460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
59
60
61
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kachle, kachlička, kachlík
dlaždička, dlaždice, obkládačka
kachličkovat, vydláždit, obložit
taška (střešní)
tile [taɪl]
jedn. číslo: tile, množ. číslo: tiles, přít. prostý: tile, 3. os. j. č.: tiles, průb. čas: tiling, prostý min.: tiled, příčestí min.: tiled
V noci musela ze střechy spadnout další taška.
Another tile must have come off the roof in the night.
Mramorový krb má vykachličkovaný okraj.
The marble fireplace...
Nosná konstrukce střechy byla pokryta novými taškami.
The load-bearing framework...
Tašky na střeše se vzájemně překrývají.
The tiles on the roof overlap one another.
Budova byla pokryta červenými dlaždicemi.
The building was...
2/20
+
brutální, surový, krutý
tvrdý, nemilosrdný
brutal [ˈbruːtəl]
2. stupeň: more brutal, 3. stupeň: most brutal
Stal se obětí velmi brutální vraždy.
He was the victim of a very brutal murder.
Ozbrojené síly pod jeho velením vedly brutální útoky na pokojné protesty.
Forces under his...
3/20
+
významně
důležitě
importantly [ɪmˈpɔːtəntlɪ]
A co je nejdůležitější, ve svém požadavku musíte správně uvést svoje identifikační údaje.
Most importantly, you must correctly identify yourself in your requests.
A co je nejdůležitější, musíte si vést záznamy o všem, co děláte.
Most importantly, you must keep a record of everything you do.
4/20
+
přenášet (se)
vysílat
infikovat
transmit [trænzˈmɪt]
přít. prostý: transmit, 3. os. j. č.: transmits, průb. čas: transmitting, prostý min.: transmitted, příčestí min.: transmitted
Můžete přijímat a přenášet data přes sériový port.
You can receive and transmit data through the serial port.
Elektronické signály lze přenášet po kabelech bez zkreslení.
Electronic signals can...
Tenisové rakety z kompozitního grafitu bývají pružnější a přenášejí méně vibrací.
Composite graphite tennis...
Jehla má postranní otvor, kterým se přenáší tlak do tlakoměru.
The needle has...
5/20
+
cizinec
foreigner [ˈfɒrɪnə]
jedn. číslo: foreigner, množ. číslo: foreigners
Její rodina ji zavrhla, protože si vzala cizince.
Her family disowned...
Cizinci se musí podřídit australským zákonům.
Foreigners have got...
Cizinci tvoří více než třetinu pracovníků v zemědělství.
Foreigners make up over one-third of the agricultural workers.
Do dvou týdnů od příjezdu se všichni cizinci museli zaregistrovat u místní policie.
Within two weeks...
Zprávy obsahovaly zmínky o protestujících, kteří pronásledují cizince.
Reports have included...
Jeff má nedůvěru k cizincům.
Jeff has a...
6/20
+
odstranění, sejmutí, vyjmutí
stěhování (nábytku) (BrE)
propuštění (z funkce)
removal [rɪˈmuːvəl]
jedn. číslo: removal, množ. číslo: removals
Konečně uznávají, že odstranění bariér pro ryby je důležité.
They're finally acknowledging...
Společnost mi účtovala odstranění vozidla.
The company charged...
Provádí vaše firma stěhování?
Does your firm...
7/20
+
námitka, protest, nesouhlas
objection [əbˈdʒekʃən]
jedn. číslo: objection, množ. číslo: objections
Námitka vaše ctihodnosti, to je domněnka.
Objection your honour,...
Soudce by takovou námitku přijal. (podpořil)
The judge would...
8/20
+
poražený, kdo prohraje
břídil, nula
loser [ˈluːzə]
jedn. číslo: loser, množ. číslo: losers
Ten, kdo prohraje sázku, musí koupit láhev šampaňského.
The loser of...
Chcete být ve skupině vítězů nebo poražených?
Do you want...
9/20
+
odjet, odjíždět, odcestovat
odchýlit se, vybočit, odklonit se (od zvyklostí ap.)
depart [dɪˈpɑːt]
přít. prostý: depart, 3. os. j. č.: departs, průb. čas: departing, prostý min.: departed, příčestí min.: departed
Trajekty na oba ostrovy odjíždějí denně.
Ferries to both...
Rádi bychom všem našim hostům připomněli, aby před tím než odjedou, nechali klíče na recepci.
We would like...
10/20
+
ruční, manuální (práce ap.)
příručka, manuál, návod
manual [ˈmænjʊəl]
jedn. číslo: manual, množ. číslo: manuals
Chcete manuální nebo automatickou převodovku?
Do you want...
Pokud máte problém, nahlédněte do příručky.
Consult the manual...
