440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
58
59
60
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nadcházející, nastávající, příští
blížící se
coming [ˈkʌmɪŋ]
Na příští rok mám mnoho plánů.
I have many plans for the coming year.
To je nejlepší věc, kterou si můžete vzít, když cítíte, že rýma postupuje.
It is the...
Když Holly odešla Ross to začal zkoušet na mě.
When Holly had...
Odjíždí zítra a vrátí se ve středu.
She is leaving...
Hurikán přichází ze severu.
The hurricane is...
Nevím jistě, jestli přijde.
I don't know...
2/20
+
výbuch (silný), odstřel, odpálení
odstřelit, vyhodit do vzduchu
trhat, utrhnout
(za)střelit, odprásknout
Zatraceně!, Sakra!, K čertu! (hovor.)
blast [blɑːst]
jedn. číslo: blast, množ. číslo: blasts, přít. prostý: blast, 3. os. j. č.: blasts, průb. čas: blasting, prostý min.: blasted, příčestí min.: blasted
Výbuch bomby zabil jednoho člověka a dva další zranil.
The bomb blast killed one person and wounded two others.
Naše bitevní loď vyhodila do vzduchu nepřátelské velitelství.
Our gunship blasted...
Jeff byl po výbuchu těžce zraněn a měl malou šanci na přežití.
Jeff was badly wounded in the blast, and he had little chance of surviving.
Dělníci používají dynamit k odstřelu horniny v lomu.
The workers use dynamite to blast through the rock at the quarry.
Vypráskáme je z celého našeho města.
We'll blast them...
Pořiďte si pěkně hustý tetování ve stylu blast over.
Get a fricking...
3/20
+
nebezpečí, riziko, hazard
riskovat
ohrozit, vystavit nebezpečí
odvážit se, troufnout si
hazard [ˈhæzəd]
jedn. číslo: hazard, množ. číslo: hazards, přít. prostý: hazard, 3. os. j. č.: hazards, průb. čas: hazarding
Před každým letem jsem instruoval posádku o možném nebezpečí, které se může přihodit během letu.
Before every flight...
Hraní rulety je ze své podstaty velký hazard.
The game of...
Osamělost je jedním z profesních rizik, když jste spisovatel.
Loneliness is one...
4/20
+
svobodně, volně
bez omezení
dobrovolně
freely [ˈfriːlɪ]
Ujistěte se, že všechny části po sobě volně kloužou.
Check to be...
Je důležité, aby zde lidé mohli svobodně mluvit v rámci zákona.
It is important...
5/20
+
nejednoznačný
dvojznačný, dvojsmyslný
rozporuplný, protichůdný
ambiguous [æmˈbɪgjʊəs]
Název sloupce v seznamu položek je nejednoznačný.
The column name...
Jeho odpověď na mou otázku byla poněkud nejednoznačná.
His reply to...
6/20
+
správní, řídící
panovačný (hovor.)
zvládnutí, obhospodařování
průb. čas slovesa řídit, vést, ovládat
managing [ˈmænədʒɪŋ]
Donna je strašná, co se týká zvládnutí jejích osobních financí.
Donna is terrible...
Základní znalost budování sítí je důležitá pro každého, kdo spravuje server.
A basic understanding...
Městská rada hraje klíčovou roli při řízení rozpočtu a financí města.
The town council...
7/20
+
sledování (policejní)
dohled, dozor
surveillance [sɜːˈveɪləns]
jedn. číslo: surveillance, množ. číslo: surveillances
Účelem dozoru je zajistit, aby řádně plnil své závazky.
The purpose of...
Několik měsíců prováděli skryté sledování budovy.
They carried out...
8/20
+
obhájce (práv.)
ochránce
obránce (hráč)
defender [dɪˈfendə]
jedn. číslo: defender, množ. číslo: defenders
Je známý jako obětavý ochránce těch, kteří se sami nemohou bránit.
He is known...
Obránci odolávali čtyři měsíce.
The defenders resisted...
9/20
+
požehnání, dar (boží ap.)
souhlas, schválení
dobrodiní, milost
blessing [ˈblesɪŋ]
jedn. číslo: blessing, množ. číslo: blessings
Spokojená mysl je největší požehnání, které si člověk může užít na tomto světě.
A contented mind...
Nemohu dát své požehnání takovému návrhu.
I cannot give...
Od tohoto dne budu udělovat požehnání.
I will bestow...
10/20
+
izolace, karanténa
uzavření, uzamčení
lockdown [ˈlɒk.daʊn]
Mark byl obviněn, že porušil pravidla karantény.
