460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
5
6
7
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
korejský
Korejec, Korejka
korejština
korean [kəˈriːən]
jedn. číslo: korean, množ. číslo: koreans
Přeložil jsem její nejnovější knihu do korejštiny.
I have translated her latest book into Korean.
Korejsky umím jen trochu.
I know only a little bit of Korean.
Všechna korejská jídla obsahují nějakou symboliku, řekla mi.
All Korean food...
2/20
+
dlouhodobý
dlouholetý
dávný
longtime [lɒŋtaɪm]
Elizabeth oznámila, že se vdá za svého dlouholetého partnera.
Elizabeth has announced that she will marry her longtime partner.
Zasnoubil jsem se se svou dlouholetou přítelkyní v Disneylandu.
I got engaged...
Nová strategie společnosti vedla k odcizení mnoha jejích dlouholetých zaměstnanců.
The company's new...
3/20
+
esence, výtažek, tresť
podstata, základ, jádro
essence [ˈesəns]
jedn. číslo: essence, množ. číslo: essences
Její obrazy zachycují podstatu Španělska.
Her paintings capture the essence of Spain.
Změna je samotnou podstatou života.
Change is the very essence of life.
V podstatě oba týmy bojují o přežití.
In essence, both teams are struggling for survival.
V podstatě to znamená 10 let práce zničené jedním škrtem byrokratova pera.
In essence, it...
V podstatě, vaše situace není tak odlišná od té mé.
In essence, your...
To je v podstatě všechno, co mi bylo řečeno.
That is, in...
4/20
+
pijící
pití
drinking [drɪŋkɪŋ]
Po ztrátě zaměstnání začal John nadměrně pít.
John started drinking...
Piji pouze mírné množství alkoholu.
I am drinking only a moderate amount of alcohol.
Od roku 1908 se do pitné vody přidává chlór.
Since 1908, chlorine...
Olovo v potrubí může kontaminovat pitnou vodu.
Lead in plumbing...
Pití velkého množství vody může pomoci změkčit stolici a usnadnit vyprazdňování.
Drinking plenty of water can help soften stools and facilitate easier bowel movements.
Město je na tento rezervoár odkázáno jako na zdroj pitné vody.
The city relies on this reservoir for its drinking water supply.
5/20
+
nazvat, pojmenovat
opravňovat, dávat právo
entitle [ɪnˈtaɪtəl]
přít. prostý: entitle, 3. os. j. č.: entitles, průb. čas: entitling, prostý min.: entitled, příčestí min.: entitled
Po vstupu jste oprávněni zde zůstat tak dlouho, jak budete chtít.
One admission entitles...
Tato jízdenka vás neopravňuje k cestování první třídou.
This ticket doesn't...
Byla mně odepřena právní pomoc, na kterou jsem měl právo.
I was denied...
Zaměstnanci mohou mít nárok na volno z vážných rodinných důvodů z důvodu úmrtí, vážné nemoci nebo úrazu člena rodiny.
Employees may be...
6/20
+
římský, starořímský
Říman, Římanka
roman [ˈrəʊmən]
jedn. číslo: roman, množ. číslo: romans
Římská říše skončila v roce 476 po Kristu.
The Roman empire...
Římské domy často používaly směsici různých stylů nástěnných maleb.
Roman houses often...
Během vykopávek byly nalezeny zbytky římských kameninových nádob.
The remains of...
Věřím, že jsem v minulém životě byl římským válečníkem.
I believe that...
Roman si dopřál luxus soukromé jachty, na které se v klidu plavil podél pobřeží.
Roman indulged in the luxury of a private yacht for a leisurely cruise along the coast.
7/20
+
drsný, krutý, tvrdý
ostrý, křiklavý (barva)
harsh [hɑːʃ]
2. stupeň: harsher, 3. stupeň: harshest
Dříve nebo později se každý musí postavit tvrdé realitě života.
Sooner or later,...
Chovatelé ovcí na severu byli tvrdě zasaženi krutou zimou.
Sheep farmers in the north have been hit hard by the harsh winter.
Osadníci čelili mnoha výzvám, včetně drsných klimatických podmínek a střetů s divokou zvěří.
The settlers faced...
Film zobrazoval drsnou realitu války a ničivý dopad lidské nevraživosti.
The movie portrayed...
Astronauti nosí specializované skafandry, které je chrání před drsnými podmínkami ve vesmíru.
Astronauts wear specialized...
Tom změnil názor a omluvil se za svá ostrá slova.
Tom had a...
8/20
+
hvězdář, astronom
astronomer [əˈstrɒnəmə]
jedn. číslo: astronomer, množ. číslo: astronomers
Astronomové detekovali obrovské množství plynu a prachu kolem černé díry.
