460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
56
57
58
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přiznání, doznání (ke zločinu ap.)
zpověď (círk.)
vyznání (víry, citu ap.)
confession [kənˈfeʃən]
jedn. číslo: confession, množ. číslo: confessions
Obávám se, že se musím k něčemu přiznat.
I'm afraid I...
Spoléhám na vás, že přimějete našeho podezřelého k přiznání.
I'm counting on...
Svátost zpovědi hraje v katolické tradici zásadní roli.
The sacrament of...
2/20
+
ukončení studia, dostudování, absolvování (univerzity)
promoce
(od)stupňování, dílek
graduation [ˌgrædjʊˈeɪʃən]
jedn. číslo: graduation, množ. číslo: graduations
Po ukončení studia jsem se odstěhoval z domu svých rodičů, abych se věnoval mé kariéře.
I moved out of my parents' house after my graduation to pursue my career.
Jaké jsou tvé plány po ukončení studia?
What are your plans after graduation?
Všechno nejlepší a gratulujeme k promoci.
Best wishes and congratulations on your graduation.
3/20
+
(u)topit (se), utonout
zatopit (o vodě)
přehlušit (zvuk)
drown [draʊn]
přít. prostý: drown, 3. os. j. č.: drowns, průb. čas: drowning, prostý min.: drowned, příčestí min.: drowned
Při povodni se utopili dva lidé.
Two people drowned in the flood.
Hlasitá hudba přehlušovala jejich rozhovor.
The loud music drowned their conversation.
Tři členové posádky se utopili, poté co se loď rozpadla a potopila se.
Three of the...
Bez chvilky zaváhání skočil do řeky, aby zachránil topící se dítě.
Without a moment's...
Včera v noci jsem se málem utopil, ale měl jsem hodně štěstí, že jsem byl zachráněn.
I nearly drowned...
Kdyby neměla záchrannou vestu, utopila by se.
If she didn't...
4/20
+
seminář
diskusní skupina
seminar [ˈsemɪnɑːr]
jedn. číslo: seminar, množ. číslo: seminars
Tento seminář je vhodnou příležitostí k diskusi o způsobech, jak dosáhnout našeho cíle.
This seminar is...
Vyplňte, prosím, tento formulář s hodnocením a na konci semináře nám jej vraťte.
Please fill in this evaluation form and return it to us at the end of the seminar.
Seminář se zaměří na nejnovější pokroky v oblasti materiálů pro sportovní technologie.
The seminar will...
Uspořádali jsme řadu workshopů a seminářů.
We have organized...
5/20
+
stavební dřevo, řezivo
trám, fošna
dřevařský, dřevěný
timber [ˈtɪmbə]
jedn. číslo: timber, množ. číslo: timbers
Nosili trámy, aby na náměstí postavili šibenici.
They were carrying...
Jde o ochranný prostředek na dřevo, který se používá na ploty, telefonní sloupy a železniční pražce.
It's a timber...
Existuje mnoho různých uzlů, například lodní smyčka nebo dřevařská smyčka.
There are many different hitches, for example, a clove hitch or a timber hitch.
Společnost zavedla udržitelné postupy, aby minimalizovala dopad těžby dřeva.
The company implemented...
6/20
+
staromódní, zastaralý
starodávný, starobylý
old-fashioned [oʊl ˈfæʃənd]
Můj otec je poněkud staromódní.
My father is...
Její přístup k sexu je trochu staromódní.
Her approach to...
7/20
+
elektronika (obor)
elektrotechnický
electronics [ɪlekˈtrɒnɪks]
jedn. číslo: electronics, množ. číslo: electronics
Elektronická divize byla rozdělena na dvě části.
The electronics division...
Prudce zmáčkli přepínače na centrální konzoli, aby vyřadili část elektroniky.
They flicked switches...
8/20
+
radar, radiolokátor
radar [ˈreɪdɑː]
jedn. číslo: radar, množ. číslo: radars
Letadlo zmizelo z radaru dvě minuty po vzlétnutí z letiště.
The plane disappeared...
Cílem technologie stealth je vyrobit pro radar neviditelné letadlo.
The goal of...
9/20
+
zatelefonovat, zavolat
povolat (na vojnu ap.)
vyvolat (vzpomínky ap.)
call up [kɔːl ʌp]
přít. prostý: call up, 3. os. j. č.: calls up, průb. čas: calling up, prostý min.: called up, příčestí min.: called up
Byl jsem povolán do centrály, abych to vysvětlil.
I was called...
Bylo by povoláno 30 000 záložníků.
30,000 reservists would...
10/20
+
kázat, mít kázání
dělat kázání
hlásat, šířit (víru)
preach [priːtʃ]
přít. prostý: preach, 3. os. j. č.: preaches, průb. čas: preaching, prostý min.: preached, příčestí min.: preached
Otec Paul kázal shromážděným truchlícím.
Father Paul preached...
Káže vodu, ale pije víno.
He preaches water...
Každé Vánoce přednese stejné kázání.
He preaches the same sermon every Christmas.
11/20
+
(z)aktualizovat
(z)modernizovat
aktualizace
update [ˌʌpˈdeɪt]
jedn. číslo: update, množ. číslo: updates, přít. prostý: update, 3. os. j. č.: updates, průb. čas: updating, prostý min.: updated, příčestí min.: updated
Poslední update se nezdařil.
The latest update was a failure.
Musel jsem to udělat dvakrát, protože jsem zapomněl vypnout automatické aktualizace.
I had to...
Snažím se aktualizovat obsah existujících stránek.
I'm trying to...
Byl jsem požádán o aktualizaci mého osobního profilu na Facebooku.
