460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
25
26
27
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
tatínek, táta, taťka
daddy [ˈdædɪ]
jedn. číslo: daddy, množ. číslo: daddies
Marku, rozluč se s tatínkem.
Mark, say bye-bye to daddy.
Maminka a tatínek se brzy vrátí.
Mummy and Daddy will be back soon.
Co si dáš, tloušťíku?
What can I...
2/20
+
hasič, požárník
firefighter [ˈfaɪəˌfaɪtə]
jedn. číslo: firefighter, množ. číslo: firefighters
Mnoho hasičů bylo vysláno, aby pomohli zkrotit požár.
Many firefighters were...
Hasiči pospíchali, aby zachránili štěně uvězněné na střeše.
Firefighters rushed to...
Hasiči riskují při své práci život a zdraví každý den.
Firefighters risk life...
Náš nový památník je věnován všem hasičům, kteří zde položili svůj život.
Our new memorial is dedicated to all the firefighters who have given their lives here.
Hasiči k hašení požáru použili speciální pěnu.
Firefighters used special...
3/20
+
rozšířený, rozlehlý (v prostoru)
prodloužený, dlouhý (období)
extended [ɪkˈstendɪd]
Moje pracovní povolení bylo prodlouženo před uplynutím jeho platnosti.
My work permit...
Natáhl jsme prádelní šňůru mezi dva stromy.
I've extended a...
Otevírací doba bude v příštím týdnu prodloužena.
The opening hours...
Barbara uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou, která byla později prodloužena do 31. března.
Barbara entered into...
Prodloužili jsme uzávěrku pro registraci na této akci.
We have extended...
4/20
+
automatický, samočinný
bezděčný, neuvědomělý
automatic [ˌɔːtəˈmætɪk]
jedn. číslo: automatic, množ. číslo: automatics
Vyvolává to automatickou reakci, kterou bychom vědomě neudělali.
It triggers an...
Musel jsem to udělat dvakrát, protože jsem zapomněl vypnout automatické aktualizace.
I had to...
Automatický identifikační systém je relativně nedávné zařízení.
Automatic Identification System...
Chci se naučit používat automatickou pračku.
I want to...
Můj manžel nevěděl, jak vyprat prádlo v automatické pračce.
My husband didn't know how to wash laundry in an automatic washing machine.
Chcete manuální nebo automatickou převodovku?
Do you want...
5/20
+
zůstat vzhůru
stay up [steɪ ʌp]
přít. prostý: stay up, 3. os. j. č.: stays up, průb. čas: staying up, prostý min.: stayed up, příčestí min.: stayed up
Tu noc jsem zůstal vzhůru a přemýšlel o tom.
I stayed up...
Chodíme spát pozdě a vstaneme až vstaneme.
We stay up late and we get up when we get up.
Jak být stále dobře informovaný?
How to stay up to date?
Ustoupila jsem a nechala děti, aby zůstaly dlouho vzhůru a dívaly se na televizi.
I relented and...
Je dobré mít stále přehled o nejnovějších verzích JavaScriptu.
It's good practice...
Pro mě je prioritou stále sledovat nejnovější technologické trendy.
I make it...
6/20
+
rozpor, protimluv, protiřečení
protiklad
odporování
rozporuplnost
contradiction [ˌkɒntrəˈdɪkʃən]
jedn. číslo: contradiction, množ. číslo: contradictions
Tento prezident si sám sobě protiřečí mnohem více než jsem očekával.
He had offered...
Říkáte, že jste dobří přátelé, ale přesto mu nevěříte. Není to protimluv?
You say that...
Ukázalo se, že je velmi obtížné objasnit rozpory v důkazech.
It has proved...
7/20
+
péče, výchova (dítěte), opatrovnictví (osoby)
vazba, zadržení (policejní ap.)
custody [ˈkʌstədɪ]
jedn. číslo: custody, množ. číslo: custodies
Soud svěřil dítě do péče otci.
The court gave...
Muži byli nalezeni v městském přístavišti pozdě v pondělí a byli vzati do vazby.
The men were...
8/20
+
plakat, brečet, ronit slzy
pláč, brekot
mokvat, vylučovat tekutinu (rána)
weep [wiːp]
jedn. číslo: weep, množ. číslo: weeps, přít. prostý: weep, 3. os. j. č.: weeps, průb. čas: weeping, prostý min.: wept [wept], příčestí min.: wept [wept]
Nevěděla jsem, jestli se mám smát nebo plakat.
I didn't know...
Katie si zakryla obličej rukama a začala plakat.
Katie buried her...
Větve smuteční vrby visely nízko, téměř se dotýkaly země.
The weeping willow's...
9/20
+
namátkou, náhodně
nahodile
randomly [ˈrændəmlɪ]
Byli jsme náhodně rozděleny do dvou skupin.
We were randomly...
Prostě jsem náhodně zkusila pár čísel a ono to vyšlo.
I just randomly...
Data byla shromážděna od venkovské populace z náhodně vybraných obcí.
Data was collected from the rural population of a randomly selected villages.
