460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
38
39
40
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
instalace, montáž
zařízení, objekt (výrobní ap.)
installation [ˌɪnstəˈleɪʃən]
jedn. číslo: installation, množ. číslo: installations
Naše výrobky jsou navrženy tak, že je lze snadno instalovat.
Our products are designed for easy installation.
Postup instalace softwaru závisí na vašem operačním systému.
The installation process for software depends on your operating system.
Na instalaci se vztahují následující ujednání.
The following provisions shall apply to the installation.
2/20
+
zvěst, fáma, drb(y)
rumor [ˈruːmə]
jedn. číslo: rumor, množ. číslo: rumors
Helen šíří drby, že George je zloděj.
Helen is spreading the rumors that George is a thief.
Říká se, že máte vnuka.
Rumor has it that you have a grandson.
Nevíte, odkud se tyto fámy vzaly?
Do you know...
Zvěsti o možném teroristickém útoku zneklidnily město a vedly ke zvýšení bezpečnostních opatření.
The rumors of a possible terrorist attack unsettled the city, leading to increased security measures.
Fáma o možné katastrofě se rychle rozšířila a podnítila hysterii ve městě.
The rumor about...
3/20
+
dodavatel, zhotovitel
smluvní strana (práv.)
contractor [ˈkɒntræktə]
jedn. číslo: contractor, množ. číslo: contractors
Nechceme do projektu zapojit více než jednoho dodavatele.
We don't want to involve more than one contractor on a project.
Najal jsem si tým nezávislých dodavatelů, aby nám pomohl.
I hired a team of independent contractors to help us.
Dodavatel se soustředil na dokončovací fázi stavebního projektu a dolaďoval detaily interiéru.
The contractor focused...
4/20
+
spravedlnost, rovnost
vlastní kapitál, čisté jmění
poctivost
equity [ˈekwɪtɪ]
jedn. číslo: equity, množ. číslo: equities
Systém zdravotní péče je založen na principu rovnosti a solidarity.
The health care...
Návratnost vlastního kapitálu naší banky dosáhla ve druhém čtvrtletí letošního roku 11,9%.
Our bank's return...
5/20
+
po celou dobu
pořád
all the time [ɔːl ðə taɪm]
Chtěl jsem jenom přijít na to, proč jsem byl pořád unavený.
I just wanted...
Celou dobu chodil sem a tam.
He went up and down all the time.
Nemusí to tak vypadat pořád.
It doesn't have...
Laťka se neustále zvyšuje.
The bar is...
Po celou dobu si Ross hrál s tužkou ve své ruce.
All the time...
Já urážím lidi neustále, i když to není můj záměr.
I offend people...
6/20
+
holandský, nizozemský
holandština
Holanďan
dutch [dʌtʃ]
Učení holandštiny bude pro ni hračkou.
Learning Dutch will...
Tato oblast byla osídlena Holanďany v devatenáctém století.
This region was...
7/20
+
platnost, právoplatnost
oprávněnost, opodstatněnost
validity [vəˈlɪdɪtɪ]
jedn. číslo: validity, množ. číslo: -
Pan Phillips zpochybnil platnost jejich předpokladu.
Mr. Phillips questioned...
Museli jsme zkrátit platnost naší dohody.
We had to cut short the validity of our agreement.
Historik kritizoval metodiku výzkumu a zpochybnil její spolehlivost a platnost.
The historian criticized...
Zpochybnily nedávné události platnost výsledků výzkumu?
Have recent events...
8/20
+
očekávaný, předpokládaný
min.pr. a příč.min. slovesa očekávat, čekat
expected [ɪkˈspektɪd]
Nečekalo se, že to bude trvat dlouho.
It was not expected to last long.
Očekává se, že až 10000 lidí se v sobotu zúčastní na demonstraci za sociální rovnost.
As many as 10000 people are expected to attend a march Saturday for social equality.
Stalo se to, když jsme to nejméně čekali.
It happened when we least expected it.
Celkové výdaje na projekt byly větší než jsme čekali.
The total spend on the project was bigger than we expected.
Kdyby to byl býval neočekával, nebyl by teď tak zklamaný.
If he hadn't...
9/20
+
využívat, využít, zužitkovat
zneužít
vykořisťovat
exploit [ɪkˈsplɔɪt]
přít. prostý: exploit, 3. os. j. č.: exploits, průb. čas: exploiting, prostý min.: exploited, příčestí min.: exploited
Mnoho druhů výpočetních zařízení je náchylných k tomuto zneužití.
Many types of...
Nejsou žádné důkazy, že by zneužil její zranitelnost.
There is no...
Čím více peněz průmysl vydělává, tím větší zástupy lidí toho využívají.
The more money...
Imigranti bez dokladů jsou často vykořisťováni, například jako levná pracovní síla.
Undocumented immigrants are...
Některé podniky využívají mezer v zákoně, aby se vyhnuly placení daní.
Some businesses exploit...
Právník využil mezery v právním systému a pomohl svému klientovi vyhnout se vězení.
The lawyer exploited...
10/20
+
plíseň
forma, tvar
utvářet, (z)formovat, přetvářet
mould [məʊld]
jedn. číslo: mould, množ. číslo: moulds, přít. prostý: mould, 3. os. j. č.: moulds, průb. čas: moulding, prostý min.: moulded, příčestí min.: moulded
Zabraňuje to vytváření plísně ve skladovaných plodinách.
It is preventing...
Karla přetváří tyto malé chvilky do poutavého románu.
Karla moulds these...
11/20
+
paralyzovat, ochromit
paralyse [ˈpærəˌlaɪz]
přít. prostý: paralyse, 3. os. j. č.: paralyses, průb. čas: paralysing, prostý min.: paralysed, příčestí min.: paralysed
Celé město ochromila prudká zimní bouře.
