400+  lekcí
16 500+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
63
64
65
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
tkát, utkat (látku)
plést (košík)
vazba (tkaniny)
proplétat se, kličkovat
weave [wiːv]
jedn. číslo: weave, množ. číslo: weaves, přít. prostý: weave, 3. os. j. č.: weaves, průb. čas: weaving, prostý min.: weaved (or wove), příčestí min.: weaved (or woven)
Upletl jsem z proutí malý košík.
I wove a small basket from wickers.
Tkaniny s těsnou vazbou jsou pro malování ideální.
Fabrics with a close weave are ideal for painting.
2/20
+
následně, poté, později
subsequently [ˈsʌbsɪkwəntlɪ]
Pracovali společně, bláznivě se do sebe zamilovali a poté se vzali.
They had worked together, fell madly in love, and subsequently married.
Provedeme pohovory se všemi kandidáty a následně nejlepšího jmenujeme výkonným ředitelem.
We will interview...
Mnich byl následně uctíván jako světec.
The monk was...
3/20
+
zmařit, zhatit, překazit
deptat, frustrovat
rozčilovat, otrávit
frustrate [frʌˈstreɪt]
přít. prostý: frustrate, 3. os. j. č.: frustrates, průb. čas: frustrating, prostý min.: frustrated, příčestí min.: frustrated
Chtějí to zmařit.
They want to frustrate it.
4/20
+
koncese, povolení k provozování činnosti
ústupek
úleva, zvýhodnění (daňové, finanční ap.)
concession [kənˈseʃən]
jedn. číslo: concession, množ. číslo: concessions
Musíte udělat také nějaké ústupky.
You also have...
5/20
+
milovaný, drahý
beloved [bɪˈlʌvd]
Paul často dával najevo lásku svému milovanému publiku.
Paul often showed...
Zřekli se svého milovaného koktejlu po práci.
They swore off...
6/20
+
hold (vzdávat hold), pocta, poklona
počest (na jeho počest)
členský příspěvek
tribute [ˈtrɪbjuːt]
jedn. číslo: tribute, množ. číslo: tributes
Bývalí studenti vzdali hold všem svým učitelům.
Former students paid...
Položili jsme květiny k pomníku na počest všem obětem.
We laid flowers...
Květinové dary se nahromadily před kostelem.
Floral tributes were...
7/20
+
vzhledem k (čemu), s ohledem (na co)
pokud zvážíme, že
vzhledem k tomu, že
celkem vzato, konec konců
considering [kənˈsɪdərɪŋ]
Vzhledem k výše uvedeným důvodům musíme prostě odejít.
Considering the above...
Můj otec je ve velmi dobré formě, vzhledem k tomu, jak je starý.
My father is...
Allen je v podstatě zdravý, s ohledem na to, jak na tom byl před dvěma lety.
Allen is actually...
8/20
+
interaktivní (program)
interactive [ˌɪntərˈæktɪv]
Vytváříme webové stránky s interaktivními mapami.
We construct websites...
9/20
+
(po)bavit, obveselovat
(po)hostit
uvážit (co), vzít v úvahu
entertain [ˌentəˈteɪn]
přít. prostý: entertain, 3. os. j. č.: entertains, průb. čas: entertaining, prostý min.: entertained, příčestí min.: entertained
V Paříži se velmi dobře bavila.
She was entertained...
Snažil jsem se jí bavit veselými a legračními historkami.
I tried to...
10/20
+
pokácet, skácet (strom)
chop down [tʃɒp daʊn]
přít. prostý: chop down, 3. os. j. č.: chops down, průb. čas: chopping down, prostý min.: chopped down, příčestí min.: chopped down
Chystám se pokácet tuto třešeň.
I'm going to...
11/20
+
organizovaný
uspořádaný
min.pr. a příč.min. slovesa uspořádat
organized [ˈɔːgəˌnaɪzd]
Karty byly urovnány do balíčků.
The cards were...
Uspořádali jsme řadu workshopů a seminářů.
We have organized...
Festival byl skutečně špatně zorganizovaný.
The festival was...
Uspořádali retrospektivní přehlídku jeho práce v Národním muzeu.
They organized a...
12/20
+
přesvědčivý, pádný, závažný (důkaz)
podmanivý, neodolatelný, působivý
zajímavý
compelling [kəmˈpelɪŋ]
Byl to docela přesvědčivý argument pro uskutečnění tohoto obchodu.
It was a...
Nejzajímavější ze všeho je, že bylo prokázáno, že smích prodlužuje délku života.
Most compelling of...
Jeho nový román je dlouhá a působivá rodinná sága.
His new novel...
13/20
+
zhubnutí
weight loss [weɪt lɒs]
Naprosto odmítám běžné užívání projímadla jako metody hubnutí.
I completely reject...
Držet dietu dva týdny každý měsíc může zvýšit úbytek vaší váhy.
Dieting for two...
14/20
+
reprodukovat, napodobit
okopírovat, ofotit
zopakovat
rozmnožovat se, množit se
reproduce [ˌriːprəˈdjuːs]
přít. prostý: reproduce, 3. os. j. č.: reproduces, průb. čas: reproducing, prostý min.: reproduced, příčestí min.: reproduced
Tyto metody je možné zopakovat a výsledky mohou být ověřeny jinými vědci.
These methods can...
Podmínky, které byly na počátku vzniku života již nikdy nelze zopakovat.
The conditions for...
15/20
+
nedostatečný, nedostačující
neschopný (něco udělat)
inadequate [ɪnˈædɪkwɪt]
Našel jsem příklad řešení, ale připadalo mi nedostatečné.
I found an...
To je velmi slabá náhražka.
It is a...
Lisa mou nabídku odsoudila jako nedostatečnou.
Lisa denounced my...
16/20
+
pravý, autentický, nefalšovaný
věrohodný, důvěryhodný, hodnověrný, spolehlivý
authentic [ɔːˈθentɪk]
Shromažďují o nich užitečné informace z důvěryhodných zdrojů.
They are gathering...
17/20
+
soucit, slitování, soucítění
compassion [kəmˈpæʃən]
jedn. číslo: compassion, množ. číslo: compassions
Můžeš projevit trochu soucitu.
You can show...
18/20
+
znepokojivý, zneklidňující
disturbing [dɪˈstɜːbɪŋ]
Mluvili jsme o znepokojivém trendu rostoucího počtu dětí žijících v chudobě.
We talked about a disturbing trend of growing numbers of children living in poverty.
Tyto požáry region velmi zneklidňují.
These fires are...
19/20
+
úryvek, výňatek, výpisek
vyjmout, vybrat
excerpt [ˈeksɜːrpt]
jedn. číslo: excerpt, množ. číslo: excerpts, přít. prostý: excerpt, 3. os. j. č.: excerpts, průb. čas: excerpting, prostý min.: excerpted, příčestí min.: excerpted
Vytiskli jen velmi krátký úryvek z mého článku.
They only printed...
20/20
+
žíla, žilka
styl, tón, charakter
rys, charakteristika, vlastnost
vein [veɪn]
jedn. číslo: vein, množ. číslo: veins
Měl jsem trochu problém najít jeho žílu.
I had a little trouble finding his vein.
Cítil jsem, jak mi v žilách pulzuje krev.
I could feel...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X