460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
24
25
26
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
produktivita
productivity [ˌprɒdʌkˈtɪvɪtɪ]
jedn. číslo: productivity, množ. číslo: -
Produktivita je pouze jednou, menší složkou v dobře prožitém životě.
Productivity is only one, minor ingredient in a well-lived life.
Došlo k určitému poklesu zaměstnanosti, zatímco produktivita vzrostla.
There was some...
Zásadním důvodem naší poslední porážky byla naše nízká produktivita.
The principal reason for our latest defeat was our low productivity.
Tato změna je zaměřena na oživení produktivity a hospodářského růstu.
The move is aimed at boosting productivity and economic growth.
Je to potenciálně závažný nápor pro naši produktivitu.
It is a...
Studie ukazují, že čas, který věnujete svému koníčku, může být ve skutečnosti klíčem ke zvýšení produktivity.
Studies show that...
2/20
+
rozsudek, verdikt
verdict [ˈvɜːdɪkt]
jedn. číslo: verdict, množ. číslo: verdicts
Koroner vydal rozhodnutí, že šlo o nezaviněné úmrtí.
Coroner delivered a...
Rozsudek soudce ukazuje, že pro chudé lidi zde není žádná spravedlnost.
The judge's verdict...
Řekl, že podá svou rezignaci na znamení protestu proti tomuto rozhodnutí.
He said that...
Porota vynesla odsuzující verdikt.
The jury brought...
Porota se odebrala zvážit rozsudek.
The jury retired...
3/20
+
roztrhaný, roztržený, rozervaný
rozpolcený (duševně)
torn [tɔːn]
2. stupeň: more torn, 3. stupeň: most torn
Pan Walker měl na sobě roztrhaný oblek a nesl otlučený kufřík.
Mr. Walker wore a torn suit and carried a battered briefcase.
Cítil jsem se neustále rozpolcený mezi tím, že jsem měl být doma s dětmi a tím, že jsem chtěl být s ní.
I felt constantly torn between being there for my kids at home and wanting to be with her.
Strhli dřevěné ploty a ulomili větve ze stromů.
They've torn down...
4/20
+
mrholení, mžení
mrholit, mžít
poprchávat
drobný déšť
drizzle [ˈdrɪzəl]
jedn. číslo: drizzle, množ. číslo: drizzles, přít. prostý: drizzle, 3. os. j. č.: drizzles, průb. čas: drizzling, prostý min.: drizzled, příčestí min.: drizzled
Nyní prší, ale je to jen mrholení.
It is raining...
Celý den mrholí.
It's been drizzling...
5/20
+
výhody, požitky (zaměstnanecké)
živý, čilý
perk [pɜːk]
jedn. číslo: perk, množ. číslo: perks, přít. prostý: perk, 3. os. j. č.: perks, průb. čas: perking, prostý min.: perked, příčestí min.: perked
Vzhledem k výhodám, které to má, není překvapující, že sis to vybral.
With the perks...
Pokud chcete, aby někdo odváděl dobrou práci, nemusíte mu dávat výhody, musíte mu dát dobrou práci.
If you want...
Ožila jsem.
I perked up.
Slunce se opět začíná probouzet.
The sun is...
Před deseti lety byly v kurzu hmotné požitky na pracovištích.
Ten years ago,...
Určitě existují pracovní místa s velmi štědrými výhodami.
There are definitely...
6/20
+
vystoupit, odejít, ustoupit
odstoupit (od dohody ap.)
objevit se, předvést se (na veřejnosti)
odskočit si, odběhnout (z místnosti)
step out [step aʊt]
přít. prostý: step out, 3. os. j. č.: steps out, průb. čas: stepping out, prostý min.: stepped out, příčestí min.: stepped out
Ustupte za čáru, prosím.
Step out of...
Musím vás požádat, abyste vystoupila z autobusu.
I have to...
Právě si někam odskočil.
He just stepped...
7/20
+
ochranný
ochranářský
starostlivý
protective [prəˈtektɪv]
Zakřivený útes obklopuje pláž jako pár ochranných křídel.
A curved cliff...
Nábytek byl zakryt ochrannými obaly.
The furniture was...
Tato ochranná vrstva nepustí dovnitř studený vítr.
This protective layer...
Pracovníci v uzavřené zóně musí být vybaveni příslušnými ochrannými prostředky.
Workers within the...
Mírný příjem alkoholu nemá žádný ochranný účinek proti mozkové příhodě.
There is no protective effect of moderate alcohol intake against stroke.
Lvice svá mláďata zuřivě chrání.
The lionesses are...
8/20
+
prcek, špunt (hovor.)
garnát, kreveta (AmE)
shrimp [ʃrɪmp]
jedn. číslo: shrimp, množ. číslo: shrimps
Krevety jsou důležité mořské plody, které jsou konzumovány na celém světě.
Shrimps are important...
Přidejte jednu libru vařených, vyloupaných krevet.
Add one pound...
9/20
+
křehký, slabý, útlý (člověk)
frail [freɪl]
2. stupeň: frailer, 3. stupeň: frailest
Její infekce se postupně zhoršovala a byla stále více slabší a slabší.
Her infection progressively...
Její babička vypadala staře a křehce.
Her grandmother looked...
10/20
+
odzbrojit
disarm [dɪsˈɑːm]
přít. prostý: disarm, 3. os. j. č.: disarms, průb. čas: disarming, prostý min.: disarmed, příčestí min.: disarmed
Policie muže odzbrojila.
Police disarmed the...
Nejlepší způsob, jak odzbrojit své kritiky, je rozesmát je.
The best way...
