460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
39
40
41
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rovnost
equality [ɪˈkwɒlɪtɪ]
jedn. číslo: equality, množ. číslo: equalities
Očekává se, že až 10000 lidí se v sobotu zúčastní na demonstraci za sociální rovnost.
As many as 10000 people are expected to attend a march Saturday for social equality.
Hádky o skutečnou rovnost mezi pohlavími se odehrávají všude.
The battles for...
Nikdy jsem nezamýšlela být mluvčím za rovnost žen.
I've never set...
Závěrem zdůraznil rasovou rovnost všech lidí.
In conclusion, he...
2/20
+
vnouče, vnuk, vnučka
grandchild [ˈgrænˌtʃaɪld]
jedn. číslo: grandchild, množ. číslo: grandchildren
Během prázdnin byly naše vnoučata s námi na chalupě.
During the holidays our grandchildren were with us at the cottage.
Bohužel zemřel dříve, než mohl vidět svého vnuka.
Sadly he died before he could see his grandchild.
3/20
+
(celo)světový, globální
(celo)světově
worldwide [ˈwɜːldˈwaɪd]
Obchodujeme s prvotřídním oblečením z králičí kožešiny a dodáváme ho do celého světa.
We deal in...
V říjnu 2016 poprvé používání mobilů a tabletů na celém světě překonalo používání desktopů.
Mobile and tablet...
Krevety jsou důležité mořské plody, které jsou konzumovány na celém světě.
Shrimps are important...
4/20
+
loďstvo, flotila
vozový park
rychlý, svižný
mihnout se
fleet [fliːt]
jedn. číslo: fleet, množ. číslo: fleets, přít. prostý: fleet, 3. os. j. č.: fleets, průb. čas: fleeting, prostý min.: fleeted, příčestí min.: fleeted, 2. stupeň: fleeter, 3. stupeň: fleetest
Naše poškozená loď bude muset bojovat s nepřátelskou flotilou.
Our damaged ship...
Naše flotila dnes brzy ráno vyplula z Valencie.
Our fleet sailed...
Společnost využívá k přepravě zboží k zákazníkům flotilu dodávkových vozů.
The company uses...
Pocit štěstí může být prchavou emocí.
The feeling of...
Příležitosti v životě mohou být letmé a vyžadují rychlé a rozhodné jednání.
Opportunities in life...
Měl jsem letmý okamžik paniky, ale rychle jsem se vzpamatoval.
I had a...
5/20
+
jednou, někdy, jednoho dne
someday [ˈsʌmˌdeɪ]
Možná to jednoho dne pochopíš.
Maybe someday you'll...
Jednoho dne mu to oplatím.
I'll give it...
6/20
+
hranice (BrE)
pohraničí
(po)hraniční, příhraniční
frontier [ˈfrʌntɪə]
jedn. číslo: frontier, množ. číslo: frontiers
Hranici hlídají pohraničníci.
The frontier is...
Tehdy nebylo těžké překročit hranice.
It wasn't difficult...
Hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou se táhne v délce 310 mil.
The frontier between Northern Ireland and the Republic of Ireland runs for 310 miles.
7/20
+
trochu, trošku, trošičku
a little [ə ˈlɪtəl]
Pokud chcete, mohl bych vám trochu pomoci.
f you like,...
Potřebuju trochu času.
I need a little time.
Dovolte mi říct vám krátký příběh.
Let me tell you a little story.
Pak se za mnou někdo trochu zasmál.
Then someone laughed a little behind me.
Měl jsem trochu problém najít jeho žílu.
I had a little trouble finding his vein.
Můžu vám trochu popovídat o čem ta kniha je.
I can tell...
8/20
+
(při)nutit, donutit
vynutit (si)
compel [kəmˈpel]
přít. prostý: compel, 3. os. j. č.: compels, průb. čas: compelling, prostý min.: compelled, příčestí min.: compelled
Nový zákon donutí hráče opustit online kasina.
The new law...
Uvědomoval jsem si problém a byl jsem nucen ho vyřešit.
I perceived a...
Byl to docela přesvědčivý argument pro uskutečnění tohoto obchodu.
It was a...
Nejzajímavější ze všeho je, že bylo prokázáno, že smích prodlužuje délku života.
Most compelling of...
Důkazy předložené v případu jsou bezpochyby přesvědčivé.
The evidence presented...
Jeho nový román je dlouhá a působivá rodinná sága.
His new novel...
9/20
+
pomíjivý, prchavý, chvilkový (pocit)
letmý, nestálý
konec, pominutí, uplynutí
smrt, skon
projíždějící, procházející, kolemjdoucí
průb. čas slovesa přejít, projít
passing [ˈpɑːsɪŋ]
Je to pouze chvilkový módní výstřelek nebo stálá věc?
It's just a...
Všichni jsme truchlili nad jeho skonem.
We all mourned...
Patricia prodávala květiny projíždějícím motoristům.
Patricia sold flowers...
10/20
+
procesor
zpracovatel, výrobce
processor [ˈprəʊsesə]
jedn. číslo: processor, množ. číslo: processors
Procesor je mozek počítače.
