460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
48
49
50
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
představit si, vidět v duchu (kniž.)
envision [ɪnˈvɪʒən]
přít. prostý: envision, 3. os. j. č.: envisions, průb. čas: envisioning, prostý min.: envisioned, příčestí min.: envisioned
Nedokážu si ho představit jako lékaře.
I cannot envision him as a doctor.
Teď se to konečně začíná dít - byť ne zrovna tak, jak jsem si představovala.
Now, at last, it's starting to happen - though not exactly the way I envisioned it.
2/20
+
server (počítač)
podávající (hráč)
obsluhující (u stolu)
server [ˈsɜːvə]
jedn. číslo: server, množ. číslo: servers
Někteří uživatelé hlásí, že služby na serveru běží pomalu nebo neodpovídají.
Some users are reporting that services on the server are running slow or unresponsive.
Server se právě udržuje.
The server is under maintenance.
Základní znalost budování sítí je důležitá pro každého, kdo spravuje server.
A basic understanding...
Klient odesílá své požadavky na server přes standardní rozhraní.
The client is sending its requests to the server over a standard interface.
Jde to přes proxy server, takže se to nedá vystopovat.
It's through a proxy server, so it's impossible to trace.
3/20
+
specialita
specializace
zvláštnost
specialty [ˈspeʃəltɪ]
jedn. číslo: specialty, množ. číslo: specialties
Věř mi. Na čekání jsem specialista.
Trust me. Waiting is my specialty.
Haggis (pikantní masový nákyp s bramborovou kaší) je skotská specialita.
Haggis (savoury meat...
4/20
+
nadměrný, přílišný
nepřiměřený, přemrštěný
excessive [ɪkˈsesɪv]
Nemáme s tím žádný problém, ale některé věci se nám zdají být nepřiměřené.
We have no...
Měl nehodu, evidentně proto, že řídil nepřiměřenou rychlostí.
He had an accident, evidently because he was driving at excessive speed.
Jeho přílišná důvěrnost ji urážela.
His excessive familiarity...
Je známo, že nadměrná těžba dřeva zmenšuje plochu lesů alarmujícím tempem.
Excessive logging practices...
5/20
+
obecní, městský, komunální
municipal [mjuːˈnɪsɪpəl]
Byl nalezen městskou policií, když se potuloval ulicemi.
He had been...
Komunální odpad je svážen na skládku.
The municipal waste...
6/20
+
sklíčený, skleslý, deprimovaný
depressed [dɪˈprest]
Tentokrát jsem se cítil víc sklíčeně než nadšeně.
This time, I...
Naše zkušenosti s těmito výrobky v nás zanechávají pocit deprese.
Our experiences with these products leave us feeling depressed.
Po matčině smrti propadla těžkým depresím.
She became severely depressed after her mother's death.
7/20
+
propagace, kampaň
publicita, pozornost
publicity [pʌˈblɪsɪtɪ]
jedn. číslo: publicity, množ. číslo: -
Ona se stará o marketing a publicitu.
She takes care of marketing and publicity.
Počítá s tím, že pozornost kolem jeho případu upozorní některé uživatele na tuto skutečnost.
He calculates that...
Evelyn se vždy vyhýbala publicitě.
Evelyn has always...
8/20
+
vrhnout se, skočit
vrazit, strčit
pustit se, dát se
ponořit (se)
spadnout, propadnout se
skok, ponoření se
propad, prudký pokles
uvržení
plunge [ˈplʌndʒ]
jedn. číslo: plunge, množ. číslo: plunges, přít. prostý: plunge, 3. os. j. č.: plunges, průb. čas: plunging, prostý min.: plunged, příčestí min.: plunged
Strčili ho do nového a neznámého světa... do skutečného světa.
They plunged him...
Po letech práce s Angularem jsem se rozhodla, že se ponořím do světa Reactu.
I decided to...
Prudce jsem ponořil ruce do vody a chytil jsem rybu.
I plunged my...
9/20
+
(ze)slábnout, ochabnout, oslabit
opadnout, uvolnit
weaken [ˈwiːkən]
přít. prostý: weaken, 3. os. j. č.: weakens, průb. čas: weakening, prostý min.: weakened, příčestí min.: weakened
Nemoc oslabila můj imunitní systém.
The disease has...
Morálka vojáků začínala slábnout.
The soldiers' morale...
Nedostatek zinku může vést k oslabení imunitních funkcí a kožním problémům.
Zinc deficiency can...
10/20
+
přestat, ustat, zastavit (se)
cease [siːs]
přít. prostý: cease, 3. os. j. č.: ceases, průb. čas: ceasing, prostý min.: ceased, příčestí min.: ceased
Nikdy mě to nepřestává udivovat.
It never ceases...
Nikdy nepřestala obdivovat jeho odvahu.
She never ceased...
Společnost ukončila obchodování letos v červnu.
The company ceased trading in June this year.
Její chování mě nikdy nepřestává udivovat.
Her behavior never...
