460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
195
196
197
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
začervenat se, zrudnout, (za)rdít se (studem ap.)
(u)zardění, začervenání se, ruměnec
blush [blʌʃ]
jedn. číslo: blush, množ. číslo: blushes, přít. prostý: blush, 3. os. j. č.: blushes, průb. čas: blushing, prostý min.: blushed, příčestí min.: blushed
Lucas viděl, že ho pozoruje a zčervenal.
Lucas saw she was watching him and blushed.
Nechtějte abych se červenala.
Don't make me blush.
Snažila se skrýt, že se červená.
She tried to hide her blush.
2/20
+
zachytit, zaznamenat, vylíčit (co) (události ap.)
kronika, letopis (obce, rodu ap.)
chronicle [ˈkrɒnɪkəl]
jedn. číslo: chronicle, množ. číslo: chronicles, přít. prostý: chronicle, 3. os. j. č.: chronicles, průb. čas: chronicling, prostý min.: chronicled, příčestí min.: chronicled
Jeho život je vylíčen v nové biografii vydané minulý týden.
His life is chronicled in a new biography published last week.
Napsal kroniku ze svého života během válečných let.
He wrote a chronicle of his life during the war years.
3/20
+
(po)zdravit, (za)salutovat (voj.)
pozdrav, (za)salutování (voj.)
salute [səˈluːt]
jedn. číslo: salute, množ. číslo: salutes, přít. prostý: salute, 3. os. j. č.: salutes, průb. čas: saluting, prostý min.: saluted, příčestí min.: saluted
Mám se snad postavit a začít salutovat?
Am I supposed to stand up and salute?
Přiřítil se ke mně a velmi hlasitě se zeptal, proč jsem nezasalutoval.
He came storming at me and very vocally asked why I had not saluted.
4/20
+
refrén, omílaná fráze
zdržet se (čeho), vyhnout se (čemu)
upustit (od čeho)
refrain [rɪˈfreɪn]
jedn. číslo: refrain, množ. číslo: refrains, přít. prostý: refrain, 3. os. j. č.: refrains, průb. čas: refraining, prostý min.: refrained, příčestí min.: refrained
Souhlasili s tím, že upustí od devalvace své měny, aby zlevnili své zboží pro zahraniční obchodníky.
They had agreed...
Matka se vyhýbá tomu, aby si dítěte hned všímala nebo ho hned kojila, kvůli tomu aby se uklidnilo.
The mother refrains...
5/20
+
když už o tom mluvíme (AmE)
když už jsme u toho (AmE)
speaking of which [ˈspiː.kɪŋ ɒv wɪtʃ]
Když už o tom mluvíme, kdy se začneš připravovat na zkoušku?
Speaking of which,...
Když už jsme u toho, víš o někom?
Speaking of which,...
6/20
+
zamýšlený, plánovaný
určený (pro koho, k čemu)
min. pr. a příč. min. slovesa zamýšlet, hodlat
intended [ɪnˈtendɪd]
Už jste si stanovili zamýšlený cíl?
Have you determined...
Nemyslím si, že to byl plánovaný cíl.
I don't think...
7/20
+
(od)vléci, (od)táhnout (za sebou)
(od)tažení, odtah
tow [təʊ]
jedn. číslo: tow, množ. číslo: tows, přít. prostý: tow, 3. os. j. č.: tows, průb. čas: towing, prostý min.: towed, příčestí min.: towed
Vyhrožovali mi, že mi auto odtáhnou pryč.
They threatened to...
Poškozené plavidlo bylo odtaženo do přístavu.
The damaged vessel...
Lyžaři využívají lyžařský vlek, aby se rychle dostali na vrchol sjezdovky.
Skiers use the...
Lyžařský vlek byl mimo provoz, takže lyžaři museli nahoru jít pěšky.
The ski tow...
Lyžařský vlek bude v provozu každý den od 9 do 16 hodin.
The ski tow...
8/20
+
nejistý, nepravděpodobný, diskutabilní
pochybující, pochybovačný
pochybný (kvalita ap.)
doubtful [ˈdaʊtfʊl]
Vyhlídky na trvalý mír jsou stále nejisté.
Prospects for a...
Nancy pochybovala o pravdivosti jeho vysvětlení.
Nancy was doubtful...
9/20
+
legenda, popisek, titulek (k obrázku ap.)
opatřit legendou (obrázek ap.)
caption [ˈkæpʃən]
jedn. číslo: caption, množ. číslo: captions, přít. prostý: caption, 3. os. j. č.: captions, průb. čas: captioning, prostý min.: captioned, příčestí min.: captioned
Poslala mně fotku s dlouhým popiskem.
She sent me...
Popisek vedle uvádí, že Jessica je v první řadě úplně vlevo.
The caption alongside...
10/20
+
usadit se, ustálit se, osídlit
uklidnit se
settle down [ˈsetəl daʊn]
přít. prostý: settle down, 3. os. j. č.: settles down, průb. čas: settling down, prostý min.: settled down, příčestí min.: settled down
Když se uklidnily, nechal je tam, ať si popovídají.
Once they settled...