A fierce winter...
Zmije paralyzuje svou kořist tím, že jí vstříkne jed.
The viper paralyses...
12/20
+
vloupat se, vlámat se, vniknout
propuknout (v pláč)
prorazit (v čem), proniknout (kam)
rozběhnout se
break into [breɪk ˈɪntə]
přít. prostý: break into, 3. os. j. č.: breaks into, průb. čas: breaking into, prostý min.: broke into, příčestí min.: broken into
Muž řekl, že se vloupal do budovy, protože potřeboval mít kde spát.
A man said...
Podezřelý vnikl do nemovitosti a vlámal se do trezoru.
The suspect broke into the property and broke into the safe.
Elektronická kniha je rozdělena do samostatných webových stránek pro každou kapitolu.
An electonic book...
Kůň se dal do klusu.
The horse broke...
13/20
+
výstroj, vybavení
oděv, oblečení, oblek
vystrojit, vybavit
outfit [ˈaʊtˌfɪt]
jedn. číslo: outfit, množ. číslo: outfits, přít. prostý: outfit, 3. os. j. č.: outfits, průb. čas: outfitting, prostý min.: outfitted, příčestí min.: outfitted
Chtěl bych jiné oblečení na školní fotografii.
I would like...
Prodavač mi pomohl vybrat si nějaké oblečení pro moji dceru.
The sales clerk...
V tom oblečení vypadáš nádherně.
You look splendid...
Drze komentoval její oblečení, ale ona to vzala s humorem.
He made a...
Jeho oblečení je podobné tomu, co by oblékl na přednášku profesor z 30. let.
His outfit is...
Nosila odvážné a netradiční oblečení navzdory společenským normám.
She wore a bold and unconventional outfit in defiance of societal norms.
14/20
+
rukáv
obal (CD, gramodesky) (BrE)
objímka, pouzdro (hřídele ap.)
sleeve [sliːv]
jedn. číslo: sleeve, množ. číslo: sleeves
Škubl mým rukávem a roztrhl ho.
He tugged on...
Kolik pruhů má na rukávu seržant?
How many stripes...
15/20
+
visačka, štítek, jmenovka
etiketa, nálepka
označit visačkou/štítkem
tag [tæg]
jedn. číslo: tag, množ. číslo: tags, přít. prostý: tag, 3. os. j. č.: tags, průb. čas: tagging, prostý min.: tagged, příčestí min.: tagged
Všichni učitelé a studenti nosili jmenovky.
All teachers and...
Na všechno vaše oblečení si musíte našít jmenovky.
You have to...
16/20
+
odpad, odpadky, smetí (AmE)
šmejd, krám, veteš, brak, kýč (hovor.)
blbosti, nesmysly, kecy
zdemolovat, rozmlátit (hovor.)
trash [træʃ]
jedn. číslo: trash, množ. číslo: trash, přít. prostý: trash, 3. os. j. č.: trashes, průb. čas: trashing, prostý min.: trashed, příčestí min.: trashed
Odnes, prosím tě, odpadky.
Take out the...
Nemůžu uvěřit, že se dává na takový brak.
I can't believe...
Většina dopisů, které dostanou, skončí v koši na odpadky.
Most of the...
17/20
+
stimulovat, podněcovat
povzbudit, podnítit
stimulate [ˈstɪmjʊˌleɪt]
přít. prostý: stimulate, 3. os. j. č.: stimulates, průb. čas: stimulating, prostý min.: stimulated, příčestí min.: stimulated
Učení něčeho nového stimuluje mozkovou aktivitu.
Learning something new...
Musíme se co nejintenzivněji snažit povzbudit co možná nejvíce mladých vědců k účasti.
We have to...
Tento hormon stimuluje dělení buněk a syntézu proteinů v kostních buňkách.
This hormone stimulates...
18/20
+
(vy)rušit, rozptýlit, rozptylovat
znepokojovat, zneklidňovat
lézt na nervy (hovor.)
zabavit (koho čím)
distract [dɪˈstrækt]
přít. prostý: distract, 3. os. j. č.: distracts, průb. čas: distracting, prostý min.: distracted, příčestí min.: distracted
Po celou dobu byli oba podnikatelé vyrušováni.
The two business...
Svoboda práce z domova vás může rozptylovat.
The freedom of...
Jsi opatrný řidič nebo nesoustředěný řidič nebo neurvalý řidič?
Are you a...
19/20
+
ulička, chodbička (mezi regály, sedadly)
aisle [aɪl]
jedn. číslo: aisle, množ. číslo: aisles
Margaret nás zve, abychom byli na její svatbě, a chce, aby jsi šla uličkou s Markem.
Margaret is inviting...
Káva a čaj jsou ve vedlejší uličce.
Coffee and tea...
20/20
+
pytel
vyhodit, vyrazit
vyplenění, drancování
vyplenit, vydrancovat
sack [sæk]
jedn. číslo: sack, množ. číslo: sacks, přít. prostý: sack, 3. os. j. č.: sacks, průb. čas: sacking, prostý min.: sacked, příčestí min.: sacked
Ovoce bylo uloženo v plastových pytlích.
The fruits were...
Recepční byla vyhozena, protože nenosila vysoké podpatky.
The receptionist was...
Můj syn byl včera na místě propuštěn kvůli špatnému chování.
My son got...
Můžu propustit zaměstnance s kriminální minulostí?
Can I sack...
Pytel se roztrhl a rýže se vysypala.
The sack split...
Naše letecká společnost musela vyhodit 70 pilotů a snížit platy o 40%.
Our airline had...
Charles byl vyhozen, a právem.
Charles has been...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X