11/20
+
zadek
pažba
tlustší konec, širší strana
nedopalek, špaček, oharek
velký sud
trknout, vrazit hlavou
butt [bʌt]
jedn. číslo: butt, množ. číslo: butts, přít. prostý: butt, 3. os. j. č.: butts, průb. čas: butting, prostý min.: butted, příčestí min.: butted
Stisknul jí zadek.
He squeezed her...
Byl ubit k smrti pažbou pušky.
He was battered to death with a rifle butt.
12/20
+
nápadný, do očí bijící, výrazný, pozoruhodný
překrásný, okouzlující
striking [ˈstraɪkɪŋ]
Rozdíly mezi věkovými skupinami jsou však výrazné.
Yet the differences...
Nápadně se podobá své matce.
She bears a...
Na rodinném portrétu byla patrná nápadná podoba mezi sourozenci.
The family portrait...
Obě sochy byly umístěny zády k sobě, což v zahradě vytvářelo působivý vizuální efekt.
The two statues...
13/20
+
típnout, zamáčknout (cigaretu)
stub out [stʌb aʊt]
přít. prostý: stub out, 3. os. j. č.: stubs out, průb. čas: stubbing out, prostý min.: stubbed out, příčestí min.: stubbed out
Je čas típnout naše cigarety.
It's time to...
Po prvním šluku cigaretu uhasila.
She stubbed out...
14/20
+
němý, oněmělý
hloupý, natvrdlý, pitomý
dumb [dʌm]
2. stupeň: dumber, 3. stupeň: dumbest
Dělal jsem hloupého.
I was playing...
Jednoduše řečeno, hloupí lidé jsou příliš hloupí, aby věděli, jak jsou hloupí.
Put simply, dumb...
Toto je naprosto hloupý nápad.
This is a...
15/20
+
molekula
molecule [ˈmɒlɪˌkjuːl]
jedn. číslo: molecule, množ. číslo: molecules
Každá molekula v našem těle má jedinečný tvar.
Each molecule in...
Tato molekula byla vytvořena postupným vývojem.
This molecule was...
Chemici zkoumají vlastnosti hmoty na úrovni atomů a molekul.
Chemists investigate the properties of matter at the level of atoms and molecules.
16/20
+
(u)šitý na míru
tailor-made [ˌteɪ.ləˈmeɪd]
Náš software je šitý na míru specifickým požadavkům zákazníka.
Our software is...
Portfolio každého klienta je šité na míru.
Each client's portfolio is tailor-made.
17/20
+
turistika, cestovní ruch, cestování
tourism [ˈtʊərɪzəm]
jedn. číslo: tourism, množ. číslo: -
Rozvoj cestovního ruchu je nevyhnutelný.
The march of tourism is inevitable.
Budeme podporovat cestovní ruch a zaměstnanost, kterou vytváří.
We are going...
Rostoucí popularita gastronomické turistiky pomohla naší firmě.
The increasing popularity...
Cestovní ruch byl tehdy ještě v plenkách.
Tourism was then...
18/20
+
vhodný, vyhovující, příhodný
suitable [ˈsuːtəbəl]
Výzkum ukazuje, že účinky léků jsou lepší, když si je pacient vědom toho, že užívá vhodné léky.
The research shows...
Pozice bude obsazena, jakmile bude nalezen vhodný kandidát.
The position will be filled as soon as a suitable candidate has been found.
Hledáme vhodné místo pro konferenci o právech zvířat.
We are looking...
Pacienti mohou vyžadovat nejlevnější léčbu, která nemusí pro ně být vhodná.
The patients might...
Písečná pláž se rozprostírá na míle a je vhodná zejména pro děti.
The sandy beach...
Je vhodné vymalovat zeď nejdříve základní barvou.
It is suitable...
19/20
+
sláva, proslulost, věhlas
fame [feɪm]
jedn. číslo: fame, množ. číslo: fames
Ona není první digitální člověk, který dosáhl tak velké slávy.
She isn't the...
Stal se rychle slavný.
He shot to...
Kdybych neměl možnost s ním hrát, nebyl bych v síni slávy.
If I didn't...
Přes veškerou svou slávu je velmi skromný, co se jeho úspěchů týká.
Despite all his...
Nejvyšší formou marnosti je, když milujete slávu.
The highest form...
Tento film nově vypráví příběh jeho vzestupu ke slávě a moci.
The story of...
20/20
+
splnit, splňovat
vyhovět, vyhovovat (požadavkům ap.)
uposlechnout, dodržet (nařízení ap.)
comply [kəmˈplaɪ]
přít. prostý: comply, 3. os. j. č.: complies, průb. čas: complying, prostý min.: complied, příčestí min.: complied
Pokuty mohou představovat až čtyři procenta ročních příjmů při systematickém nedodržování.
The fines can...
Nedodržení těchto podmínek nás zbavuje odpovědnosti.
Failure to comply...
Náš etický kodex stanoví soubor práv a povinností, které musí všichni dodržovat.
Our code of...
Všechny výrobky musí vyhovovat nové směrnici.
All products must...
Nedodržení těchto podmínek by vedlo k řadě represivních opatření.
Failure to comply...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X