I was requested...
Náš zpravodaj přináší aktuální informace o našich současných aktivitách.
Our newsletter gives...
12/20
+
jít hluboko
sáhnout hluboko
zabrat (pořádně)
dig deep [dɪg diːp]
přít. prostý: dig deep, 3. os. j. č.: digs deep, průb. čas: digging deep, prostý min.: dug deep, příčestí min.: dug deep
Gregor pořádně zabral, aby se vyhnul šokující porážce.
Gregor digs deep...
Důkladně jsme pátrali v její minulosti.
We dug deep...
13/20
+
balon(ek) (nafukovací)
balón (horkovzdušný)
vzrůst, narůst, stoupnout (vzrůst)
balloon [bəˈluːn]
jedn. číslo: balloon, množ. číslo: balloons, přít. prostý: balloon, 3. os. j. č.: balloons, průb. čas: ballooning, prostý min.: ballooned, příčestí min.: ballooned
Byl to objekt, který vypadal jako balón.
It was an object that looked like a balloon.
Když balón praskl, ozvala se hlasitá rána.
There was a...
Místnost jsme vyzdobili barevnými balónky.
We did the...
Balónky byly nafouknuté héliem.
The balloons were...
14/20
+
chemie
chemie, (silná) vzájemná přitažlivost (mezi lidmi)
chemistry [ˈkemɪstrɪ]
jedn. číslo: chemistry, množ. číslo: chemistries
Leo studoval chemii na univerzitě.
Leo studied chemistry...
Tento obor zahrnuje prvky chemie, fyziky a strojírenství.
This branch embraces...
15/20
+
čelit, postavit se (čemu)
snášet, vzít na vědomí, přijmout
face up [feɪs ʌp]
přít. prostý: face up, 3. os. j. č.: faces up, průb. čas: facing up, prostý min.: faced up, příčestí min.: faced up
Musím snášet jeho hrozné chování.
I have to...
Dříve nebo později se každý musí postavit tvrdé realitě života.
Sooner or later,...
Nakonec, kvůli nám samotným, se s tím budeme muset vyrovnat.
Eventually, for the...
16/20
+
vzdálit se, stáhnout se
ustoupit
ústup, stažení se
zátiší, soukromí
útočiště, úkryt
retreat [rɪˈtriːt]
jedn. číslo: retreat, množ. číslo: retreats, přít. prostý: retreat, 3. os. j. č.: retreats, průb. čas: retreating, prostý min.: retreated, příčestí min.: retreated
Rebelové se stáhli do hor.
The rebels retreated...
Musíme ustoupit do bezpečí.
We must retreat...
Důstojník přikázal svým mužům ustoupit.
The officer ordered his men to retreat.
Útočníci byli nakonec poraženi a po vleklé bitvě museli ustoupit.
The invaders were...
Luxusní lázně nabízely lákavé útočiště pro relaxaci a hýčkání.
The luxurious spa...
17/20
+
vyčerpat, vyčerpávat
spotřebovat
zplodiny (z aut), výfukové plyny
exhaust [ɪgˈzɔːst]
jedn. číslo: exhaust, množ. číslo: exhausts, přít. prostý: exhaust, 3. os. j. č.: exhausts, průb. čas: exhausting, prostý min.: exhausted, příčestí min.: exhausted
Freeport byl plný špíny, sazí a zplodin z aut.
Freeport was dirt,...
Po celodenních událostech zůstala úplně vyčerpaná.
The day's events...
Výfuková trubice byla ucpaná.
The exhaust tube was clogged.
Cítí se vyčerpaně a vyhořele.
She feels exhausted...
Pokud vás váš mentor posouvá za vaše hranice, pokud se cítíte stále více a více vyčerpaní, mějte se na pozoru.
If your mentor...
Stála jsem ve vestibulu vlakového nádraží, vyčerpaná - citově i fyzicky.
I was standing in a train station vestibule, exhausted - emotionally and physically.
18/20
+
tanec, tancování
dancing [ˈdɑːnsɪŋ]
Lisa má ráda tanec.
Lisa likes dancing.
Kdo to byl, s kým tancovala na večírku v neděli?
Who was she dancing with at the party on Sunday?
Baletka tancovala na špičkách prstů.
A ballerina was...
Pohupování není tančení.
Swaying isn't dancing.
Řekni nám o tom, jak tě vyhodili z nočního klubu, protože si tancoval na stole.
Tell us about...
V této taneční škole se vyučuje stepování.
Tap dancing is...
19/20
+
krutý, ukrutný, surový
cruel [ˈkruːəl]
2. stupeň: crueller, 3. stupeň: cruellest
Jste vážně tak krutý, že tam můžete jen tak stát a dívat se na to?
Are you really...
Jeho smrt byla krutá rána.
His death was...
Tato krutá poprava byla provedena bez souhlasu královny.
This cruel execution...
20/20
+
(vy)provokovat, (vy)dráždit
vyvolat (odezvu)
provoke [prəˈvəʊk]
přít. prostý: provoke, 3. os. j. č.: provokes, průb. čas: provoking, prostý min.: provoked, příčestí min.: provoked
Megan si připravila své otázky, aby ho vyprovokovala k hádce.
Megan framed her...
Jeho chování vyvolalo ostrou kritiku ze strany její rodiny.
His behaviour provoked...
Pokusil se vyvolat atmosféru strachu.
He tried to...
Je zábavné, jak vynecháváš tu část, když jsi ji začal provokovat.
It is funny...
Tento návrh nevyhnutelně vyvolal pobouření našich zaměstnanců.
This suggestion inevitably...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X