11/20
+
přemoci, ovládnout, zachvátit, zmocnit se
zaplavit, zasypat, zavalit (dotazy, prací ap.)
zdrtit, ohromit
overwhelm [ˌəʊvəˈwelm]
přít. prostý: overwhelm, 3. os. j. č.: overwhelms, průb. čas: overwhelming, prostý min.: overwhelmed, příčestí min.: overwhelmed
Vojáci se začali valit do města a rychle přemohli povstalce.
The troops began...
Byl jsem zdrcen pocity deprese.
I was overwhelmed...
Mám nepřekonatelnou touhu vrátit se domů.
I have an...
Jeff cítil zdrcující pocit ztráty.
Jeff felt an...
Můj manžel byl ohromen chválou, kterou vyvolal jeho čin.
My husband was...
12/20
+
doteď, do nynějška
touto dobou, teď už
by now [baɪ naʊ]
Moje žena je touto dobou již vzhůru, a tak krásně posnídáme jako rodina.
By now my...
Možná tam už teď jsou.
Perhaps they are...
13/20
+
pojebaný, posraný, v prdeli (vulg.)
min. čas a příč. min. slovesa zkazit, posrat
fucked up [ˈfəkt ʌp]
Řekla jsem mu, že je to v prdeli, protože jsem nevěděla, co dělám.
I told him...
Tohle je úplně v prdeli.
This is totally...
Úplně jsem posral zkoušky.
I completely fucked...
14/20
+
prozkoumávání, prohlídka (pečlivé)
pečlivý dohled
skrutinium (kontrola součtu hlasů)
scrutiny [ˈskruːtɪnɪ]
jedn. číslo: scrutiny, množ. číslo: scrutinies
Jeho argument prostě neobstojí při podrobném přezkoumání.
His argument simply...
Při skrutiniu se rozhoduje o tom, zda byly volby platné.
In the scrutiny...
Tyto fúze však budou i nadále podléhat přísné kontrole ze strany úřadu.
Those mergers will remain subject to strict scrutiny by the authority.
15/20
+
kvalifikovaný, odborný, zkušený
skilled [skɪld]
Práce v nemocnici je náročná činnost, která vyžaduje kvalifikovaný a dobře vyškolený personál.
A job at...
Zkušení malíři vědí, že jejich úkolem není jen nanášet barvy přímo na zeď.
Skilled painters know...
Šikovný mechanik by měl být schopen tohle opravit.
A skilled mechanic...
Kvalifikovaní pracovníci jsou v našem městě velmi cenní.
Skilled workers are...
Rozšířil tézi, že mladší manažeři jsou dovednější než starší.
He advanced the...
16/20
+
potlačit, potlačovat
zastavit, zastavovat, zadržet
přemáhat, dusit (v sobě)
suppress [səˈpres]
přít. prostý: suppress, 3. os. j. č.: suppresses, průb. čas: suppressing, prostý min.: suppressed, příčestí min.: suppressed
Nedokázal jsem potlačit můj hněv.
I couldn't suppress...
Sugesce se používá v terapii, obvykle k obnovení potlačených vzpomínek.
The suggestion is...
Povstání bylo nemilosrdně potlačeno.
The uprising was...
17/20
+
marihuana
marijuana [ˌmærɪˈhwɑːnə]
jedn. číslo: marijuana, množ. číslo: marijuanas
Existuje zde významná kampaň, stojící proti snaze o legalizaci marihuany.
There is a...
Chtějí, aby bylo užívání marihuany považováno za legitimní formu léčby.
They want marijuana...
18/20
+
rozkoš, potěšení, slast, požitek
potěšit (koho), udělat radost (komu)
libovat si, mít potěšení
delight [dɪˈlaɪt]
jedn. číslo: delight, množ. číslo: delights, přít. prostý: delight, 3. os. j. č.: delights, průb. čas: delighting, prostý min.: delighted, příčestí min.: delighted
Četl jsem váš dopis s velkým potěšením.
I read your...
Moje dcera potěšeně vykřikla, když viděla všechny dárky.
My daughter squealed...
Jsem potěšen, že vás poznávám, paní Walkerová.
I am delighted...
Byli jsme potěšeni, že jsme uviděli překrásné květiny jen pár kroků od stezky.
Just a few...
Jsme potěšeni, že vás můžeme přivítat v naší firmě.
We are delighted...
19/20
+
komplikace, ztížení (situace)
complication [ˌkɒmplɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: complication, množ. číslo: complications
K dalším komplikacím došlo, když se můj otec rozhodl koupit nový dům.
There were further...
Vada chlopně způsobila její předčasné opotřebení, což mělo za následek vážné komplikace.
Defect in the...
20/20
+
epidemie (med.)
epidemický
epidemic [ˌepɪˈdemɪk]
jedn. číslo: epidemic, množ. číslo: epidemics
Po celé oblasti se rychle rozšířila epidemie cholery.
A cholera epidemic...
Odborníci se obávají dalšího nárůstu epidemie.
Experts worry about...
K odvrácení epidemie je nyní třeba jednat.
Action is needed...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X