460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
65
66
67
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
měnový, finanční, peněžní, monetární
monetary [ˈmʌnɪtərɪ]
Řekla mi, že opravdu netouží po dlouhodobých finančních příspěvcích.
She told me she really wasn't looking for a long-term monetary benefit.
Pro účely vyhodnocení tohoto projektu jsou všechny peněžní částky uváděny v eurech.
For the purposes of evaluating this project, all monetary amounts are expressed in euros.
2/20
+
nevhodný, nehodící (pro daný účel)
nepatřičný, nemístný (poznámka, žert ap,)
inappropriate [ˌɪnəˈprəʊprɪɪt]
Udělal to nevhodným způsobem.
He did it in an inappropriate way.
Automatizovaný systém označil můj příspěvek jako nevhodný.
The automated system...
Domnívám se, že tento projekt je ze své podstaty nevhodný.
I believe that this project is inherently inappropriate.
3/20
+
skleník
skleníkový
greenhouse [ˈgriːnˌhaʊs]
jedn. číslo: greenhouse, množ. číslo: greenhouses
Náš skleník je přístupný veřejnosti.
Our greenhouse is open to the public.
Zvýšená koncentrace skleníkových plynů zvyšuje teplotu atmosféry.
An increased concentration of greenhouse gases increases the temperature of the atmosphere.
4/20
+
odchylka, rozdíl, odlišnost
neshoda, spor, rozpor
variance [ˈveərɪəns]
jedn. číslo: variance, množ. číslo: variances
Existuje rozdíl mezi plánovanými výsledky a skutečnými výsledky.
There is a...
Tyto závěry jsou v naprostém rozporu s důkazy.
These conclusions are...
Mnohá jeho tvrzení byla v rozporu s fakty.
Many of his...
5/20
+
basa, basista, basový, basy
bass [beɪs]
jedn. číslo: bass, množ. číslo: basses
Snižte basy.
Turn down the...
Dva přední reproduktory jsou připojeny k basovému modulu.
The two front speakers are wired to the bass module.
6/20
+
tvůrce, stvořitel
creator [kriːˈeɪtə]
jedn. číslo: creator, množ. číslo: creators
Možná ho znáte jako talentovaného tvůrce jednoho legračního komiksu.
You may know...
Zeus byl stvořitelem i vládcem.
Zeus was the...
Jako tvůrčí bytosti máme tři odlišné role: roli spotřebitele, rozhodovací roli a roli tvůrce.
We have three...
7/20
+
lesklý, lesknoucí se, blyštivý
zářivý
shiny [ˈʃaɪnɪ]
2. stupeň: shinier, 3. stupeň: shiniest
Mramor má hladký, lesklý povrch.
The marble has...
Desku položte na rovnou plochu, lesklou stranou nahoru.
Place the plate...
8/20
+
koberec
rohož, kobereček, předložka
deka (na zakrytí ramen) BrE
rug [rʌg]
jedn. číslo: rug, množ. číslo: rugs
Podlaha byla pokryta špinavým starým kobercem.
The floor was...
Vyklepává koberec na zadní verandě.
She shakes out...
Máme největší firmu na čištění perských koberců v našem městě.
We have the...
9/20
+
dokončení, dodělání, dovršení, zkompletování
completion [kəmˈpliːʃən]
jedn. číslo: completion, množ. číslo: completions
Náš projekt je blízko dokončení.
Our project is...
Dokončení stavebních prací trvá déle, než se očekávalo.
The completion of...
Úspěšné dokončení tohoto projektu je pro nás velká výzva.
The successful completion...
Řada neočekávaných událostí posunula termín pro dokončení prací.
A number of...
Předpokládaný termín dokončení projektu je březen 2025.
The anticipated completion...
10/20
+
náčrt, skica
nástin
nastínit, načrtnout
sketch [sketʃ]
jedn. číslo: sketch, množ. číslo: sketches, přít. prostý: sketch, 3. os. j. č.: sketches, průb. čas: sketching, prostý min.: sketched, příčestí min.: sketched
Nakreslil jsem náčrt mého domu na ubrousek.
I drew a...
Stavitel udělal hrubý náčrt, jak bude nový dům vypadat
The builder did...
Umělec načrtl základní obrys krajiny a teprve poté přidal detaily.
The artist sketched...
Než se ponoříte do detailů, je nezbytné načrtnout celkový koncept.
Before diving into...
Můžete mi nastínit klíčové body prezentace?
Can you sketch...
11/20
+
být vzhůru, nejít spát
vyrovnat se
vyznat se
zvýšit se
vést o
be up [bɪ: ʌp]
přít. prostý: be/am/are up, 3. os. j. č.: is up, průb. čas: being up, prostý min.: were/was up, příčestí min.: been up
Je Nancy ještě vzhůru?