10/20
+
bankrot, úpadek
krach, konkurz
bankruptcy [ˈbæŋkrəptsɪ]
jedn. číslo: bankruptcy, množ. číslo: bankruptcies
Jeho bývalá společnost podala návrh na konkurz.
His former company has filed for bankruptcy.
Společnost bude známá jako první velmi prominentní firma, která vstoupila do konkurzu jako přímý důsledek sexuálního zneužívání na pracovišti.
The company will...
Věřitel podal návrh na konkurz.
The creditor presented...
V případě úpadku je majetek svěřen správci.
In the case of bankruptcy, the property is entrusted to a trustee.
11/20
+
vagon
nákladní vůz
kabina (lanovky)
wagon [ˈwægən]
jedn. číslo: wagon, množ. číslo: wagons
Vagon má rozvor náprav nepřesahující 5 m.
The wagon is...
Jezdil obrněným vagónem.
He drove an...
12/20
+
hlasitě, nahlas, hlučně
důrazně (podporovat)
loudly [ˈlaʊdlɪ]
Prosím, přestaň pískat tak hlasitě.
Please stop blowing...
Hlasitě můžu slyšet tlukot svého srdce jenom v levém uchu.
I can hear my heartbeat loudly in my left ear only.
Holub si vykračoval po střeše a hlasitě vrkal.
The pigeon strutted...
Diváci na konci představení hlasitě tleskali.
The audience applauded loudly at the end of the performance.
Zní to tak hlasitě jako zvon kostela.
It resonates as...
13/20
+
kreslený vtip, komiks
kreslený film
cartoon [kɑːˈtuːn]
jedn. číslo: cartoon, množ. číslo: cartoons
Můj syn sleduje kreslené filmy na tabletu pozdě večer.
My son watches...
Díky počítačové animaci je nyní možné vytvářet kreslené filmy mnohem rychleji než v minulosti.
Thanks to computer...
Dětský pokoj byl vyzdoben tapetou s kreslenými postavičkami.
The children's bedroom was decorated with wallpaper featuring cartoon characters.
14/20
+
náš, naše
ours [aʊəz]
Líbil se nám váš článek a citovali jsme vás v našem.
We liked your...
Pan Nelson zakotvil svou loď vedle naší.
Mr. Nelson moored...
15/20
+
odsoudit, odmítnout, zavrhnout (něčí jednání ap.)
odsoudit (koho) (k trestu ap.)
určit k demolici
condemn [kənˈdem]
přít. prostý: condemn, 3. os. j. č.: condemns, průb. čas: condemning, prostý min.: condemned, příčestí min.: condemned
Útok jsme důrazně odsoudili.
We vigorously condemned...
Tato budova byla určena k demolici.
This building has...
16/20
+
neškodný, bezpečný, nevinný (žert)
harmless [ˈhɑːmləs]
Vidí to jako v podstatě nevinnou tradici.
They see it...
Některé její urážlivé poznámky se mohou zdát neškodné.
Some of her offensive remarks may seem harmless.
Normálně je jednostranná zamilovanost neškodná, ale já jsem měla šťastný vztah s mým partnerem už šest let.
Normally crushes are...
17/20
+
trénink, cvičení
workout [ˈwɜːkˌaʊt]
jedn. číslo: workout, množ. číslo: workouts
Když vaše svaly nejsou úplně zotaveny z tréninku, riskujete zranění.
When your muscles aren't fully recovered from a workout, you risk injury.
Je lepší se protáhnout před tréninkem nebo po něm?
Is it better...
Během intenzivního cvičení mu z čela stékal pot.
Sweat dripped down...
Do své kondiční přípravy zařadil několik cviků na břicho.
He included several...
18/20
+
dospělost
adulthood [əˈdʌlthʊd]
jedn. číslo: adulthood, množ. číslo: -
Hranice mezi mládím a dospělostí jsou stále více nejasné.
The lines between...
S takovými typy rozhodnutí se v dospělém životě setkáme mnohokrát.
Life is full...
19/20
+
hlasování
volby
průb. čas slovesa volit, zvolit
voting [ˈvoʊtɪŋ]
Hlasování je vaše občanská povinnost.
Voting is your...
Dlouho očekávanou reformu hlasování uvítaly ženy v celé zemi.
The long awaited...
Zákon zakazuje zveřejňování průzkumů veřejného mínění před ukončením hlasování.
Law forbids the...
Snažil se zastrašit lidi, aby ho volili.
He tried to...
Newyorští zákonodárci hlasovali pro nová opatření pro kontrolu střelných zbraní.
The New York Legislature was voting for the new gun-control measures.
20/20
+
krvavý
zatracený, podělaný
zakrvácený, zkrvavený
zakrvácet, rozbít (si)
bloody [ˈblʌdɪ]
přít. prostý: bloody, 3. os. j. č.: bloodies, průb. čas: bloodying, prostý min.: bloodied, příčestí min.: bloodied, 2. stupeň: bloodier, 3. stupeň: bloodiest
Krvavý ručník na podlaze je důvodem, proč na noži není otisk prstu.
The bloody towel...
To zatracený auto nestartuje!
The bloody car...
Řekla doktorovi, že měl krvavou stolici.
She told the doctor he had been passing bloody stools.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X