400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
22
23
24
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
protikladný, protichůdný
vzdorující, odporující, oponující
jdoucí proti
opposed [əˈpəʊzd]
Proti tomuto návrhu je jen menšina voličů.
The proposal is...
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I aI asked...
V minulosti jsem oponoval Ryanovi a můžu mu oponovat i v budoucnu.
I have opposed...
Ben se vytrvale stavěl proti jakémukoliv snížení výhod zaměstnanců.
Ben perpetually opposed...
Jsme proti veškerému násilí, nepokojům a narušování veřejného pořádku.
We are opposed...
2/20
+
dobrá vůle
dobré jméno, renomé, prestiž
goodwill [ˌgʊdˈwɪl]
j.č.: goodwill, mn.č.: -
Propustili jsme ho jako gesto dobré vůle.
We released him as a gesture of goodwill.
Jinak ztratíte u lidí dobré jméno.
Otherwise, you will lose the goodwill of the people.
3/20
+
hruška
hrušeň
pear [peə]
j.č.: pear, mn.č.: pears
Vzala jsem si hrušku a kousla do ní.
I took a pear and bit into it.
Jdi do zahrady a natrhej si hrušky, ano?
Go into the garden and pick some pears, will you?
4/20
+
vyžehlit
urovnat, vyřešit, dát do pořádku
iron out [ˈaɪən aʊt]
přít.: iron out, 3.os.: irons out, průb.: ironing out, min.pr.: ironed out, příč.min.: ironed out
Očekává se, že mu poskytne osobní záruky a dá do pořádku všechny nevyřešené neshody.
She is expected...
Stále se snažíme vyřešit problémy s novým počítačovým systémem.
We're still trying...
5/20
+
polární kruh (severní)
arctic circle [ˈɑːktɪk ˈsɜːkəl]
j.č.: arctic circle, mn.č.: arctic circles
Žili jsme v národním parku severně od polárního kruhu.
We lived in...
Na polárním kruhu není v prosinci slunce nad obzorem vidět.
At the arctic...
6/20
+
vybavit, vyzbrojit
připravit (koho na co)
equip [ɪˈkwɪp]
přít.: equip, 3.os.: equips, průb.: equipping, min.pr.: equipped, příč.min.: equipped
Kanceláře byly podobně vybavené.
The offices were...
Měl u sebe rádio, pistoli a kyanidovou kapsli.
He was equipped...
Vagon rozvor náprav nepřesahující 5 m.
The wagon is...
Pracovníci v uzavřené zóně musí být vybaveni příslušnými ochrannými prostředky.
Workers within the...
Pokoje jsou vybaveny fénem, ​​televizí a telefonem.
Rooms come equipped...
7/20
+
sleva, rabat
zlevnit (co), snížit cenu
nebrat v úvahu, ignorovat, nepřihlížet (k čemu)
discount [ˈdɪskaʊnt]
j.č.: discount, mn.č.: discounts, přít.: discount, 3.os.: discounts, průb.: discounting, min.pr.: discounted, příč.min.: discounted
Když dají na produkt výraznou slevu slevu, je to dobrá příležitost.
There is a...
Tady je škrábanec. Můžete mi dát slevu?
There's a scratch here. Could you give me a discount?
Naši pravidelní zákazníci dostávají 10% slevu.
Our patrons receive...
8/20
+
jedovatý, toxický
toxic [ˈtɒksɪk]
Chtěl jsem se zeptat, jestli jsou ohryzky z jablek pro mého psa jedovaté.
I wanted to...
Pomalé odstraňování toxického odpadu je velkým problémem životního prostředí.
Slow disposal of...
Pokud přijde do kontaktu s kyselinou sýrovou uvolňuje se vysoce toxický plyn.
If it came...
Bydleli dvě míle od skládky toxického odpadu.
They lived two...
9/20
+
cesta, ulička (úzká)
pruh (jízdní, vozovky)
dráha (závodní, plavecká)
lane [leɪn]
j.č.: lane, mn.č.: lanes
Několik aut se prohnalo kolem mě a zastavila, blokujíce oba pruhy.
A few cars...
Lidé si navzájem dávali jen tolik prostoru, aby se mohli zařadit do jízdních pruhů bez zastavení.
People gave each other just enough space to merge into lanes without stopping.
10/20
+
věrný, loajální
faithful [ˈfeɪθfʊl]
Tento zvon byl používán pro svolávání věřících k modlitbě.
This bell was...
Ďábel chtěl tohoto věrného může odvrátit od služby bohu.
