460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
29
30
31
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
protiřečící si, odporující si (vzájemně)
rozporný, rozporuplný
contradictory [ˌkɒntrəˈdɪktərɪ]
Výstražné systémy budou varovat piloty, když senzory budou vysílat vzájemně si odporující hodnoty.
The alert systems will warn pilots when sensors produce contradictory readings.
Poslal dva protiřečící si dopisy.
He sent two contradictory letters.
Odhalil vzájemně si odporující výsledky.
He revealed contradictory results.
2/20
+
opuštěný, prázdný, nepoužívaný
zhýralý, nemravný
min.pr. a příč.min. slovesa opustit, zanechat
abandoned [əˈbændənd]
Nyní jsou některé z tisíců opuštěných domů nabízeny k prodeji.
Now some of the thousands of abandoned houses are put up for sale.
Byl donucen spát v opuštěných domcích.
He was forced to sleep in abandoned houses.
Kapitán opustil loď s cestujícími.
The captain abandoned...
Projekt musel být ukončen kvůli nedostatku lidí.
The project had...
Adoptované děti se často cítí opuštěné a odmítnuté svými biologickými rodiči.
Adopted children often...
V minulém roce ji opustila její biologická matka.
She was abandoned...
3/20
+
(pevně) uchopit, stisknout, sevřít
uchopení, sevření, držení
pochopit, chápat, porozumět
grasp [grɑːsp]
jedn. číslo: grasp, množ. číslo: grasps, přít. prostý: grasp, 3. os. j. č.: grasps, průb. čas: grasping, prostý min.: grasped, příčestí min.: grasped
Paul uchopil konec provazu oběma rukama a začal tahat.
Paul grasped the end of the rope with both hands and started to pull.
Budete úzce spolupracovat s produktovými a návrhářskými týmy, abyste porozuměli požadavkům uživatelů.
You will collaborate closely with product and design teams to grasp user requirements.
Najednou mě chytil za ruku.
He suddenly grasped...
Pevně ​​jsem ho uchopil za paži a vedl ho pryč.
I grasped his...
4/20
+
pokrokový, progresivní, moderní
postupný, odstupňovaný (změna ap.)
progressive [prəˈgresɪv]
Pokrokový investoři využívají technologii a analytické metody během všech svých obchodů.
Progressive investors are...
Pacienti mohou testovat experimentální lék, který může zpomalit rozvoj jejich onemocnění.
Patients can test...
5/20
+
izolace, izolovanost
osamění, odloučení
isolation [ˌaɪsəˈleɪʃən]
jedn. číslo: isolation, množ. číslo: isolations
Vězeň byl izolován.
The prisoner was...
Kolektivní sport pomáhá bojovat s pocity sociální izolace.
A team sport...
Každá kapitola je nezávislá a lze ji studovat samostatně.
Each chapter is...
Dlouhá chvíle a izolace ho přiváděly k zoufalství.
Boredom and isolation...
Déle trvající izolace ho přivedla na pokraj šílenství.
The prolonged isolation...
6/20
+
dotace, subvence
dotační
subsidy [ˈsʌbsɪdɪ]
jedn. číslo: subsidy, množ. číslo: subsidies
Obdrželi jsme značnou státní dotaci.
We received a...
Řada ekonomů vyjádřila kritiku dotačního systému.
A number of...
Vláda plánuje zrušení dotací zemědělcům.
The government is...
7/20
+
čirý, naprostý, vyložený (nesmysl ap.) (zdůraznění)
strmý, příkrý (útes ap.)
průsvitný, tenoučký, jemný (tkanina ap.)
pouhý
strmě, příkře
naprosto, úplně
sheer [ʃɪə]
2. stupeň: sheerer, 3. stupeň: sheerest
Jet tak rychle je naprosté šílenství.
It is sheer...
Měla na sobě šaty z nejjemnějšího hedvábí.
She wore a...
Pak tam byli chlapci, jejichž pouhá velikost je předurčovala k tomu, že měli jen málo starostí ohledně šikany.
Then there were...
8/20
+
pohádka
fairy tale [ˈfeərɪ teɪl]
jedn. číslo: fairy tale, množ. číslo: fairy tales
Dnes večer vypadáš jako princezna z pohádky.
You look like...
V této pohádce vlk představuje zlo a ovce dobro.
In this fairy...
Ukážu vám, jak vodit provázkovou loutku během vyprávění pohádky.
I show you...
Děti pozorně poslouchaly, když jim babička vyprávěla pohádky.
The children were...
Pohádka je z velké části psána ve verších.
The fairy tale...
Čerstvý sníh byl nadýchaný jako v pohádce.
The fresh snow...
9/20
+
býk
býčí
samec (slona, velryby ap.)
bull [bʊl]
jedn. číslo: bull, množ. číslo: bulls
Vůl je kastrovaný býk.
A bullock is...
Ryan vtrhl do kanceláře jako zuřivý býk a začal na ní křičet.
Ryan stormed into the office like a raging bull and began screaming at her.
10/20
+
vyváznout, uniknout (bez trestu)
odejít, vzdálit se
vystoupit (z vlaku)
sundat si (oblečení)
get off [get ɒf]
přít. prostý: get off, 3. os. j. č.: gets off, průb. čas: getting off, prostý min.: got off, příčestí min.: got off
I když se vzdálíte od tématu nebo vám dojdou myšlenky, tak přesto pokračujte v psaní.