Astronomers detected vast...
Astronomové objevili shluk hvězd pohybujících se společně stejnou rychlostí.
The astronomers detected...
Byl to mimořádně upřímný astronom, fyzik a letecký průkopník.
He was an...
9/20
+
jako další na řadě
next up for [nekst ʌp fɔː]
Jako další na řadě na naší aukci je tato úžasná sklenička.
Next up for...
Jako další nás čeká zápas s Manchesterem United.
Next up for...
10/20
+
společník, druh
protějšek, přítel
companion [kəmˈpænjən]
jedn. číslo: companion, množ. číslo: companions
Opustila bar s neznámým mužským společníkem.
She left the...
Pes je jeho stálým společníkem posledních pět let.
The dog has...
Výcvik poslušnosti pro psy z něj udělal dobře vychovaného společníka.
The dog's obedience...
11/20
+
spravovat, řídit
podat, dát (lék)
vykonat, vykonávat, provést
dát, zasadit (ránu ap.)
administer [ədˈmɪnɪstə]
přít. prostý: administer, 3. os. j. č.: administers, průb. čas: administering, prostý min.: administered, příčestí min.: administered
Máme právo spravovat své vlastní vnitřní záležitosti.
We have the...
Naše země je současnou vládou špatně řízena.
Our country is...
Lékař jí podal anestezii a ona před zákrokem ztratila vědomí.
The doctor administered...
Během bohoslužby kněz udělil svaté přijímání.
The priest administered...
12/20
+
rozpadnout se (na části)
rozlomit se (na části)
break apart [breɪk əˈpɑːt]
přít. prostý: break apart, 3. os. j. č.: breaks apart, průb. čas: breaking apart, prostý min.: broke apart [brəʊk əˈpɑːt], příčestí min.: broken apart ['broukən əˈpɑːt]
Rodinia (první kontinent na Zemi) se nakonec rozpadl na mnoho částí.
Rodinia (the first...
Loď se rozpadla na několik částí.
The ship broke...
13/20
+
pro každého zvlášť a postupně a v uvedeném pořadí
respectively [rɪˈspektɪvlɪ]
Lewis a Allen mají 8 a 11 let.
Lewis and Allen...
Do úložných nádrží se vejde 80, 150 a 200 litrů paliva.
The storage tanks...
14/20
+
šestý
šestina
sixth [sɪksθ]
Je to v šestém patře. Jedeme výtahem.
It's on the...
Jeho páteční zlato znamená jeho šestý titul na mistrovství světa.
Friday's gold marks his sixth title at the World Championships.
15/20
+
sodík
sodíkový
sodium [ˈsəʊdɪəm]
jedn. číslo: sodium, množ. číslo: -
Jeff má v krvi nadbytek sodíku.
Jeff has an...
Sůl se rozkládá na sodík a chlór.
Salt decomposes into...
16/20
+
částice
kousíček, částečka
particle [ˈpɑːtɪkəl]
jedn. číslo: particle, množ. číslo: particles
Když je do visícího koberce tlučeno holí, vycházejí prachové částice.
When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles come out.
Zdálo se, že se částice pohybují rychleji než rychlost světla.
The particles seemed...
Neutrony jsou spolu s protony základními částicemi atomového jádra.
Neutrons, along with protons, are fundamental particles found in an atomic nucleus.
17/20
+
hm (vyjádření nesouhlasu)
co, cože
huh [hʌ]
Hm, ten nápad se mně moc nezdá!
Huh, I don't...
Krasné, co?
Beautiful, huh?
Cože? Co jsi to řek?
Huh? What did...
18/20
+
jihovýchod
jihovýchodní
jihovýchodně
southeast [ˌsaʊθˈiːst]
jedn. číslo: southeast, množ. číslo: -
Hory leží jihovýchodně od města.
The mountains lie...
Získali titul nejlepších manažerů v jihovýchodní Evropě.
They won the...
19/20
+
neziskový, nevýdělečný
nonprofit [nɒnˈprɒfɪt]
Výzkumná skupina pro internetovou bezpečnost (ISRG) je nezisková organizace stojící za tímto projektem.
The internet security...
Deset let pracuji pro neziskovou organizaci, která se zabývá ochranou občanských práv.
For ten years,...
20/20
+
rovnice
vyrovnání, srovnání
porovnání
rovnováha
equation [ɪˈkweɪʒn]
jedn. číslo: equation, množ. číslo: equations
Rovnice je neřešitelná pro jakoukoli hodnotu n menší než 0.
The equation is...
Tuto rovnici můžeme vyjádřit takto...
We can express...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X