Mark was accused...
Koronavirová pandemie ponechala většinu světa doma v karanténě.
The coronavirus pandemic left much of the world in lockdown at home.
11/20
+
osvětlení
zapálení, zažehnutí
světelný
lighting [ˈlaɪtɪŋ]
jedn. číslo: lighting, množ. číslo: lightings
Chtějí instalovat bezpečnostní kamery do všech pouličních osvětlení.
They want to...
Dobré osvětlení vylepší každou místnost.
Good lighting will...
Generátor zajišťuje pouze nouzové osvětlení.
The generator only...
12/20
+
pokaždé
each time [iːtʃ taɪm]
Pokaždé jsme se setkali s mlčením.
Each time, we...
Zaútočili na nás třikrát, ale pokaždé jsme je zahnali zpět.
They attacked us...
13/20
+
(z)měkčit
(z)měknout
(z)mírnit, (z)tlumit
obměkčit (někoho)
soften [ˈsɒfən]
přít. prostý: soften, 3. os. j. č.: softens, průb. čas: softening, prostý min.: softened, příčestí min.: softened
Máslo změkne, pokud zůstane na pultu přes noc.
The butter will...
Můžeme zmírnit váš trest a dát vám ještě šanci.
We can soften...
Zmrzlina změkla a začala tát.
The ice cream...
Pití velkého množství vody může pomoci změkčit stolici a usnadnit vyprazdňování.
Drinking plenty of water can help soften stools and facilitate easier bowel movements.
14/20
+
přispěvatel
contributor [kənˈtrɪbjʊtə]
jedn. číslo: contributor, množ. číslo: contributors
Joseph je pravidelným přispěvatelem do našeho časopisu.
Joseph is a...
Všichni přispěvatelé jsou uvedeni na titulní stránce.
All the contributors...
Spalování fosilních paliv významně přispívá ke znečištění ovzduší a změně klimatu.
The combustion of...
15/20
+
soukromě, privátně
privately [ˈpraɪvɪtlɪ]
Musím s tebou mluvit soukromě.
I must talk...
Park je v soukromém vlastnictví.
The park is...
Soukromě jsme považovali nápad za směšný.
Privately we thought...
16/20
+
vycházet, (po)rozumět si
zvládat, dařit se
get along [get əˈlɒŋ]
přít. prostý: get along, 3. os. j. č.: gets along, průb. čas: getting along, prostý min.: got along [ɡɒt əˈlɒŋ], příčestí min.: got along [ɡɒt əˈlɒŋ]
Dělám si starosti, jak si bude moje nová holka rozumět s malými dětmi.
I am concerned...
Často nejlépe vycházíme s lidmi, kteří s námi souhlasí.
We often get...
Je tu stále šance, že si porozumí.
There is still a chance that they will get along.
Pro náctiletého je neobvyklé, když dobře vychází se svými rodiči.
It is unusual for a teenager to get along with his parents.
Zdá se, že je to osoba, se kterou můžete dobře vycházet.
She seems like...
17/20
+
celonárodní, celostátní
celostátně, celonárodně
nationwide [ˈneɪʃənˌwaɪd]
Podporujeme sobotní plánovaný celonárodní protest.
We are backing...
Střelba rozpoutala celonárodní debatu o volném držení střelných zbraní.
The shooting sparked...
18/20
+
převládat, převládnout
nabývat vrchu, prosadit se, přemoci, zvítězit
přemluvit
prevail [prɪˈveɪl]
přít. prostý: prevail, 3. os. j. č.: prevails, průb. čas: prevailing, prostý min.: prevailed, příčestí min.: prevailed
Poselství pohádky je, že dobro zvítězí nad zlem.
The fairytale's message...
Logika zvítězila a on tuto myšlenku opustil.
Logic had prevailed...
Převládá nálada plná optimismu.
The prevailing mood is one of optimism.
Převládající názor je, že ekonomický růst se pravděpodobně zpomalí.
The prevailing view is that economic growth is likely to slow down.
19/20
+
hrozně, strašně, děsně
terribly [ˈterəblɪ]
Byla to strašně drahá chyba, jejíž následky se stále snažíme dát do pořádku.
It was a...
Při sebemenším pohybu postel příšerně vrzala.
With the slightest...
20/20
+
šortky
kraťasy
shorts [ʃɔːrts]
Sundal jsem si šortky.
I took off...
Oblékl jsem si šortky.
I put on...
Anderson měl na sobě šortky a tričko, které odhalovaly jeho svalnaté nohy a ruce.
Anderson wore shorts...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X