460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
6
7
8
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
spláchnout, spláchnutí
začervenat se, zardít se
nával horka
proud, proudový
ruměnec, zčervenání, zrudnutí
zaplavit, zatopit
zarovnaný, vyrovnaný, v (jedné) rovině
flush [flʌʃ]
jedn. číslo: flush, množ. číslo: flushes, přít. prostý: flush, 3. os. j. č.: flushes, průb. čas: flushing, prostý min.: flushed, příčestí min.: flushed
Spláchl jsi záchod?
Did you flush the toilet?
U suchého česneku musí být kořínky odříznuty těsně u cibule.
The roots of dry garlic must be cut off flush with the bulb.
Pití velkého množství vody pomáhá odplavit toxiny a tím vyčistit organizmus.
Drinking plenty of...
2/20
+
choť, manželka, manžel
spouse [spaʊs]
jedn. číslo: spouse, množ. číslo: spouses
Pokud podvádíte svou choť, dostanete, co si zasloužíte.
If you cheat on your spouse, you get what's coming to you.
Můj manžel dokonce odmítl opustit společnou domácnost v naději na usmíření.
My spouse even...
3/20
+
porotce, člen poroty
juror [ˈdʒʊərə]
jedn. číslo: juror, množ. číslo: jurors
Několik porotců hlasovalo pro zproštění viny mého klienta.
Several jurors voted for acquittal of my client.
Obhájce obžalovaného obvinil jednoho z porotců z podjatosti.
The defendant's lawyer accused one of the jurors of bias.
4/20
+
metafora
symbol (čeho, pro co)
metaphor [ˈmetəfər]
jedn. číslo: metaphor, množ. číslo: metaphors
Ve své knize používá mnoho úžasných metafor.
She uses many...
Metafora může být slovo, které se používá jako symbol jiného slova.
A metaphor can...
V poezii je růže často metaforou lásky.
In poetry the...
5/20
+
úcta (ke komu)
vážit si, považovat si, cenit si (koho/čeho)
esteem [ɪˈstiːm]
jedn. číslo: esteem, množ. číslo: esteems, přít. prostý: esteem, 3. os. j. č.: esteems, průb. čas: esteeming, prostý min.: esteemed, příčestí min.: esteemed
Je potřeba více vzájemné úcty mezi rodiči a učiteli.
More mutual esteem...
Ti, kteří ji dobře znají, si jí velmi váží.
She is held...
Nepovažoval jsem ho za hodného důvěry.
I did not...
6/20
+
vestavěný, zasazený, zapuštěný, vložený
zanořený (v čem, do čeho)
zarytý, zakořeněný (postoj ap.)
embedded [ɪmˈbɛdɪd]
Klenot byl zasazený do psího obojku.
The jewel was...
Sloup byl zapuštěn do betonu.
The pole was...
7/20
+
historicky
historically [hɪˈstɔːrɪkli]
Její román není historicky přesný.
Her novel isn't...
Bylo to narušení historicky neutrální pozice.
It was a...
8/20
+
regulační
regulatory [ˈreɡjələtɔːri]
Vyzveme regulační orgán, aby předložil své postřehy.
We are going...
Dohoda podléhá schválení regulačními orgány.
The deal is...
9/20
+
přesto však, kvůli
yet, due to [jet djuː tə]
Přesto však, kvůli své víře, nikdy systematicky nepitval lidská těla.
Yet, due to...
Není to ještě hotové, kvůli větší pracnosti než jsme očekávali.
It's not done...
10/20
+
oblast, sféra, doména (čeho) (zájmu ap.)
říše, království
realm [relm]
jedn. číslo: realm, množ. číslo: realms
Mé zájmy spadají do oblasti praktické politiky.
My interests are...
Jeho myšlenky patří do oblasti sci-fi.
His ideas belong...
Google Chrome na telefonech s Androidem pomáhá přesunout přístup k internetu do mobilní sféry.
Google Chrome on...
11/20
+
pastor, duchovní, farář
pastor [ˈpɑːstə]
jedn. číslo: pastor, množ. číslo: pastors
Farář nás požádal, abychom se k němu připojili v modlitbě.
The pastor requested...
Aby dokázal, že je křesťan, řekl jim o svém duchovním Wrightovi, který ho přivedl ke křesťanství.
To prove he...
12/20
+
rodičovský
mateřský, otcovský
parental [pəˈrentəl]
Děti se často bouří proti výchově rodičů.
Children often revolt...
