460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
32
33
34
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
působivý, velkolepý, úžasný (podívaná ap.)
spectacular [spekˈtækjʊlə]
Včera jsme viděli úžasný západ slunce.
We saw a...
Lyžovali jsem na velkolepém ledovci tyčícím se nad okolní krajinou.
We skied on a spectacular glacier towering over the surrounding countryside.
Brankář se blýskl parádním zákrokem a zabránil soupeři ve skórování.
The goalkeeper made...
Když se otevřela opona, diváci spatřili velkolepou scénu.
As the curtains...
2/20
+
poté, potom, později
afterward [ˈɑːftəwədz]
Skončilo to v jedenáct. Co jsi dělal potom?
It ended at eleven. What did you do afterward?
Jakmile jsem se jednou rozhodl, už jsem se tím potom netrápil.
Once a decision was made, I didn't worry about it afterward.
3/20
+
těsto
peníze (slang.)
dough [dəʊ]
jedn. číslo: dough, množ. číslo: doughs
Proč moje těsto vždy ulpí na pánvi?
Why did my dough allways stick to the pan?
Jemně přehněte pouze okraje těsta a vložte ho do pečící misky.
Gently fold just...
Poprašte těsto moukou a dejte ho do velké mísy.
Dust the dough...
Do těsta jsme přidávali minimální množství cukru.
We used to...
Z těsta uválujte kuličky a trochu je zploštíte.
Roll the dough...
4/20
+
bič
(z)bičovat, (z)mrskat
šlehnout
šlehnutí (bičem ap.)
whip [wɪp]
jedn. číslo: whip, množ. číslo: whips, přít. prostý: whip, 3. os. j. č.: whips, průb. čas: whipping, prostý min.: whipped, příčestí min.: whipped
Když nám neřeknete pravdu, můžeme vás nechat zbičovat.
If you don't...
Nasypala jsem cukr do našlehaných vaječných bílků.
I poured the sugar into the whipping egg whites.
5/20
+
podnikatel
entrepreneur [ˌɑːntrəprəˈnɜːr]
jedn. číslo: entrepreneur, množ. číslo: entrepreneurs
Někteří podnikatelé se domnívají, že cesta k úspěchu je přímočará.
Some entrepreneurs believe...
Téměř čtyři z deseti adeptů na podnikání jsou vystrašeni z neúspěchu tak moc, že neudělají nic.
Almost four in ten would-be entrepreneurs are too scared of failure to do anything.
Zanechal studia na universitě a stal se úspěšným podnikatelem.
He dropped out...
Pan Miller je bohatý podnikatel.
Mr. Miller is...
Dokonce i zkušení podnikatelé se někdy zaseknou, protože jsou zahlceni přemírou informací.
Even experienced entrepreneurs...
6/20
+
vývojový
rozvojový
developmental [dɪˌveləpˈmentəl]
V tomto článku prozkoumáme, jak pracovat s lidmi s vývojovým postižením.
In this article,...
Produkt je stále ve fázi vývoje.
The product is...
Takže nebude mít žádné vývojové problémy nebo postižení, že?
So she won't...
7/20
+
rozpustit, rozpouštět (tabletu ap.)
rozpustit, zrušit (organizaci ap.)
vytratit se, rozplynout se (pocit, problém ap.)
dissolve [dɪˈzɒlv]
přít. prostý: dissolve, 3. os. j. č.: dissolves, průb. čas: dissolving, prostý min.: dissolved, příčestí min.: dissolved
Pro děti do 5 let věku rozpusťte tabletu ve vodě.
For children under...
Voda, která vytéká z nádrže, obsahuje příliš mnoho rozpuštěného vápníku.
The water that...
Po rozpuštění se roztok přefiltruje.
After it dissolves...
8/20
+
smíšený, smíchaný, neurčitý
různorodý, kombinovaný, vícesložkový
min.pr. a příč.min. slovesa smíchat, mísit se
mixed [mɪkst]
Když se modrá a žlutá barva smíchá dohromady, výsledná směs vyjde zelená.
When blue and...
Ne, musel jste si mě splést s někým jiným.
No, you must...
Všechny dokumenty se pomíchaly dohromady.
All the documents...
Steven si již objednal hovězí maso a míchaný salát.
Steven has ordered...
Má zmatek v tom, co je psychologie a co je psychiatrie.
He is mixed...
9/20
+
především
nejdříve
first of all [fɜːst əv ɔːl]
Nejprve se můžeme podívat na předchozí záznamy.
First of all we can look at previous records.
Nejprve si prostudujte příklady.
Study the examples...
Meč je vyroben především ze železa.
A sword is...
