400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
54
55
56
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
plavba (výletní), křižování (hl. po moři)
křižovat, brázdit, plout, plavit se
cruise [kruːz]
j.č.: cruise, mn.č.: cruises, přít.: cruise, 3.os.: cruises, průb.: cruising, min.pr.: cruised, příč.min.: cruised
Je koronavirus ledovec, který potopí průmysl výletních lodí?
Is the coronavirus the iceberg that will sink the cruise ship industry?
Toto auto je tišší, když jede na plný plyn, než většina aut při pohodové cestovní rychlosti.
This car is...
Tato plavba byla nezapomenutelným zážitkem.
This cruise was...
2/20
+
žalobce, žalující strana, navrhovatel
plaintiff [ˈpleɪntɪf]
j.č.: plaintiff, mn.č.: plaintiffs
Žalující strana nemůže vědět, co jsou mí klienti zač.
The plaintiffs can't know what's in the hearts of my clients.
Žalobci budou mít možnost podrobit Mitchella křížovému výslechu poté, co obhájce dokončí své otázky.
The plaintiffs will...
3/20
+
špinavý, nechutný, hnusný, odporný
znečistit, zaneřádit (co)
sprostý, hrubý, oplzlý
pokálet, znečistit výkaly
mizerný, bídný
faul, nedovolený zákrok
foul [faʊl]
j.č.: foul, mn.č.: fouls, přít.: foul, 3.os.: fouls, průb.: fouling, min.pr.: fouled, příč.min.: fouled, 2. st.: fouler, 3. st.: foulest
Jednou večer měl Roger mizernou náladu a hodil svůj buben do jeviště.
One night Roger...
Znečistili řeku odpadky.
They fouled the...
4/20
+
lakomý, skoupý, skrblivý
bodavý, pichlavý (hovor.)
stingy [ˈstɪndʒɪ]
2. st.: stingier, 3. st.: stingiest
Je příliš lakomý na to, aby dal peníze na charitu.
He is too...
Theodore začal být skoupý na slovo.
Theodore became stingy...
5/20
+
teplo
vřelost, srdečnost, vroucnost
warmth [wɔːmθ]
j.č.: warmth, mn.č.: -
Její laskavost a srdečnost pro mě vždy hodně znamenala.
Her kindness and...
Byla taková zima, že jsme se schoulili k sobě, abychom se zahřáli.
It was so cold that we huddled together for warmth.
Spojené království přečká vleklé období nebývalého tepla.
The UK is...
6/20
+
pojistné
příplatek, přirážka
luxusní, cenný, prémiový
premium [ˈpriːmɪəm]
j.č.: premium, mn.č.: premiums
Vaše první pojistné je splatné nyní.
Your first premium...
Upravené auta jsou k dispozici za přirážku k původní ceně ve výši pět procent.
The modified cars...
Kvalifikovaní pracovníci jsou v našem městě velmi cenní.
Skilled workers are...
7/20
+
fórum (diskusní)
beseda
forum [ˈfɔːrəm]
j.č.: forum, mn.č.: forums
Naším cílem je poskytnout fórum pro diskusi.
Our aim is...
Fórum je nyní otevřené všem začínajícím podnikatelům.
The forum is...
8/20
+
mít na kontě
mít za sebou
under one's belt [ˈʌndə ˈwʌnz belt]
Ryan má za sebou více než 15 let zkušeností s výukou.
Ryan has more...
Sofie má za sebou 10 000 nalétaných hodin.
Sofia has 10,000...
9/20
+
čidlo, snímač, senzor
sensor [ˈsensə]
j.č.: sensor, mn.č.: sensors
Umístil jsem čidlo pohybu nad dveře, aby bylo snazší přijít a odejít, pokud je tma.
I placed a...
Vylepšili jsme senzory tak, že je pro robota snadné vnímat skutečný svět.
We've improved the...
Výstražné systémy budou varovat piloty, když senzory budou vysílat vzájemně si odporující hodnoty.
The alert systems will warn pilots when sensors produce contradictory readings.
Všechny senzory budou po dobu 15 sekund nefunkční.
All sensors will...
10/20
+
guma, pryž, kaučuk
gumový, pryžový, kaučukový
prezervatív
rubber [ˈrʌbə]
j.č.: rubber, mn.č.: rubbers
Tato pouzdra jsou vyrobena z tvrdého plastu nebo z pryže.