The processor is...
Naše společnost je druhým největším výrobcem potravin na světě.
Our company is...
Benchmarky umožňují snadné srovnání výkonu různých počítačových procesorů.
Benchmarks make it easy to compare the performance of different computer processors.
11/20
+
psychicky
mentálně
duševně
mentally [ˈmentəlɪ]
Také provádí speciální cvičení, aby se ujistil, že je duševně připraven.
He has also...
Během přestávky mezi poločasy se hráči snaží psychicky i fyzicky odpočinout.
During the half-time...
12/20
+
(na)hromadit (se), (na)kupit (se)
pile up [paɪl ʌp]
přít. prostý: pile up, 3. os. j. č.: piles up, průb. čas: piling up, prostý min.: piled up, příčestí min.: piled up
Pracovní e-maily se mi kupí v došlé poště.
The emails from...
Květinové dary se nahromadily před kostelem.
Floral tributes were...
Nahromadila obrovské dluhy.
She piled up...
13/20
+
pruh, pás, proužek
vlastnost, rys
náznak, záblesk
šmouha (ve tvaru proužku)
pádit, svištět, letět
dělat proužky (na čem), proužkovat
streak [striːk]
jedn. číslo: streak, množ. číslo: streaks, přít. prostý: streak, 3. os. j. č.: streaks, průb. čas: streaking, prostý min.: streaked, příčestí min.: streaked
Na vnitřní straně dveří u koupelny byly špinavé pruhy.
The bathroom door...
V jeho povaze je náznak sobectví.
There's a streak...
Susan zdědila matčinu tvrdohlavost.
Susan has inherited...
14/20
+
známý, všeobecně známý
proslavený, slavný
proslulý, populární
well-known [ˈwel noʊn]
Zákon zakazuje registraci jakékoli ochranné známky, která je totožná nebo podobná všeobecně známé ochranné známce.
The law forbids...
Je velmi známou patronkou umění.
She is a...
15/20
+
prohlásit, vyhlásit
prohlašovat
veřejně oznámit
proclaim [prəˈkleɪm]
přít. prostý: proclaim, 3. os. j. č.: proclaims, průb. čas: proclaiming, prostý min.: proclaimed, příčestí min.: proclaimed
Tento kreativní ředitel se prohlásil za odborníka na sociální média.
This creative director...
Oblast jednostranně vyhlásila svou nezávislost.
The district unilaterally...
Všechny země deklarovaly svou loajalitu k alianci.
All the countries have proclaimed their loyalty to the alliance.
Deklarace vyhlásila úplnou nezávislost republiky.
The declaration proclaimed...
16/20
+
hádka, roztržka, spor
(po)hádat se
quarrel [ˈkwɒrəl]
jedn. číslo: quarrel, množ. číslo: quarrels, přít. prostý: quarrel, 3. os. j. č.: quarrels, průb. čas: quarrelling (or quarreling), prostý min.: quarrelled (or quarreled), příčestí min.: quarrelled (or quarreled)
Netahejte mě do vaší hádky!
Don't involve me...
Megan si připravila své otázky, aby ho vyprovokovala k hádce.
Megan framed her...
Její smích odvedl pozornost od naší hádky.
Her laugh created...
17/20
+
obtěžování
pronásledování
trápení, sužování
harassment [ˈhærəsmənt]
jedn. číslo: harassment, množ. číslo: harassments
Bála jsem se, že budu čelit následkům, pokud bych si stěžovala na sexuální obtěžování.
I was worried...
Nemáme žádnou toleranci pro sexuální obtěžování.
We have zero...
Usilujeme o odstranění diskriminace, obtěžování a šikanování.
We aim to...
18/20
+
stavitel, stavař
builder [ˈbɪldə]
jedn. číslo: builder, množ. číslo: builders
Podél zadní části domu stavitel navrhl rozbíhající se schodiště, které vede do horních pokojů.
Along the back...
Stavitel udělal hrubý náčrt, jak bude nový dům vypadat
The builder did...
19/20
+
známý (jako)
příč.min. slovesa vědět, znát
known [nəʊn]
Vysoký krevní tlak je známý jako tichý zabiják.
High blood pressure...
Tohle si měl vědět.
You should have known better.
Znám jí celý život.
I've known her all my life.
Dlouho jsme je neznali.
We haven't known them long.
V době psaní tohoto článku nebyly známé žádné podrobnosti.
At the time...
Věděli to všichni?
Was it known...
20/20
+
senzace, pozdvižení
pocit (hl. fyzický)
cit (hmatový)
sensation [senˈseɪʃən]
jedn. číslo: sensation, množ. číslo: sensations
Zatímco budete dále hluboce dýchat, vnímejte pocity uvnitř svého těla.
As you continue...
Tyto pocity mohou být také spojeny se vzpomínkami na určitou píseň.
These sensations can...
Cítím pálení v hrdle.
I feel a...
Měla děsivý pocit, že jí někdo sleduje.
She had the eerie sensation of being watched.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X