: complement, 3.os.: complements, průb.: complementing, min.pr.: complemented, příč.min.: complemented
Tato směrnice doplňuje stávající opatření.
This directive complements...
Vzájemně se skvěle doplňovali.
They complemented each...
Naším cílem je úzká spolupráce s rodiči, abychom vylepšili jejich způsob péče o děti.
Our aim is to work in close partnership with parents to complement their approach to childcare.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X