460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
43
44
45
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
uprostřed, během, v průběhu (čeho) (form.)
midst [mɪdst]
Byli jsme uprostřed strašné hospodářské krize.
We were in the midst of a terrible economic crisis.
Taková krása byla uprostřed města nečekaná.
Such beauty was unexpected in the midst of the city.
Dům je zasazen uprostřed velké zahrady.
The house is set in the midst of large gardens.
2/20
+
límec, límeček
obojek (psí)
obruč, příruba
chytit za límec
collar [ˈkɒlə]
jedn. číslo: collar, množ. číslo: collars, přít. prostý: collar, 3. os. j. č.: collars, průb. čas: collaring, prostý min.: collared, příčestí min.: collared
Přišpendlete límec k výstřihu halenky.
Pin the collar...
Pověste kabát za poutko na límci.
Hang your coat...
3/20
+
artefakt, lidský výtvor
artifact [ˈɑːtɪˌfækt]
jedn. číslo: artifact, množ. číslo: artifacts
Tyto artefakty mají velký náboženský a kulturní význam.
These artifacts are of great religious and cultural significance.
Muzeum má fascinující sbírku keltských artefaktů.
The museum has a fascinating collection of Celtic artifacts.
Senzační nález starověkých artefaktů ohromil archeology.
The sensational discovery of ancient artifacts stunned archaeologists.
V muzeu byla vystavena rozsáhlá sbírka starobylých porcelánových artefaktů.
The museum displayed...
Sbírka muzea je tvořena hlavně artefakty z dávných civilizací.
The museum's collection...
4/20
+
Den díkůvzdání
thanksgiving [ˈθæŋksˌgɪvɪŋ]
Mám rád Den díkůvzdání a Vánoce.
I love Thanksgiving...
Na Den díkůvzdání jsem upekla krocana.
I baked a...
5/20
+
konfrontace, konflikt
confrontation [ˌkɒnfrʌnˈteɪʃən]
jedn. číslo: confrontation, množ. číslo: confrontations
Odešel jsem z místnosti, abych se vyhnul dalšímu konfliktu.
I left a...
Chtěl se vyhnout dalšímu konfliktu s otcem.
He wanted to...
Během konfrontace nastaly vypjaté okamžiky pro všechny zúčastněné.
During the confrontation,...
6/20
+
učitel, rádce, mentor (form.)
radit, být poradcem, vést (odborně, v kariéře)
mentor [ˈmentɔː]
jedn. číslo: mentor, množ. číslo: mentors
Její profesor se stal jejím blízkým přítelem a rádcem.
Her professor became...
Pokud vás váš mentor posouvá za vaše hranice, pokud se cítíte stále více a více vyčerpaní, mějte se na pozoru.
If your mentor...
7/20
+
bezpříkladný, bezprecedentní
nebývalý, nevídaný, neslýchaný
unprecedented [ʌnˈpresɪˌdentɪd]
Nové informační a komunikační technologie vytvořily nevídané možnosti.
The new information...
Mohlo by to ukázat nebývalý vhled do mysli dětí.
It could reveal...
8/20
+
průkopník, pionýr
ženista (voj.)
být průkopníkem (v čem)
pioneer [ˌpaɪəˈnɪə]
jedn. číslo: pioneer, množ. číslo: pioneers, přít. prostý: pioneer, 3. os. j. č.: pioneers, průb. čas: pioneering, prostý min.: pioneered, příčestí min.: pioneered
Byl geniálním průkopníkem v robotice a automatizaci.
He was a...
Tento sochař je znám jako průkopník moderního sochařství.
This sculptor is...
Byl to mimořádně upřímný astronom, fyzik a letecký průkopník.
He was an...
Marie Curie, která učinila převratné objevy v oblasti radioaktivity, byla průkopníkem vědy.
Marie Curie was...
Průkopnické úsilí prvních osadníků připravilo podmínky pro rozvoj regionu.
The pioneering efforts...
Její novátorský výzkum v oblasti medicíny zachránil nespočet životů.
Her pioneering research...
9/20
+
zoufale (snažit se ap.)
desperately [ˈdespərɪtlɪ]
Zoufale chtěl věřit, že to, co řekla, je pravda.
He desperately wanted...
Zoufale potřebovali vědět, do kterého přístavu mají plout.
They desperately needed to know which port to go to.
Zoufale jsem se snažil pádlovat ke břehu.
I desperately tried...
10/20
+
dosud, prozatím, zatím
for now [fɔː naʊ]
To jsou informace, které zatím potřebujeme.
That is the...
Pro teď je to dobré.
It is good for now.
Jsme v bezpečí, alespoň prozatím.
We're safe, at least for now.
11/20
+
plavání
swimming [ˈswɪmɪŋ]
Bylo tak krásné počasí, že jsme se rozhodli jít plavat.
It was such nice weather that we decided to go swimming.
Plavání v moři může být dobrou volbou pro cvičení.
Swimming in the...
Cvičení jako chůze, běh a plavání způsobuje snížení břišního tuku.
The exercise like...
Plavání pomocí motýlku má nejobtížnější způsob záběrů.
The butterfly is the most difficult strokes in swimming.
Žena v bikinách nosila u bazénu slaměný klobouk.
The woman in...
