460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
63
64
65
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
tkát, utkat (látku)
plést (košík)
vazba (tkaniny)
proplétat se, kličkovat
weave [wiːv]
jedn. číslo: weave, množ. číslo: weaves, přít. prostý: weave, 3. os. j. č.: weaves, průb. čas: weaving, prostý min.: weaved (or wove), příčestí min.: weaved (or woven)
Upletl jsem z proutí malý košík.
I wove a small basket from wickers.
Tkaniny s těsnou vazbou jsou pro malování ideální.
Fabrics with a close weave are ideal for painting.
2/20
+
následně, poté, později
subsequently [ˈsʌbsɪkwəntlɪ]
Pracovali společně, bláznivě se do sebe zamilovali a poté se vzali.
They had worked together, fell madly in love, and subsequently married.
Provedeme pohovory se všemi kandidáty a následně nejlepšího jmenujeme výkonným ředitelem.
We will interview...
Mnich byl následně uctíván jako světec.
The monk was...
3/20
+
zmařit, zhatit, překazit
deptat, frustrovat
rozčilovat, otrávit
frustrate [frʌˈstreɪt]
přít. prostý: frustrate, 3. os. j. č.: frustrates, průb. čas: frustrating, prostý min.: frustrated, příčestí min.: frustrated
Chtějí to zmařit.
They want to frustrate it.
Kde můžou, dělají vše pro to, aby zmařili mé úsilí.
They do their best to frustrate my efforts at every turn.
Je frustrující, když se váš spolupracovník přiživuje na vašich nápadech a prezentuje je jako své vlastní.
It's frustrating when...
4/20
+
koncese, povolení k provozování činnosti
ústupek
úleva, zvýhodnění (daňové, finanční ap.)
concession [kənˈseʃən]
jedn. číslo: concession, množ. číslo: concessions
Chci požádat o koncesi na prodej ojetých automobilů.
I want to...
Musíte udělat také nějaké ústupky.
You also have...
Tento ústupek by Evans neudělal, kdyby na něj nebyl vyvinut nátlak.
Evans would not...
5/20
+
milovaný, drahý
beloved [bɪˈlʌvd]
Paul často dával najevo lásku svému milovanému publiku.
Paul often showed...
Rodina zasadila strom na památku svého milovaného domácího mazlíčka, který loni zemřel.
The family planted...
Zřekli se svého milovaného koktejlu po práci.
They swore off...
Nové kotě se rychle stalo milovaným členem naší rodiny.
The new kitten...
6/20
+
hold (vzdávat hold), pocta, poklona
počest (na jeho počest)
členský příspěvek
tribute [ˈtrɪbjuːt]
jedn. číslo: tribute, množ. číslo: tributes
Bývalí studenti vzdali hold všem svým učitelům.
Former students paid...
Položili jsme květiny k pomníku na počest všem obětem.
We laid flowers...
Květinové dary se nahromadily před kostelem.
Floral tributes were...
7/20
+
vzhledem k (čemu), s ohledem (na co)
pokud zvážíme, že
vzhledem k tomu, že
celkem vzato, konec konců
průb. čas slovesa rozvažovat, uvažovat
considering [kənˈsɪdərɪŋ]
Vzhledem k výše uvedeným důvodům musíme prostě odejít.
Considering the above...
Můj otec je ve velmi dobré formě, vzhledem k tomu, jak je starý.
My father is...
Allen je v podstatě zdravý, s ohledem na to, jak na tom byl před dvěma lety.
Allen is actually...
8/20
+
interaktivní (program ap.)
interactive [ˌɪntərˈæktɪv]
Vytváříme webové stránky s interaktivními mapami.
We construct websites...
Škola používá interaktivní metody výuky.
The school uses...
Interaktivní exponáty muzea umožňují návštěvníkům cítit se více propojeni s historií.
The museum's interactive exhibits allow visitors to feel more connected to history.
9/20
+
(po)bavit, obveselovat
(po)hostit
uvážit (co), vzít v úvahu
entertain [ˌentəˈteɪn]
přít. prostý: entertain, 3. os. j. č.: entertains, průb. čas: entertaining, prostý min.: entertained, příčestí min.: entertained
V Paříži se velmi dobře bavila.
She was entertained...
Snažil jsem se jí bavit veselými a legračními historkami.
I tried to...
Najali jsme kouzelníka, aby pobavil děti.
We hired a...
Kniha je plná vtipných historek, které čtenáře jistě pobaví.
The book is...