These cases are made from tough plastic or rubber.
Policie použila slzný plyn a gumové projektily.
Police have fired...
11/20
+
kalendář
calendar [ˈkælɪndə]
j.č.: calendar, mn.č.: calendars
Jsme dost pozadu za naším harmonogramem.
We are way behind in our planning calendar.
Plachtění zaujímá v mém ročním kalendáři důležité místo.
Sailing occupies an...
Nově zrekonstruovaný okruh se v roce 2015 vrátil do kalendáře Formule 1.
The newly renovated...
12/20
+
pistole, revolver
pistol [ˈpɪstəl]
j.č.: pistol, mn.č.: pistols
Nosím pistoli v kapse.
I carry the...
Měl u sebe rádio, pistoli a kyanidovou kapsli.
He was equipped...
13/20
+
zpřístnit, zostřit
utáhnout
tighten up [ˈtaɪtən ʌp]
přít.: tighten up, 3.os.: tightens up, průb.: tightening up, min.pr.: tightened up, příč.min.: tightened up
Pravidla byla zpřísněna.
The rules were...
Ředitelka školy chce, aby učitelé více dbali na docházku studentů.
A school principal...
Ty dva šrouby je potřeba pořádně utáhnout.
The two screws...
14/20
+
páteř (anat.)
hřbet (knihy ap.)
spine [spaɪn]
j.č.: spine, mn.č.: spines
Toto zatěžuje páteř člověka takovým způsobem, že to v průběhu času může vést k bolesti zad a krku.
It strains a...
Nehrb záda, drž páteř rovně.
Don't arch your...
Kulka těsně minula páteř, ale způsobila značné poškození nervů.
The bullet narrowly...
15/20
+
jedna třetina
one-third [wʌn θɜːd]
Jedna třetina vězňů je neodsouzená a čeká na soudní proces.
One-third of prisoners...
Cizinci tvoří více než třetinu pracovníků v zemědělství.
Foreigners make up over one-third of the agricultural workers.
16/20
+
sousedící, sousední
neighboring [ˈneɪbərɪŋ]
Ucházel jsem se o dívku ze sousední vesnice.
I was courting a girl from the neighboring village.
Tento menší kmen neočekávaně zaútočil na všechny tři větší sousední kmeny současně.
This smaller tribe...
Tento konflikt povede k posilování armád ve všech sousedních zemích.
This conflict will lead to the military buildup in all neighboring countries.
Ze sousedního kraje byly posílány posily.
Reinforcements were being sent from the neighboring region.
Měnící se proud v primární cívce indukuje proud v sousedním obvodu.
A changing current...
17/20
+
namočit, máčet (se), rozmočit (se)
promočit, promáčet
promoknout
prosakovat, vsáknout se
soak [səʊk]
přít.: soak, 3.os.: soaks, průb.: soaking, min.pr.: soaked, příč.min.: soaked
Použijte hadřík namočený ve lněném oleji.
Use a rag...
Olej se vsákne do dřeva.
The oil will...
Vždycky namočím fazole na 24 hodin.
I always soak beans for 24 hours.
18/20
+
stále, neustále, nepřetržitě
stabilně, plynule
steadily [ˈstedɪlɪ]
Vývoz masa a zeleniny zůstává stabilní po celou dobu.
Meat and vegetable...
Cesta plynule stoupá do nadmořské výšky 1600 metrů.
The road climbs steadily to an elevation of 1600 meters.
Celý den neustále pršelo a ze země se stal močál.
The rain had...
Tradiční řemeslná výroba se neustále zdokonaluje.
Traditional handicraft techniques...
19/20
+
hřeben (hory)
hřbet (zvířete)
ridge [rɪdʒ]
j.č.: ridge, mn.č.: ridges
Nakonec jsme dosáhli vrcholu hřebene.
We finally reached...
Na hřebeni fouký silný vítr.
A strong wind...
20/20
+
ego, já, sebevědomí, samolibost
ego [ˈiːgəʊ]
j.č.: ego, mn.č.: egos
Má největší ego, s jakým jsem se kdy setkal.
She has the...
Tato dohoda by mohla zasáhnout jeho ego.
This deal would...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X