460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
30
31
32
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
exotický
cizokrajný
podivínský, zvláštní
exotic [ɪgˈzɒtɪk]
2. stupeň: more exotic, 3. stupeň: most exotic
Mám rád exotické ovoce, jako je mango a papája.
I like exotic fruit, like mangoes and papayas.
Louka byla plná exotických rostlin.
The meadow was...
Exotický tanec byl smyslnou ukázkou pohybu a vášně.
The exotic dance...
2/20
+
zášť, zloba, nevraživost
dělat schválnost, dělat navzdory
spite [spaɪt]
jedn. číslo: spite, množ. číslo: spites, přít. prostý: spite, 3. os. j. č.: spites, průb. čas: spiting, prostý min.: spited, příčestí min.: spited
Udělal jsi to naschvál?
Did you do it for spite?
Navzdory dešti jsme si užili dovolenou.
In spite of the rain, we enjoyed our holiday.
Tyto cíle byly dosaženy navzdory - a ne kvůli - prezidentovi.
Those goals were being achieved in spite of - and not because of - the president.
Přesto všechno, jsme svědky vleklého vyjednávání a obstrukcí.
In spite of...
3/20
+
nepřátelský
nepřátelsky naladěný
hostile [ˈhɒstaɪl]
Navíc většina izolovaných skupin je stále otevřeně nepřátelská vůči lidem, které neznají.
Furthermore, most isolated groups are still openly hostile to outsiders.
Zamítli jsme zprávu jako nepřátelskou, lživou a neobjektivní.
We dismissed the...
4/20
+
poprava
provedení, uskutečnění
execution [ˌeksɪˈkjuːʃən]
jedn. číslo: execution, množ. číslo: executions
Tato krutá poprava byla provedena bez souhlasu královny.
This cruel execution...
Bylo to obratné provedení přistání v bočním větru.
It was skillful...
Královna držela hlavu hrdě vztyčenou, když kráčela na popraviště.
The queen held...
Co se stane mezi vznikem myšlenky a jejím provedením?
What happens between...
Útěk z nepřátelského zajetí vyžadoval pečlivé plánování a provedení.
Escape from enemy captivity required careful planning and execution.
5/20
+
běžec
pašerák (drog)
poslíček, kurýr
(kluzná) lišta, skluznice
běhoun (úzký koberec)
šlahoun (bot.)
runner [ˈrʌnə]
jedn. číslo: runner, množ. číslo: runners
Každý běžec musí předat kolík dalšímu.
Each runner has...
Usmívá se při pohledu na hordy jiných běžců běhajících dokola.
She smiles at...
Pořád nevím, proč jsem tak pomalý běžec, přestože jsem hodně zhubl.
I still don't...
Zajistíme bezplatnou dopravu pro běžce a diváky.
We'll be providing...
Brian skončil předposlední poté, co byl dvakrát předběhnut o kolo vedoucím závodníkem.
Brian finished next...
Zkřížil jsem zakrslý fazol s fazolem šarlatovým.
I crossed dwarf...
6/20
+
organismus
organism [ˈɔːgəˌnɪzəm]
jedn. číslo: organism, množ. číslo: organisms
Tento jednobuněčný organismus je příliš malý na to, aby byl viděn bez mikroskopu.
This single celled...
V každém živém organismu je obsažena voda.
Water is present...
Různé organismy mají různé schopnosti pro přizpůsobení se obtížným okolnostem.
Different organisms have...
7/20
+
ekosystém
ecosystem [ˈiːkoʊsɪstəm]
jedn. číslo: ecosystem, množ. číslo: ecosystems
Znečištění může mít katastrofální účinky na jemně vyvážený ekosystém.
Pollution can have...
Uvědomili jsme si, jak je tento ekosystém krásný a lehce narušitelný.
We realized how...
Jsou už vyčerpaní Microsoftím ekosystémem.
They are all-in...
Naše úsilí je zaměřeno na ochranu mořských ekosystémů.
Our efforts are...
Vědec varoval, že nekontrolované znečištění by mohlo pomalu vyhladit křehký ekosystém.
The scientist warned...
8/20
+
omlouvat (se)
litovat
mrzet
be sorry [bɪ: ˈsɒrɪ]
přít. prostý: be/am/are sorry, 3. os. j. č.: is sorry, průb. čas: being sorry, prostý min.: were/was sorry, příčestí min.: been sorry
Omlouvám za to, co jsem včera řekl.
I am sorry...
Budeš litovat, že jsi mě opustil.
You'll be sorry,...
Neudělal jsem nic špatného, čeho bych měl litovat.
I've done nothing...
9/20
+
minimální, zanedbatelný, mizivý
minimal [ˈmɪnɪməl]
Do těsta jsme přidávali minimální množství cukru.
We used to...
Ukázalo se, že přispěli minimálně, co se týče řešení hlavního problému.
They have shown...
Jeho dlouhé ploutve mu umožňují plavat s minimálním vynaložením energie.
Its long fins allow it to swim with minimal energy expenditure.
10/20
+
chtít
wanna [ˈwɒnə]
Jen chci být součástí tvého života.
I just wanna...
Jakmile si na to zvyknete, už to nebudete chtít nikdy opustit.
Once you have...
Nechci být stranou, chci být ve vedení naší strany.
I don't wanna...
11/20
+
kostým (herce ap.)
kroj (tradiční)
costume [ˈkɒstjuːm]
jedn. číslo: costume, množ. číslo: costumes
Kostým princezny je vyroben z hedvábí a bavlny.
The princess costume...
Davy dětí v karnevalových kostýmech přišly do školy.