10/20
+
pokácet, (s)kácet (strom)
chop down [tʃɒp daʊn]
přít. prostý: chop down, 3. os. j. č.: chops down, průb. čas: chopping down, prostý min.: chopped down, příčestí min.: chopped down
Každý den se kácejí rozsáhlé plochy deštných pralesů.
Large areas of...
Chystám se pokácet tuto třešeň.
I'm going to...
11/20
+
organizovaný
uspořádaný
min.pr. a příč.min. slovesa uspořádat
organized [ˈɔːgəˌnaɪzd]
Karty byly urovnány do balíčků.
The cards were...
Uspořádali jsme řadu workshopů a seminářů.
We have organized...
Festival byl skutečně špatně zorganizovaný.
The festival was...
Uspořádali retrospektivní přehlídku jeho práce v Národním muzeu.
They organized a...
Před zahájením hry uspořádala balíček karet podle barev a čísel.
She organized the...
12/20
+
přesvědčivý, pádný, závažný (důkaz)
podmanivý, neodolatelný, působivý
zajímavý
compelling [kəmˈpelɪŋ]
Byl to docela přesvědčivý argument pro uskutečnění tohoto obchodu.
It was a...
Nejzajímavější ze všeho je, že bylo prokázáno, že smích prodlužuje délku života.
Most compelling of...
Důkazy předložené v případu jsou bezpochyby přesvědčivé.
The evidence presented...
Jeho nový román je dlouhá a působivá rodinná sága.
His new novel...
13/20
+
zhubnutí
weight loss [weɪt lɒs]
Naprosto odmítám běžné užívání projímadla jako metody hubnutí.
I completely reject...
Držet dietu dva týdny každý měsíc může zvýšit úbytek vaší váhy.
Dieting for two...
14/20
+
reprodukovat, napodobit
okopírovat, ofotit
zopakovat
rozmnožovat se, množit se
reproduce [ˌriːprəˈdjuːs]
přít. prostý: reproduce, 3. os. j. č.: reproduces, průb. čas: reproducing, prostý min.: reproduced, příčestí min.: reproduced
Tyto metody je možné zopakovat a výsledky mohou být ověřeny jinými vědci.
These methods can...
Podmínky, které byly na počátku vzniku života již nikdy nelze zopakovat.
The conditions for...
15/20
+
nedostatečný, nedostačující
neschopný (něco udělat)
inadequate [ɪnˈædɪkwɪt]
Našel jsem příklad řešení, ale připadalo mi nedostatečné.
I found an...
To je velmi slabá náhražka.
It is a...
Lisa mou nabídku odsoudila jako nedostatečnou.
Lisa denounced my...
16/20
+
pravý, autentický, nefalšovaný
věrohodný, důvěryhodný, hodnověrný, spolehlivý
authentic [ɔːˈθentɪk]
Tanečníci měli na sobě pravé nefalšované indiánské vzory.
The dancers wore...
Shromažďují o nich užitečné informace z důvěryhodných zdrojů.
They are gathering...
17/20
+
soucit, slitování, soucítění
compassion [kəmˈpæʃən]
jedn. číslo: compassion, množ. číslo: compassions
Můžeš projevit trochu soucitu.
You can show...
Byl jsem šokován nedostatkem soucitu ze strany lékaře.
I was shocked...
Zastává názor, že laskavost a soucit mohou ve světě vyvolat pozitivní změny.
She espouses the belief that kindness and compassion can create positive change in the world.
18/20
+
znepokojivý, zneklidňující
disturbing [dɪˈstɜːbɪŋ]
Mluvili jsme o znepokojivém trendu rostoucího počtu dětí žijících v chudobě.
We talked about a disturbing trend of growing numbers of children living in poverty.
Tyto požáry region velmi zneklidňují.
These fires are...
19/20
+
úryvek, výňatek, výpisek
vyjmout, vybrat
excerpt [ˈeksɜːrpt]
jedn. číslo: excerpt, množ. číslo: excerpts, přít. prostý: excerpt, 3. os. j. č.: excerpts, průb. čas: excerpting, prostý min.: excerpted, příčestí min.: excerpted
Vytiskli jen velmi krátký úryvek z mého článku.
They only printed...
Můžeš nám přečíst úryvek?
Can you read...
20/20
+
žíla, žilka
styl, tón, charakter
rys, charakteristika, vlastnost
vein [veɪn]
jedn. číslo: vein, množ. číslo: veins
Měl jsem trochu problém najít jeho žílu.
I had a little trouble finding his vein.
Cítil jsem, jak mi v žilách pulzuje krev.
I could feel...
Vzrušující jízda na horské dráze mi vlila adrenalin do žil.
The thrilling roller...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X