The devil wanted...
11/20
+
surový, hrubý
přibližný
surový (ropa, ocel)
nahrubo udělaný, neopracovaný
crude [kruːd]
2. st.: cruder, 3. st.: crudest
Surová ropa je základní surovinou pro mnoho produktů.
Crude oil is...
Surová ropa je průmyslově rafinována tak, že se oddělí nežádoucí prvky.
Crude oil is...
12/20
+
navigace, navigování
plavba, plavení se
navigation [ˌnævɪˈgeɪʃən]
j.č.: navigation, mn.č.: -
Moje navigace někdy přestane fungovat.
My navigation sometimes...
Letadla používají nejmodernější navigační zařízení.
The aircraft uses...
13/20
+
společný (úsilí, útok ap.)
kombinovaný, spojený, sloučený
celkový, úhrnný (rozsah ap.), dohromady
combined [kəmˈbaɪnd]
V loňském roce jsem měl více problémů, než ve všech předchozích letech dohromady.
Last year, I...
Celý svět se spojil proti mně.
The whole world was combined against me.
Kombinace více faktorů během několika minulých let způsobila zvýšení cen.
Over the past few years a number of factors have combined to raise prices.
Akupunktura je kombinována s farmakoterapií pro zlepšení její pohyblivosti.
The acupuncture is...
14/20
+
předek
předchůdce
ancestor [ˈænsestə]
j.č.: ancestor, mn.č.: ancestors
Moderní lidé mají výrazně menší ústa a zuby než naši předkové.
Modern humans have...
Naši předkové jedli maso, ale byli převážně sběrači, nikoliv lovci.
Our ancestors ate...
Věří, že tato hvězdná brána je vstupem do světa našich předků.
They believe this stargate is a portal to the world of our ancestors.
15/20
+
sjednotit, spojit
unify [ˈjuːnɪˌfaɪ]
přít.: unify, 3.os.: unifies, průb.: unifying, min.pr.: unified, příč.min.: unified
Silná podpora války sjednotila národ.
Strong support for...
Chceme sjednotit práva mužů a žen.
We want to...
Nikdo nic nenamítá ohledně rozhodnutí se sjednotit.
No one objects...
16/20
+
tvořivost, kreativita
creativity [ˌkriːeɪˈtɪvɪtiː]
j.č.: creativity, mn.č.: -
Tvořivost je o tvorbě něčeho nového nebo originálního.
Creativity is about...
Daniel připisuje její tvořivost k její lásce k umění.
Daniel credits her...
Vytvořili pozitivní klima pro rozvoj kreativity na pracovišti.
They created a positive climate for the development of creativity in the workplace.
Hledáme podnikavé a tvořivé lidi.
We're looking for people with enterprise and creativity.
17/20
+
koordinátor
coordinator [kəʊˈɔːdɪˌneɪtə]
j.č.: coordinator, mn.č.: coordinators
Právě jsme jmenovali koordinátora, který bude dohlížet na celý projekt.
We've just appointed...
Byl koordinátorem většiny humanitárních operací.
He was the...
18/20
+
řecký
Řek, Řekyně
řečtina
greek [griːk]
j.č.: greek, mn.č.: greeks
Harry má rád řeckou kulturu.
Harry likes Greek...
Čtu starořecké drama.
I am reading...
Z řecké filozofie přijala křesťanská teologie i nauku o nesmrtelnosti duše.
From Greek philosophy,...
Jeho kniha podnítila můj zájem o řecké umění.
His book awakened...
Někteří lidé se snažili obhajovat britské přivlastnění si antických řeckých soch.
Some people tried to defend the British appropriation of ancient Greek sculptures.
19/20
+
ochota, svolnost
willingness [ˈwɪlɪŋnɪs]
j.č.: willingness, mn.č.: -
Řekl, že viděl ochotu mluvit o alternativách k současné dohodě.
He said he...
Od začátku mě ujišťoval o své ochotě mi pomoci.
From the outset,...
20/20
+
ověřit (si), ověřovat, prověřit
potvrdit (pravdivost)
verify [ˈverɪˌfaɪ]
přít.: verify, 3.os.: verifies, průb.: verifying, min.pr.: verified, příč.min.: verified
Mimo jiné byste měli ověřit, že je vaše puška správně namířena na cíl.
Among other things,...
Spolehlivost statistických výsledků nelze ověřit.
The reliability of...
Použili jsme rychlou a jednoduchou metodu ověření nepřítomnosti kysličníku uhličitého.
We used a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X