12/20
+
utéct, zmizet
odloučit se
vzdálit se, odplavat
odvanout, odvát
drift away [drɪft əˈweɪ]
přít. prostý: drift away, 3. os. j. č.: drifts away, průb. čas: drifting away, prostý min.: drifted away, příčestí min.: drifted away
Pociťuji, že se ode mě vzdaluješ.
I can feel...
Trosky pomalu odplouvaly pryč.
The wreckage slowly...
13/20
+
(za)mumlat, (za)mručet, (za)bručet
(za)mumlání, (za)mručení, (za)bručení
mutter [ˈmʌtə]
jedn. číslo: mutter, množ. číslo: mutters, přít. prostý: mutter, 3. os. j. č.: mutters, průb. čas: muttering, prostý min.: muttered, příčestí min.: muttered
„Uteč,“ zamumlal si pro sebe a při tom si kousal nehty.
"Run away," he...
Richard něco zamumlal ze spánku.
Richard muttered something...
14/20
+
akcionář
majitel/držitel akcií
podílník
shareholder [ˈʃeəˌhəʊldə]
jedn. číslo: shareholder, množ. číslo: shareholders
Všichni akcionáři mají právo podílet se na zisku.
All shareholders have...
Majoritní akcionář představil svou vizi do budoucna.
A majority shareholder...
Akcionáři chtějí změnit firemní strukturu.
Shareholders want to...
Je největším akcionářem ve společnosti s podílem více než 15%.
He is the biggest shareholder in the comapny, with a stake of more than 15%.
Toto rozhodnutí musí ještě schválit akcionáři.
This decision has...
15/20
+
dýchání, oddechování
dýchací
breathing [ˈbriːðɪŋ]
Dýchalo se mi těžko po dvouhodinovém nepřetržitém hraní.
I was breathing...
Pro přístrojové potápění potřebujete dýchací přístroj.
You need a...
Zatímco budete dále hluboce dýchat, vnímejte pocity uvnitř svého těla.
As you continue...
Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) je bylina, která pomáhá při léčení plic, dýchání, hrudníku, nosu, dutin, krku, hlasivek a jícnu.
Self-heal (Prunella vulgaris)...
Jeho dech byl pomalý a nepravidelný.
His breathing was...
16/20
+
východisko
výpust, odtok, vývod
zásuvka (AmE)
prodejna
výfuk
prostor, prostředek/způsob vyjádření
odbytiště (trh)
outlet [ˈaʊtlet]
jedn. číslo: outlet, množ. číslo: outlets
Moje práce mně neposkytovala žádný prostor pro využití mého talentu.
My work provided...
Závislost na informacích je něco, co nám dává dokonalý prostor pro naší prokrastinaci.
Information addiction is...
Neměla kde jinde projevovat své pocity.
She had no...
17/20
+
nešťastný
smutný
unhappy [ʌnˈhæpɪ]
2. stupeň: unhappier, 3. stupeň: unhappiest
Známky toho, že je s ním nešťastná, byly patrné už několik měsíců.
Signs she is...
Někteří lidé jsou nešťastní, přestože jim všechno na světě vychází.
Some people are...
Když jsem se dozvěděl o výsledcích voleb, byl jsem smutný.
When I learned...
Negativní zážitky nešťastných zaměstnanců mohou mít neblahý vliv na nováčky.
The negative stories...
Téměř všichni nešťastní lidé mají ve svém nitru jednu určitou osobní vlastnost.
Almost all unhappy people have one specific personality trait within them.
I přes obrovské bohatství se miliardář cítil nenaplněný a nešťastný.
Despite his enormous...
18/20
+
platný, validní
opodstatněný, odůvodněný, oprávněný (argument)
přesvědčivý (důkaz)
valid [ˈvælɪd]
2. stupeň: more valid, 3. stupeň: most valid
Samozřejmě mám platnou platební kartu.
Of course, I have a valid payment card.
Váš občanský průkaz nemůže být platný, pokud je vaše fotka zastaralá.
Your identity card...
Zajistěte, aby e-mailová adresa byla platná.
Ensure that the...
Při skrutiniu se rozhoduje o tom, zda byly volby platné.
In the scrutiny...
K cestování do mnoha zemí může být zapotřebí platné vízum.
To travel to...
19/20
+
rehabilitace
obnova, renovace, modernizace
ozdravení, sanace
rehabilitation [ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: rehabilitation, množ. číslo: rehabilitations
Začal jsem jezdit na kole jako součást mé rehabilitace.
I took up...
Když moje rehabilitace skončila, postrádal jsem moje pravidelné týdenní rozhovory s Michaelem.
When my rehabilitation ended, I missed the weekly conversations with Michael.
20/20
+
(z)dědit
inherit [ɪnˈherɪt]
přít. prostý: inherit, 3. os. j. č.: inherits, průb. čas: inheriting, prostý min.: inherited, příčestí min.: inherited
Před několika lety jsme s bratrem zdědili rodinnou chalupu.
A few years...
Vaše chromozomy obsahují geny, které jste zdědil od svých rodičů.
Your chromosomes contain...
Zdědili jsme několik problémů od našich předchůdců.
We have inherited...
Susan zdědila matčinu tvrdohlavost.
Susan has inherited...
Vinici zdědil po rodičích a pokračoval v rodinné tradici.
He inherited the vineyard from his parents and continued the family tradition.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X