380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
51
52
53
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
chápání, pochopení (čeho), porozumění (čemu)
comprehension [ˌkɒmprɪˈhenʃən]
j.č.: comprehension, mn.č.: comprehensions
Interpunkční znaménka jsou symboly, které se používají ke zvýšení srozumitelnosti a pochopení písemného jazyka.
Punctuation marks are...
2/20
+
magnetický
magnetic [mægˈnetɪk]
Mám magnetický odznak ve tvaru lvíčka.
I have the...
Najděte polohu, kde se napínací kabel připojí k magnetické brzdě.
Locate the position...
Střídavý proud je generován rotací drátěné smyčky v magnetickém poli.
Alternating current is generated by a loop of wire rotating in a magnetic field.
Může si magnetický severní a jižní pól země prohodit místa?
Can the earth's...
3/20
+
citově, emočně, emocionálně
emotionally [ɪˈməʊʃənəlɪ]
Stála jsem ve vestibulu vlakového nádraží, vyčerpaná - citově i fyzicky.
I was standing in a train station vestibule, exhausted - emotionally and physically.
4/20
+
přímo vyjádřený, explicitní, výslovný
otevřený, otevřeně mluvící
explicit [ɪkˈsplɪsɪt]
Vojáci porušili výslovný rozkaz nepoužívat kazetové bomby.
Troops violated explicit...
5/20
+
příznivý, příznivě nakloněný
favorable [ˈfeɪvərəbəl]
Naše nová hra získala mnoho příznivých recenzí.
Our new play...
6/20
+
příjezdová cesta
driveway [ˈdraɪvˌweɪ]
j.č.: driveway, mn.č.: driveways
Zametl jsem hlínu z příjezdové cesty.
I swept the...
7/20
+
charakteristický, typický
osobitý, rozlišovací
výrazný, zřetelný
distinctive [dɪˈstɪŋktɪv]
Typickým prvkem tohoto stolu je zvláštní tvar jeho nohy.
The distinctive element...
Pohyby každé osoby jsou velice osobité.
An individual's movements...
Limetová šťáva má výraznější chuť než citronová šťáva.
Lime juice has...
8/20
+
pravnučka
great-granddaughter [ˌɡreɪtˈɡrændɔːtər]
j.č.: great-granddaughter, mn.č.: great-granddaughters
Mohla se někdy setkat se svou pravnučkou?
Could she ever...
Její pravnučka se narodila na druhé straně Atlantiku o 21 let později.
Her great-granddaughter was...
9/20
+
dobrá nálada, veselá mysl
povzbuzovat (koho), fandit, pobízet
jásat
povzbuzování
spravit náladu
na zdraví
cheer [tʃɪə]
j.č.: cheer, mn.č.: cheers, přít.: cheer, 3.os.: cheers, průb.: cheering, min.pr.: cheered, příč.min.: cheered
Všichni jásali, když slečna Sáblíková dostala svojí zlatou medaili.
Everyone cheered as...
Napijme se! Na zdraví!
Let's have a...
Navštěvuji místní nemocnice jako klaun, abych rozveselil nemocné děti.
I visit local...
10/20
+
supermarket
supermarket [ˈsuːpəˌmɑːkɪt]
j.č.: supermarket, mn.č.: supermarkets
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
V současných supermarketech je různorodost spotřebitelského zboží.
There is a...
Řetězce supermarketů vytlačily menší obchody.
Supermarket chains have...
Požární sbor bojuje proti velkému požáru v supermarketu v centru města.
The fire brigade...
11/20
+
údajně, prý, domněle
allegedly [əˈledʒɪdlɪ]
Muž byl zatčen za údajné poškození majetku souseda.
A man was...
12/20
+
specifikovat, přesně určit, upřesnit, uvést
stanovit, určit, předepsat
specify [ˈspesɪˌfaɪ]
přít.: specify, 3.os.: specifies, průb.: specifying, min.pr.: specified, příč.min.: specified
Dané parametry si vzájemně odporují.
The specified parameters...
Obchodní plán uvádí, jak díky provozní činnosti dosáhnou zisku.
The business plan specifies how operational activities will make profit.
Uveďte, prosím, jak chcete, aby vaše pravidelné příspěvky byly investovány.
Please specify below...
Tento atribut se používá k určení šířky sloupců.
This attribute is...
Každý počítač je jednoznačně určen sériovým číslem.
Each computer is...
13/20
+
zahnat, zaplašit
odradit
chase away [tʃeɪs əˈweɪ]
přít.: chase away, 3.os.: chases away, průb.: chasing away, min.pr.: chased away, příč.min.: chased away
Zkoušel jsem ho zahnat.
I tried to...
Podařilo se nám odradit naše nejvěrnější diváky.
We managed to...
14/20
+
vdova
widow [ˈwɪdəʊ]
j.č.: widow, mn.č.: widows
Byla jednou jedna vdova, která měla krásnou dceru.
There once was...
15/20
+
nedůvěřivý, podezíravý
podezřelý (budící nedůvěru)
suspicious [səˈspɪʃəs]
Vždy jsem byla nedůvěřivá k lidem, kteří říkají, že mají dobré vzdělání.
I've always been...
Musíme sledovat jejich podezřelou aktivitu.
We need to...
Je tak podezíravý, že nedůvěřuje ani vlastní matce.
He is so...
16/20
+
(vy)letět nahoru, prudce stoupnout
tyčit se, zvedat se (kniž.)
zesílit (hudba ap.)
vznášet se, plachtit, létat
soar [sɔː]
přít.: soar, 3.os.: soars, průb.: soaring, min.pr.: soared, příč.min.: soared
Letadlo bratří Wrightů nakonec letělo vzhůru.
The Wright Brothers'...
17/20
+
palác, zámek (královský)
palace [ˈpælɪs]
j.č.: palace, mn.č.: palaces
Královská rodina žije v barokním paláci.
The royal family...
Sir Andy byl princem Charlesem během ceremonie v Buckinghamském paláci pasován na rytíře.
Sir Andy was...
18/20
+
shrnutí, přehled, souhrn
souhrnný, sumární, hromadný
shrnující, stručný
summary [ˈsʌmərɪ]
j.č.: summary, mn.č.: summaries
Celkově to byla velmi pozitivní debata.
In summary, this...
Celkově byl výsledek pro mě zklamáním.
In summary, this...
Stručně řečeno, naše spolupráce je stále nezbytná, pokud se má obchod plně rozvíjet.
In summary, our...
Shrnutí byla poté zaslána všem účastníkům schůzky.
Summaries were then sent out to all meeting attendants.
19/20
+
propracovaný, důkladný
komplikovaný, spletitý
rozpracovat, rozvést, rozvinout, precizovat
podat bližší vysvětlení
elaborate [ɪˈlæbərət]
přít.: elaborate, 3.os.: elaborates, průb.: elaborating, min.pr.: elaborated, příč.min.: elaborated
Jsem si docela jistý, že to bylo součástí důkladného plánu vystrnadit mě z podnikání.
I am pretty...
20/20
+
dříve, předtím, kdysi
formerly [ˈfɔːməlɪ]
Došlo k dramatickému poklesu počtu lidí, kteří byli dříve nerozhodnutí.
There was a...
Alžírsko bývalo dříve francouzskou kolonií.
Algeria was formerly...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X