Is Nancy still...
Co jsi prováděl?
What have you...
Podle posledních průzkumů veřejného mínění vede o 20%.
According to the...
Pokuty mohou představovat čtyři procenta ročních příjmů při systematickém nedodržování.
The fines can...
Moje žena je touto dobou již vzhůru, a tak krásně posnídáme jako rodina.
By now my...
Odhaduje se, že návštěvnost bude dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
12/20
+
naklonit (se), nahnout (se), sklopit (se)
sklon, náklon, naklonění
vychýlit se
tilt [tɪlt]
jedn. číslo: tilt, množ. číslo: tilts, přít. prostý: tilt, 3. os. j. č.: tilts, průb. čas: tilting, prostý min.: tilted, příčestí min.: tilted
Sklopil jsem zadní sedadla auta.
I tilted the...
Občas úmyslně nakloní kry tak, aby tuleni sklouzli do vody.
Sometimes they deliberately...
13/20
+
zavést
put in place [pʊt ɪn pleɪs]
přít. prostý: put in place, 3. os. j. č.: puts in place, průb. čas: putting in place, prostý min.: put in place, příčestí min.: put in place
Pokud zavedli tarify, musíme rázně odpovědět.
If they have...
Musíme zavést nové způsoby hodnocení naší práce.
We need to...
14/20
+
zhroucení, selhání, rozpad
porucha, havárie, defekt
rozbor, seznam, rozpis (jednotlivých částí)
dekompozice, analýza
breakdown [ˈbreɪkdaʊn]
jedn. číslo: breakdown, množ. číslo: breakdowns
Jednou se již nervově zhroutila.
She had already...
Dejte mi, prosím, seznam všech nákladů.
Please give me...
50% projektů se nepovede kvůli selhání v komunikaci.
50% of projects...
Jeho potlačované emoce nakonec vedly ke zhroucení.
His bottled-up emotions...
15/20
+
ohromný, senzační, úchvatný (věc, osoba)
ohromující, omračující (událost)
průb. čas slovesa ohromit, omráčit, šokovat
stunning [ˈstʌnɪŋ]
To je ohromné zlepšení.
This is a...
V těch šatech vypadáš opravdu úchvatně!
You look really...
Západ slunce byla ohromující podívaná.
The sunset was...
16/20
+
laskavost, dobrota
Pane bože
goodness [ˈgʊdnɪs]
jedn. číslo: goodness, množ. číslo: goodnesses
Věřím, že laskavost je základní vlastností lidské povahy.
I believe that...
Pane bože!
My goodness!
17/20
+
snažit se, usilovat
bojovat
strive [straɪv]
přít. prostý: strive, 3. os. j. č.: strives, průb. čas: striving, prostý min.: strived, příčestí min.: strived
Můžete se snažit o dosažení svých ideálů.
You can strive...
A proto by se každý měl snažit posuzovat věci takové, jaké jsou.
And therefore everyone...
Musíme i nadále usilovat o větší efektivitu.
We must continue to strive for greater efficiency.
Vývojáři webových stránek se snaží zajistit přístupnost svých webových stránek pro všechny uživatele.
Web developers strive to ensure the accessibility of their websites for all users.
Spokojíte se s průměrným úsilím, nebo usilujete o dokonalost?
Are you satisfied...
18/20
+
oddělení (lůžkové), pokoj (nemocniční)
svěřenec, chráněnec soudu (nezletilý)
městský obvod, městská čtvrť
ward [wɔːd]
jedn. číslo: ward, množ. číslo: wards
Carl musí být co nejrychleji přesunut na uzavřené oddělení.
Carl must be...
Albert byl přijat na traumatologické oddělení.
Albert was admitted...
19/20
+
měď (kov)
měděný
(po)mědit
copper [ˈkɒpə]
jedn. číslo: copper, množ. číslo: coppers, přít. prostý: copper, 3. os. j. č.: coppers, průb. čas: coppering, prostý min.: coppered, příčestí min.: coppered
Bylo to pokryto vrstvou mědi.
It was covered...
Mosaz je slitina mědi a zinku.
Brass is an...
20/20
+
gramotnost
umět číst a psát
literacy [ˈlɪtərəsɪ]
jedn. číslo: literacy, množ. číslo: literacies
Umějí počítat, číst a psát.
They are numerate...
Digitální gramotnost dříve znamenala schopnost odesílat e-maily nebo psát pomocí textového editoru.
Digital literacy used...
Poptávka na trhu práce po digitální gramotnosti od 80. let neustále roste.
Job market demand...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X