460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
44
45
46
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nevěsta
bride [braɪd]
jedn. číslo: bride, množ. číslo: brides
První tanec mezi nevěstou a ženichem je jedním z vzácných životních okamžiků.
The first dance...
Každá nevěsta se chce během svého svatebního dne cítit a vypadat dobře.
Every bride wants...
Nevěsta přistoupila k oltáři.
The bride approached...
Nevěsta ve svatebních šatech úplně zářila.
The bride looked...
V čele svatebního průvodu šla nevěsta a ženich, následováni rodinou a přáteli.
The bride and...
2/20
+
mýto, mýtné
ztráty, počet obětí
zvonit, vyzvánět
vyzvánění, zvonění
toll [təʊl]
jedn. číslo: toll, množ. číslo: tolls, přít. prostý: toll, 3. os. j. č.: tolls, průb. čas: tolling, prostý min.: tolled, příčestí min.: tolled
Mýtné může výrazně snížit poptávku po silniční dopravě.
A toll may significantly reduce the demand for road transport.
Na většině dálnic se nyní mýtné vybírá elektronicky.
Tolls are now collected electronically on most motorways.
Nezávislé zdroje uvádějí, že počet obětí zemětřesení jde do stovek.
Independent sources say that the death toll from the earthquake runs into hundreds.
3/20
+
odhalit, odkrýt
obnažit, sundat
odhalit, objevit, zjistit
uncover [ʌnˈkʌvə]
přít. prostý: uncover, 3. os. j. č.: uncovers, průb. čas: uncovering, prostý min.: uncovered, příčestí min.: uncovered
Výzkum odhaluje, jak správný dotek snižuje bolest a posiluje náš imunitní systém.
Research uncovers how the right touch fights pain and boosts our immune system.
Policie odhalila spiknutí proti prezidentovi.
The police uncovered...
Vytrvale pátral po pravdě a odhaloval skryté detaily skandálu.
He pursued the...
4/20
+
outsider, páté kolo u vozu
člověk zvenčí, cizí člověk
outsider [ˌaʊtˈsaɪdə]
jedn. číslo: outsider, množ. číslo: outsiders
Většina lidí, kteří zde nepracují, má zkreslenou představu o naši práci.
Most outsiders have...
Místní obyvatelé byli odtažití k cizincům.
The locals were...
Navíc většina izolovaných skupin je stále otevřeně nepřátelská vůči lidem, které neznají.
Furthermore, most isolated groups are still openly hostile to outsiders.
Odrovnáme každého vetřelce, který vstoupí na naše území, všemi dostupnými prostředky!
We will destroy...
5/20
+
předpoklad, premisa
předpokládat (co), vycházet (z předpokladu)
premise [ˈpremɪs]
jedn. číslo: premise, množ. číslo: premises, přít. prostý: premise, 3. os. j. č.: premises, průb. čas: premising, prostý min.: premised, příčestí min.: premised
Náš ekonomický systém je založen na předpokladu volného obchodu a konkurence.
Our economic system...
Tento předpoklad se ukázal jako správný.
This premise proved...
6/20
+
špičková technologie, high-tech
nejmodernější technologie
high-tech [ˈhɑɪˈtek]
Vyvinuli jsme nové moderní budovy vybavené špičkovými technologiemi pro naše nejlepší zaměstnance.
We have developed...
Někteří studenti se rozhodnou pracovat v high-tech průmyslu.
Some students choose...
7/20
+
prodejce, prodávající, prodavač (pouliční)
obchodník
vendor [ˈvendɔː]
jedn. číslo: vendor, množ. číslo: vendors
Koupil mi levné hodinky od pouličního prodavače.
He bought me...
Prodávající uzavírá smlouvu s kupujícím.
The vendor signs...
To může být pro prodejce nepřijatelné.
This may be...
8/20
+
invalidní vozík
wheelchair [ˈwiːlˌtʃeə]
jedn. číslo: wheelchair, množ. číslo: wheelchairs
V důsledku toho strávil zbytek života na invalidním vozíku.
Consequently, he spent...
Rampy pro invalidní vozíky jsou jedním z nejuniverzálnějších způsobů, jak zajistit snadný přístup na veřejná místa.
Wheelchair ramps are one of the most universal ways to provide easy access to public places.
9/20
+
pahýl
pařez
nedopalek, špaček
kontrolní útržek (vstupenky)
ukopnout si, nakopnout si (palec)
vysekat (les)
stvrzenka
stub [stʌb]
jedn. číslo: stub, množ. číslo: stubs, přít. prostý: stub, 3. os. j. č.: stubs, průb. čas: stubbing, prostý min.: stubbed, příčestí min.: stubbed
Poté, co jsme vešli do divadla, vložil jsem útržky vstupenek do kapsy.
I put the...
Je čas típnout naše cigarety.
It's time to...
Po prvním šluku cigaretu uhasila.
She stubbed out...
10/20
+
brzda
(za)brzdit
brake [breɪk]
jedn. číslo: brake, množ. číslo: brakes, přít. prostý: brake, 3. os. j. č.: brakes, průb. čas: braking, prostý min.: braked, příčestí min.: braked
Nová brzda má velmi jemný brzdný účinek.
The new brake...
Je to to auto, jehož brzdy selhaly?
Is this the...
Auto se skutálelo z kraje silnice poté, co řidič pozdě zabrzdil.
The car rolled...
Najděte polohu, kde se napínací kabel připojí k magnetické brzdě.