If you get...
Měli bychom odejít do sedmi hodin, abychom stihli vlak.
We should get...
Musím vystoupit na příští zastávce.
I must get...
11/20
+
pás (část těla)
waist [weɪst]
jedn. číslo: waist, množ. číslo: waists
Větší podíl obvodu kolem pasu a obvodu kolem boků je ukazatelem menší fyzické kondice ve srovnání s nižším podílem těchto obvodů.
A higher waist-to-hip...
Ovázal jsem si lano kolem pasu.
I tied the...
Jaké míry máte v pase?
What's your waist...
Kolem pasu jsem si uvázala zástěru.
I tied an...
12/20
+
nahoru (po schodech)
do poschodí, o patro výše
nahoře (v budově)
upstairs [ˈʌpˈsteəz]
Bezmocně si povzdechla a pokračovala nahoru.
She sighed helplessly...
Podél zadní části domu stavitel navrhl rozbíhající se schodiště, které vede do horních pokojů.
Along the back...
13/20
+
ulička, průchod
alej, stromořadí
alley [ˈælɪ]
jedn. číslo: alley, množ. číslo: alleys
Stál jsem v uličce mezi garáží a jejím domem.
I stood ...
Svědci vypověděli, že viděli muže hispánského původu utíkat uličkou.
Witnesses reported seeing...
Prozkoumávali jsme malebnou starou vesnici a objevovali skryté uličky.
We explored the quaint old village and discovered hidden alleys.
14/20
+
překlad
translation [trænsˈleɪʃən]
jedn. číslo: translation, množ. číslo: translations
Tento dokument je překlad japonského originálu.
This document is...
Přemohl jsem se udělat ty překlady textů.
I made the...
Je to jen volný překlad jeho článku.
It's only a...
Někteří z nich se dokonce rozhodli vzít si sluchátka pro náslech překladu.
Some of them even opted to wear translation headsets.
Specializuji se na překlady z dánštiny do angličtiny.
I specialize in...
Delegátům je k dispozici simultánní překlad do angličtiny.
Simultaneous translation into...
15/20
+
zatraceně, krucinál
zatracený, zpropadený
zatratit, proklínat, proklít
damn [dæm]
přít. prostý: damn, 3. os. j. č.: damns, průb. čas: damning, prostý min.: damned, příčestí min.: damned
Tento průzkum je zatraceně příliš dlouhý.
This survey is...
Krucinál, to bylo pěkné.
Damn, that was...
Zasáhl jsi mě zatraceně dobře.
You shot me...
16/20
+
dolů (po schodech)
dole, v přízemí
o patro níž
downstairs [ˈdaʊnˈsteəz]
V přízemí jsou tři místnosti.
There are three...
Za hodinu se sejdeme v přízemí.
Meet me downstairs...
17/20
+
manipulovat (s kým), ovlivňovat (koho/co)
(z)manipulovat, (z)falšovat
ovládat, zacházet
manipulate [məˈnɪpjʊˌleɪt]
přít. prostý: manipulate, 3. os. j. č.: manipulates, průb. čas: manipulating, prostý min.: manipulated, příčestí min.: manipulated
Média ovlivňují veřejné mínění tím, že na některé politické události kladou důraz a jiné potlačují.
The media manipulate...
Je pouhou loutkou ovládanou jinými lidmi v pozadí.
He is a...
18/20
+
kasino, herna
casino [kəˈsiːnəʊ]
jedn. číslo: casino, množ. číslo: casinos
Město bylo plné kasin a heren.
The city was...
Nový zákon donutí hráče opustit online kasina.
The new law...
19/20
+
rozsah, rozpětí, délka, šířka (předmětu ap.)
interval, doba
zahrnovat, pokrývat, trvat (co) (období ap.)
klenout se
překlenout, přemostit
span [spæn]
jedn. číslo: span, množ. číslo: spans, přít. prostý: span, 3. os. j. č.: spans, průb. čas: spanning, prostý min.: spanned, příčestí min.: spanned
Jeho karíéra trvala více než půl století.
His career was...
Viděli jsme nádhernou duhu, která se klenula oblohu.
We saw a...
Její pozoruhodný hlasový rozsah zahrnoval tři a půl oktávy.
Her remarkable vocal range spanned three and a half octaves.
Nejzajímavější ze všeho je, že bylo prokázáno, že smích prodlužuje délku života.
Most compelling of...
Prožil hvězdnou kariéru, která za více než 10 let zahrnovala 71 profesionálních zápasů.
He enjoyed a...
Oblouk má šířku 50 metrů.
The arch has...
20/20
+
připustit, přiznat, uznat (fakt)
postoupit, přepustit
dostat, inkasovat (BrE sport.) (gól ap.)
ustoupit, udělat ústupek
concede [kənˈsiːd]
přít. prostý: concede, 3. os. j. č.: concedes, průb. čas: conceding, prostý min.: conceded, příčestí min.: conceded
Musíme přiznat, že jsme mohli udělat více.
We must concede...
Obě společnosti urovnaly svůj spor, ale nedávají moc vědět, kdo ustoupil.
The two companies...
Tým byl na dně poté, co inkasoval dva góly v rychlém sledu.
The team was on the ropes after conceding two goals in quick succession.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X