Předpokládal jsem, že bude snadné najít místo a usadit se.
I assumed it...
Obvykle se usadí na pohodlném bidýlku a jemně třou zadeček hmyzu, aby jej zbavily žihadla.
Usually, they settle down on a comfortable perch and gently rub the insect's abdomen to expel the venom.
11/20
+
rázný, svižný, energický
osvěžující, vzpružující, povzbuzující
čilý, živý (obchod ap.)
svěží, chladný, ostrý (vítr ap.)
oživit (co), ožít (obchod ap.)
brisk [brɪsk]
přít. prostý: brisk, 3. os. j. č.: brisks, průb. čas: brisking, prostý min.: brisked, příčestí min.: brisked, 2. stupeň: brisker, 3. stupeň: briskest
Docela čile obchodují v zahraničí.
They do quite...
Matthew nasadil svižné tempo a my se snažili udržet krok.
Matthew set a...
Svižná chůze spálí více kalorií než pomalé běhání.
Brisk walking burns...
12/20
+
pracovní síla, pracující
zaměstnanci (všichni)
workforce [ˈwɜːkˌfɔːs]
jedn. číslo: workforce, množ. číslo: workforces
Obhajoval propuštění zhruba poloviny zaměstnanců společnosti.
He has defended...
Mezi zaměstnanci se objevují náznaky podrážděnosti.
There are rumblings...
Nastupují do zaměstnání v době, kdy je digitální komunikace běžnou záležitostí.
They've entered the workforce at a time when digital communication is commonplace.
13/20
+
kuchyně (způsob přípravy pokrmů)
cuisine [kwɪˈziːn]
jedn. číslo: cuisine, množ. číslo: cuisines
Barcelona je ráj katalánské kuchyně.
Barcelona is the...
Benátská kuchyně je založena na mořských plodech.
Venetian cuisine is...
V restauraci se podávala tradiční irácká kuchyně, například kebab a placky.
The restaurant served...
Město je proslulé svou kulinářskou rozmanitostí a nabízí širokou škálu mezinárodních kuchyní.
The city is...
14/20
+
larva
larva [ˈlɑːvə]
jedn. číslo: larva, množ. číslo: larvas
Během této fáze se larva transformuje na dospělého jedince.
During this stage...
Larva vypadala ohavně, ale vylíhl se z ní krásný motýl.
The larva had...
15/20
+
pro začátek
to start off [tuː stɑːt ɒf]
Pro začátek udělejme jen malý krok.
To start off,...
Nyní, pro začátek, se podívám jen na dva.
Now, to start...
16/20
+
překážet, bránit, vadit
dárkový koš, koš (s víkem)
překážka
hamper [ˈhæmpə]
jedn. číslo: hamper, množ. číslo: hampers, přít. prostý: hamper, 3. os. j. č.: hampers, průb. čas: hampering, prostý min.: hampered, příčestí min.: hampered
Hledání ponorky brání nepříznivé povětrnostní podmínky.
The search for...
Nová sopečná činnost brání snaze o záchranu.
New volcanic activity...
Brzdí nás, že existuje příliš mnoho pravidel na mnoha úrovních.
We are hampered...
17/20
+
spad (radioaktivní)
dopad, důsledek, následek
fallout [ˈfɔːlˌaʊt]
jedn. číslo: fallout, množ. číslo: fallouts
Kde je oblast, kam trosky dopadly?
Where is the...
Důsledky bankovní krize byly globální.
The fallout from...
Následky po této události přišly rychle.
The fallout from...
18/20
+
oddělit (se), odpojit (se), odepnout (se)
vyprostit (se)
odloučit, detašovat
odpoutat se, odvrátit se, vzdálit se
detach [dɪˈtætʃ]
přít. prostý: detach, 3. os. j. č.: detaches, průb. čas: detaching, prostý min.: detached, příčestí min.: detached
Začal se vzdalovat realitě, pokud těmto věcem opravdu věří.
He's become detached...
Oddělte horní žlutou část přihlášky a pečlivě ji uschovejte.
Detach the upper...
Nakonec se mu padařilo vyprostit se ze sevření.
Finally, he managed...
19/20
+
cívka, kotouč (drátu ap.)
smyčka, závit (jedno obtočení)
(s)vinout (se), stočit (se), navinout (se)
coil [kɔɪl]
jedn. číslo: coil, množ. číslo: coils, přít. prostý: coil, 3. os. j. č.: coils, průb. čas: coiling, prostý min.: coiled, příčestí min.: coiled
Měnící se proud v primární cívce indukuje proud v sousedním obvodu.
A changing current...
Had se ovinul kolem větve.
The snake coiled...
20/20
+
důmyslný přístroj, zařízení, mechanismus
udělátko
gadget [ˈgædʒɪt]
jedn. číslo: gadget, množ. číslo: gadgets
Už jste viděli tu malou šikovnou vychytávku? Slouží k oddělení žloutků od bílků.
Have you seen...
Mám šikovné udělátko na otevírání sklenic.
I've got a...
Jako nadšenec do techniky měl vždy nejnovější přístroje a zařízení.
As a tech...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X