11/20
+
poskakovat, hopsat, skákat
přeskočit
vynechat
poskočení, (po)skok
skip [skɪp]
jedn. číslo: skip, množ. číslo: skips, přít. prostý: skip, 3. os. j. č.: skips, průb. čas: skipping, prostý min.: skipped, příčestí min.: skipped
Měl jsem dneska ráno vynechat snídani.
I should have...
Možná budete v pokušení tuto kapitolu přeskočit.
You may be...
Včera jsem deset minut skákala přes švihadlo.
I was jumping...
Nejprve si vyberte švihadlo, které je pro vás to pravé.
First, choose the...
Myslím, že bysme měli přeskočit fázi dvoření a rovnou se vzít.
I think we...
12/20
+
horký, žhavý (písek ap.), spalující
obrovský, spalující, vášnivý (touha ap.)
palčivý, ožehavý
upálení
spalování, hoření
burning [ˈbɜːnɪŋ]
jedn. číslo: burning, množ. číslo: burnings
Hořel jsem zvědavostí!
I was burning...
Letadlo kroužilo nad Londýnem, aby spálilo palivo před nouzovým přistáním.
The plane circled...
Cítím pálení v hrdle.
I feel a...
Mám horečku, protože jsem se úplně vyčerpal.
I have a...
13/20
+
přísně, striktně
výhradně, pouze
strictly [ˈstrɪktlɪ]
Tento ohrožený strom je přísně chráněn.
This endangered tree...
Datum uzávěrky pro podávání žádostí je nutné přísně dodržovat.
The closing date...
14/20
+
útočník
attacker [əˈtækə]
jedn. číslo: attacker, množ. číslo: attackers
Útočník táhl svoji oběť ulicí za vlasy.
The attacker dragged...
Většina útočníků vyhledává lidi, co vypadají, že se neumějí bránit.
Most attackers seek...
Přemohla útočníka tím, že ho kopla do koulí.
She fought off...
Použil techniku, při které útočník převezme kontrolu nad telefonním číslem dané osoby.
He used a...
15/20
+
hliník
aluminium
aluminum [ˌæljʊˈmɪnɪəm]
jedn. číslo: aluminum, množ. číslo: aluminums
Jsme jedním z největších světových výrobců hliníku.
We are one...
Výroba hliníku vyžaduje obrovské množství elektrické energie.
Aluminum production requires...
16/20
+
zapálit oheň, rozdělat oheň
rozdělání ohně
light a fire [laɪt faɪə]
jedn. číslo: light a fire, množ. číslo: light fires, přít. prostý: light a fire, 3. os. j. č.: lights a fire, průb. čas: lighting a fire, prostý min.: lit a fire, příčestí min.: lit a fire
Když přišla noc, rozdělali jsme oheň.
When night came,...
Povolení k rozdělání ohně v tomto lese je vždy nutné.
A permit to...
17/20
+
údajný, domnělý (form.)
min. čas a příč. min. slovesa tvrdit, prohlásit
alleged [əˈledʒd]
V prohlášení popřel své údajné pochybení.
He has denied...
Tvrdí, že tento údajný politický tlak na zranitelného spojence představoval zneužití moci.
They say this...
Vyšetřování může být obnoveno na žádost obhájce údajné oběti.
The investigation may...
Opozice tvrdila, že armáda zastrašovala voliče.
The opposition alleged...
Skupina aktivistů jakoukoli účast na údajné sabotáži popřela.
The activist group...
18/20
+
graf, diagram
nákres, schéma
diagram [ˈdaɪəˌgræm]
jedn. číslo: diagram, množ. číslo: diagrams
Pravděpodobně si vzpomenete na tento diagram ze školy.
You probably remember...
Podnik připravil velmi detailní diagramy procesních toků, které popisují jednotlivé kroky výroby.
The factory has...
Nakreslete blokové schéma programu.
Write out a...
19/20
+
kotva
ukotvit, zakotvit
pevný bod
anchor [ˈæŋkə]
jedn. číslo: anchor, množ. číslo: anchors, přít. prostý: anchor, 3. os. j. č.: anchors, průb. čas: anchoring, prostý min.: anchored, příčestí min.: anchored
Loď spustila kotvu v nedalekém přístavu.
The ship dropped...
Zakotvili jsme naši loď v zátoce.
We anchored our...
Loď byla ukotvena u severního pobřeží poloostrova.
The boat was...
20/20
+
pustit se (do koho/čeho)
poprat se, dát se (do čeho), snažit se vyřešit
napadat, obírat o míč
zákrok (na hráče), skládka (v ragby ap.)
napadání (ve fotbale)
výstroj, náčiní (sportovní ap.)
kladkostroj, kladka
zvládnout, (vy)řešit, vypořádat se
tackle [ˈtækəl]
jedn. číslo: tackle, množ. číslo: tackles, přít. prostý: tackle, 3. os. j. č.: tackles, průb. čas: tackling, prostý min.: tackled, příčestí min.: tackled
John se pustil do muže, který ho ohrožoval kladivem.
John tackled one...
Stanovte si svůj nejdůležitější úkol pro daný den a snažte se ho vyřešit jako první.
Find your most...
V podstatě existují tři odlišné způsoby, jak se vypořádat s tímto problémem.
Essentially, there are...
Ekologické skupiny říkají, že se nic nedělá pro řešení tohoto problému.
Ecological groups say that nothing is being done to tackle the problem.
Můžeme vám pomoci vyřešit některé z nejnaléhavějších problémů.
We can help...
Budeme pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, abychom se vypořádali s rostoucími cenami.
We are going...
Tým společně vymyslel plán, jak se vypořádat s náročným projektem.
The team worked...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X