Před zahájením operace je nutný souhlas rodičů.
Parental consent is required before the operation can take place.
13/20
+
poučení, rada
odborné vedení
navádění, pokyny
guidance [ˈgaɪdəns]
jedn. číslo: guidance, množ. číslo: -
Pouze díky radám nejbližších přátel a mé rodiny jsem vyrazil do tohoto závodu.
With only the...
Laserový naváděcí systém zvyšuje šanci, že raketa zasáhne přesně svůj cíl.
The laser guidance...
14/20
+
sečíst (dohromady), nasčítat
sedět, souhlasit (očekávaný výsledek ap.)
přispět
add up [æd ʌp]
přít. prostý: add up, 3. os. j. č.: adds up, průb. čas: adding up, prostý min.: added up, příčestí min.: added up
Všechny malé chyby se ti postupně nasčítají.
All the small...
Malé věci, které děláme během dne, mohou přispět k poměrně velkému počtu kroků.
The little things...
15/20
+
získání, pořízení, nabytí, akvizice
koupě, nákup
přírůstek (do sbírky ap.), získaná věc
acquisition [ˌækwɪˈzɪʃən]
jedn. číslo: acquisition, množ. číslo: acquisitions
Hlavním bodem programu bude možná akvizice našeho největšího konkurenta.
The main item...
Tento vynikající konstruktér je pro naši firmu cennou akvizicí.
This excellent design...
16/20
+
startér
předkrm (hl. BrE)
startující, závodník
pro začátek
starter [ˈstɑːtə]
jedn. číslo: starter, množ. číslo: starters
Jako předkrm jsme měli sýr a potom následovalo hovězí.
We had cheese...
Ujistěte se, že ozubené kolo alternátoru správně zapadlo do spouštěcího mechanismu.
Make sure the...
Pro začátek zkuste toto cvičení.
Try this exercise for starters.
Tyto otázky jsou jen pro začátek.
These questions are just for starters.
17/20
+
kompenzace, odstupné, náhrada
odškodnění, odškodné
compensation [ˌkɒmpenˈseɪʃən]
jedn. číslo: compensation, množ. číslo: compensations
Oni věnují svůj čas a talent bez jakékoli odměny.
They share their...
Odškodnění za ušlý příjem lze vypočítat z vaší průměrné čisté měsíční mzdy.
Compensation for loss...
Místní lidé žádají odškodnění za trauma, které utrpěli kvůli katastrofě.
Local people are...
18/20
+
obejmout, objímat (se), vzít do náručí
objetí
hug [hʌg]
jedn. číslo: hug, množ. číslo: hugs, přít. prostý: hug, 3. os. j. č.: hugs, průb. čas: hugging, prostý min.: hugged, příčestí min.: hugged
Katie s laskavým úsměvem roztáhla ruce, aby ho objala.
Katie spread her...
Usmála se na mě a gestem naznačila, že mě objímá.
She grinned at...
19/20
+
předpojatost, předsudky, předsudek
upřednostňování
podjatost
ovlivnit (někoho v názoru, přístupu ap.)
bias [ˈbaɪəs]
jedn. číslo: bias, množ. číslo: biasses (or biases), přít. prostý: bias, 3. os. j. č.: biasses (or biases), průb. čas: biassing (or biasing), prostý min.: biassed (or biased), příčestí min.: biased (or biassed)
Někteří lidé si sami vytvářejí negativní předsudky bez vnějších příčin.
Some people create...
Varovala je kvůli sporu týkajícího se upřednostňování.
She warned them...
Můj šéf je proti mně silně zaujatý.
My boss is strongly biased against me.
Čelí drobným, ale všudypřítomným předsudkům.
They face a...
Pokud tomu, jak to dopadlo minule, dáváte velký význam, ztrácíte cit pro riziko a jste slepý k omylům.
The outcome bias...
Cílem článku bylo poskytnout pouze věcné informace bez zaujatosti a názorů.
The news article...
20/20
+
(vy)trvalý, (neu)stálý, nepolevující
úporný, neodbytný
persistent [pəˈsɪstənt]
2. stupeň: more persistent, 3. stupeň: most persistent
Všichni musíme být vytrvalí, abychom dosáhli vytyčených cílů.
We all need...
Kdyby nebyla tak vytrvalá, možná by tu práci nedostala.
If she hadn't...
Její vytrvalý výslech podezřelého vyčerpal, až se nakonec přiznal.
Her persistent questioning...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X