10/20
+
komisař
zmocněnec, pověřenec
zastupitel
commissioner [kəˈmɪʃənə]
jedn. číslo: commissioner, množ. číslo: commissioners
Krajský komisař mě najal, abych prošetřil, kdo ukradl ten obraz.
The Regional Commissioner...
Policejní komisař může dát souhlas k zadržení až na čtyřicet osm hodin.
A police commissioner can authorize detention for up to forty-eight hours.
11/20
+
vyhodit do povětří
vybouchnout
nezdařit se
nafouknout (balón)
rozdmýchat, rozfoukat
zveličovat (problém)
blow up [bləʊ ʌp]
přít. prostý: blow up, 3. os. j. č.: blows up, průb. čas: blowing up, prostý min.: blew up, příčestí min.: blown up
Řidič vybuchl v autě, když si zapálil cigaretu poté, co rozprášil osvěžovač vzduchu.
Driver blew up...
Vyhrožovali, že vyhodí letadlo do povětří, pokud nebudou splněny jejich požadavky.
They threatened to...
12/20
+
podnět, popud, stimul, impuls
stimulus [ˈstɪmjʊləs]
jedn. číslo: stimulus, množ. číslo: stimuli
Knihy poskytují dětem nápady a podněty k hraní.
Books provide children...
Přírodní prostory působí jako uklidňující kulisy pro rušné podněty města.
Natural spaces act as a calming backdrop to the busy stimuli of the city.
13/20
+
skrytý, pod povrchem
spodní, podložní
základní, zásadní
underlying [ˌʌndəˈlaɪɪŋ]
Pokud vám zapáchá z pusy, máte pravděpodobně nějakou skrytou nemoc.
If you have...
Konvenční roboti mají neohebnou základní konstrukci, která omezuje jejich schopnosti.
Conventional robots have...
Strohá statistika nám neříká nic o základních trendech.
The bald statistics...
Psycholog se specializuje na studium vzorců chování a jejich základních příčin.
The psychologist specializes...
14/20
+
puč, převrat (státní)
bravurní kousek, skvělý tah
coup [kuː]
jedn. číslo: coup, množ. číslo: coups
Někteří vojenští důstojníci se spolčili, aby zorganizovali převrat proti vládě.
Some military officers...
Získat tuto zakázku bylo pro mě opravdu úžasné.
Winning this contract...
15/20
+
fascinující, úchvatný
fascinating [ˈfæsɪˌneɪtɪŋ]
Můžeme také navštívit muzeum, které vystavuje fascinující sbírku starověkého umění.
We can also...
Kniha poskytuje fascinující pohled na jeho charakter.
The book gives...
Muzeum má fascinující sbírku keltských artefaktů.
The museum has a fascinating collection of Celtic artifacts.
16/20
+
metropolitní, velkoměstský
metropolitan [ˌmetrəˈpɒlɪtən]
Metropolitní policie vyslala dva detektivy, aby prošetřili tento případ.
The Metropolitan Police...
Dopravní zácpy se zřejmě s největší pravděpodobností vyskytují ve městech a metropolitních oblastech.
The traffic jams...
17/20
+
kdokoli, kdokoliv
whoever [huːˈevə]
Ať už je zatím cokoli nebo kdokoli, je nesporné, že následek bude hrozný.
Whatever or whoever...
Kdokoliv přijde, bude vítán.
Whoever comes will...
Kdokoliv toto udělal, bude velmi brzy potrestán.
Whoever did this,...
18/20
+
kabelka (dámská) (AmE)
peněženka (dámská) (BrE)
našpulit (rty)
purse [pɜːs]
jedn. číslo: purse, množ. číslo: purses, přít. prostý: purse, 3. os. j. č.: purses, průb. čas: pursing, prostý min.: pursed, příčestí min.: pursed
Muž, který ukradl oběti útoku dámskou peněženku a telefon, přiznal krádež.
A man who...
Vždycky jsem nosila zrcátko v kabelce.
I always carried...
19/20
+
vlivný (člověk)
významný
influential [ˌɪnflʊˈenʃəl]
Jackson je moudrý a velmi vlivný muž.
Jackson is a...
John hrál významnou roli při založení naší společnosti.
John played an...
20/20
+
spiknutí, konspirace, komplot
conspiracy [kənˈspɪrəsɪ]
jedn. číslo: conspiracy, množ. číslo: conspiracies
Policie odhalila spiknutí proti prezidentovi.
The police uncovered...
Úspěšně jsme překazili nepřátelské spiknutí.
We successfully thwarted...
Její pošetilá víra v konspirační teorii ji přivedla na nebezpečnou cestu.
Her misguided belief...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X