Children trooped into...
Rozdávali bonbóny každému, kdo byl oblečený v halloweenském kostýmu.
They gave out...
V plavkách jsem se cítila trochu nesvá.
I felt a...
Během karnevalového průvodu měli účastníci na sobě propracované masky a kostýmy.
Participants wore elaborate...
12/20
+
neutrální, nestranný
bez efektu
nulový (vodič)
neutrál, volnoběh (v autě)
neutral [ˈnjuːtrəl]
Bylo to narušení historicky neutrální pozice.
It was a...
Žlutý hrášek má jemnější a neutrálnější chuť.
Yellow peas have...
Zkuste vymalovat jednu stěnu výraznou barvou a ostatní ponechte neutrální nebo bílé.
Try painting one...
13/20
+
plný plyn
full throttle [fʊl θrɑːtl]
jedn. číslo: full throttle, množ. číslo: full throttles
Jacob žil život na plný plyn.
Jacob attacked life...
Toto auto je tišší, když jede na plný plyn, než většina aut při pohodové cestovní rychlosti.
This car is...
14/20
+
editovat, upravit, provést korektury
oprava, úprava, korekce
edit [ˈedɪt]
jedn. číslo: edit, množ. číslo: edits, přít. prostý: edit, 3. os. j. č.: edits, průb. čas: editing, prostý min.: edited, příčestí min.: edited
Wikipedia je bezplatná encyklopedie, kterou může kdokoli upravovat.
Wikipedia is the...
V tomto článku se dozvíte, jak vytvářet skupiny produktů a navíc jak je upravit a odstranit.
This article covers...
15/20
+
šoupat, strkat, strčit
strčení, žduchnutí, rýpnutí
vrazit, nacpat, žďuchnout
tlačit se, prodírat se
shove [ʃʌv]
jedn. číslo: shove, množ. číslo: shoves, přít. prostý: shove, 3. os. j. č.: shoves, průb. čas: shoving, prostý min.: shoved, příčestí min.: shoved
Prostě počkejte, až na vás přijde řada - nemusíte se strkat.
Just wait your...
Udělej to, nebo ti to nacpu do krku.
Do it, or...
16/20
+
sestávat, skládat se (z čeho) (form.)
tvořit, utvářet (co) (form.)
comprise [kəmˈpraɪz]
přít. prostý: comprise, 3. os. j. č.: comprises, průb. čas: comprising, prostý min.: comprised, příčestí min.: comprised
Třída sestává ze 40 procent z českých studentů.
Czech students comprise...
Družstva mužů tvoří pět soutěžících.
Men's teams comprise...
17/20
+
zničit, zkazit
zruinovat, přivést na mizinu
krach, úpadek
zmar, zničení
ruin [ˈruːɪn]
jedn. číslo: ruin, množ. číslo: ruins, přít. prostý: ruin, 3. os. j. č.: ruins, průb. čas: ruining, prostý min.: ruined, příčestí min.: ruined
Nekazte ostatním lidem den.
Don't ruin other...
Nedostatek sebedůvěry způsobený skvrnou od kečupu by mohl zničit náš celý plán.
A lack of...
Jess je bulvární novinářka, která zničila kariéru mého otce.
Jess is a...
Navrhovaná přístavba k této věži by zničila z architektonického hlediska její integritu.
The proposed extension...
Několik vyrušujících studentů může snadno rozvrátit vyučovací hodinu.
A few disruptive...
Starobylé ruiny byly porostlé mechem, což jim dodávalo tajuplnou krásu.
The ancient ruins...
18/20
+
hormon
hormone [ˈhɔːməʊn]
jedn. číslo: hormone, množ. číslo: hormones
Tento hormon stimuluje dělení buněk a syntézu proteinů v kostních buňkách.
This hormone stimulates...
Změna vaší chuti během těhotenství je pravděpodobně způsobena hormony.
A change in your taste, during pregnancy is likely caused by hormones.
Byl jsem dětinský puberťák, který se nechal vést hormony místo rozumem.
I was a childish adolescent led by his hormones instead of his head.
19/20
+
podporovat, podpořit, starat se, živit, vychovávat
pěstounský
vzít (si) do opatrování
foster [ˈfɒstə]
přít. prostý: foster, 3. os. j. č.: fosters, průb. čas: fostering, prostý min.: fostered, příčestí min.: fostered
Snažím se podporovat u mých dětí zájem o vážnou hudbu.
I'm trying to...
Děti byly umístěny k pěstounům.
The children were...
Jak dlouho trvá přijetí dítěte do pěstounské péče?
How long does...
Děti čekaly na umístění do domací pěstounské péče.
The children were...
Cílem konference je podpořit dialog o problémech, které ovlivňují afroamerickou komunitu v současnosti.
The conference aims...
20/20
+
spojit (se), sloučit (se), sjednotit (se)
unite [juːˈnaɪt]
přít. prostý: unite, 3. os. j. č.: unites, průb. čas: uniting, prostý min.: united, příčestí min.: united
Bez ohledu na jejich motivaci, sjednotilo je jejich přesvědčení, že projekt stál za námahu.
Regardless of their...
Vezměme si třeba toho špiona, který byl zatčen ve Spojených státech.
Take, for instance, the spy that has been captured in the United States.
Nedostatek zemědělců ve Spojených státech hraničí s krizí.
The lack farmers...
Pouze společná snaha může změnit naši zdravotní péči.
Only united efforts...
To po roce 1871 způsobilo liberálům ve sjednoceném Německu problémy.
This made the...
Věřím, že jsme v tomto za jedno.
I do believe...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X