Locate the position...
Jsem si jistý, že jsem v traktoru zatáhl parkovací brzdu.
I am sure...
11/20
+
využít
zneužít
vyzrát
take advantage of [teɪk ədˈvɑːntɪdʒ əv]
přít. prostý: take advantage of, 3. os. j. č.: takes advantage of, průb. čas: taking advantage of, prostý min.: took advantage of, příčestí min.: taken advantage of
Využili Johna, když nic nevěděl o pravých okolnostech.
John was taken...
Využíváme jejích dovedností v kuchyni.
We're taking advantage...
Pravděpodobně jsme byli mezi těmi, kteří mohli využít tento program.
We were likely...
12/20
+
programování
programming [ˈprəʊgræmɪŋ]
Paul má mnoho know-how o webovém programování.
Paul has a...
V programovacích a skriptovacích jazycích se vykřičník používá jako "ne".
In programming and...
Není vyžadována žádná předchozí znalost programovacího jazyka.
No prior knowledge...
Co se týká programování, jsou naši vývojáři velmi zanícení.
Our developers are...
V programování se blok kódu často uzavírá do složených závorek.
In programming, a block of code is often enclosed within curly braces.
13/20
+
zaskočit (za kým)
zavolat (lékaře ap.)
přivolávat, přivolat
požádat o pomoc
call in [kɔːl ɪn]
přít. prostý: call in, 3. os. j. č.: calls in, průb. čas: calling in, prostý min.: called in, příčestí min.: called in
Zaskočíme za tebou zase zítra.
We will call...
Můžete zavolat na tuto rozhlasovou stanici a položit mi otázku.
You can call...
Zavolali nás dovnitř a nechali si předvést náš software.
They called us...
14/20
+
nečestný, nefér(ový)
nekalý
nespravedlivý
unfair [ʌnˈfeə]
2. stupeň: more unfair, 3. stupeň: most unfair
Tyto společnosti se snaží získat nekalou výhodu nad ostatními.
These companies try...
Spotřebitelé často čelí nekalým obchodním praktikám.
Consumers are often...
Odborová organizace plánuje stávku na protest proti nespravedlivému přístupu k zaměstnancům.
The trade union...
Bez jakýchkoli důkazů je nefér přepokládat něčí vinu.
Without any evidence,...
15/20
+
vtrhnout, vpadnout (kam), narušit, podniknout invazi
napadnout
zaplavit, zamořit
invade [ɪnˈveɪd]
přít. prostý: invade, 3. os. j. č.: invades, průb. čas: invading, prostý min.: invaded, příčestí min.: invaded
Nechci ti narušovat soukromý život.
I don't want...
Nemůžeme tam vtrhnout, dokud si nejsme jistí, že máme zdroje, které nám zajistí vítězství.
We must not...
Bylo mi teprve deset, když nacisté v září 1939 napadli mé rodné Polsko.
I was only...
16/20
+
plevel, býlí
(vy)plít, odplevelit
chaluhy, mořské řasy
weed [wiːd]
jedn. číslo: weed, množ. číslo: weeds, přít. prostý: weed, 3. os. j. č.: weeds, průb. čas: weeding, prostý min.: weeded, příčestí min.: weeded
Některý plevel může znovu vyrůst z kořínků zanechaných v půdě.
Some weeds can...
Trny a plevel byl všude a kamenná zeď spadla.
Thorns and weeds...
Jako každý plevel, je schopen růst téměř kdekoli.
Like any weed,...
17/20
+
oddělení, oddíl, skupina
tým, mužstvo
četa (voj.)
squad [skwɒd]
jedn. číslo: squad, množ. číslo: squads
Atmosféra v našem týmu se výrazně zlepšila od našeho posledního vítězství nad Švédskem.
The atmosphere in...
Oblast je střežena třemi jednotkami vojáků.
The area is...
18/20
+
(vy)rušit, obtěžovat
rozrušit, zneklidnit, znepokojit
narušit, porušit
disturb [dɪˈstɜːb]
přít. prostý: disturb, 3. os. j. č.: disturbs, průb. čas: disturbing, prostý min.: disturbed, příčestí min.: disturbed
Tyto požáry region velmi zneklidňují.
These fires are...
Nevyrušujte během dialogu.
Don't disturb within...
Začalo mě znepokojovat to, jak často lže.
I became disturbed by the way she often lies.
Zazvonění telefonu narušilo ticho v knihovně.
The ringing of...
Mluvili jsme o znepokojivém trendu rostoucího počtu dětí žijících v chudobě.
We talked about a disturbing trend of growing numbers of children living in poverty.
19/20
+
prázdný, čistý, nepopsaný
mezera, prázdné místo
blank [blæŋk]
jedn. číslo: blank, množ. číslo: blanks, 2. stupeň: blanker, 3. stupeň: blankest
Nechte první stránku prázdnou.
Leave the first...
Podepište se svým jménem do prázdného místa níže.
Sign your name...
Vyplňte prázdné mezery v dokumentu.
Fill out blank...
20/20
+
zvědavost, zvídavost
kuriozita, zvláštnost, zajímavost
curiosity [ˌkjʊərɪˈɒsɪtɪ]
jedn. číslo: curiosity, množ. číslo: curiosities
Zvědavost nás poháněla.
We were driven...
Nebuď zvědavý, budeš brzy starý.
Curiosity killed the...
Hořel jsem zvědavostí!
I was burning...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X