460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
67
68
69
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nesčetný, nespočetný
bezpočet, nespočet
countless [ˈkaʊntləs]
jedn. číslo: countless, množ. číslo: countlesses
Ztratili jsme bezpočet hodin.
We have lost countless hours.
Má mnoho zkušenosti s nespočtem lidí, kteří se ocitli v této situaci.
He has a lot of experience with countless people who find themselves in this situation.
Její novátorský výzkum v oblasti medicíny zachránil nespočet životů.
Her pioneering research...
Úspěch akce byl výsledkem tvrdé práce nespočtu neplacených dobrovolníků.
The event's success was thanks to the hard work of countless unpaid volunteers.
2/20
+
záře (tlumená), světlo (tlumené)
žár, žhnutí
zářit, svítit (tlumeně)
žhnout, planout
glow [gləʊ]
jedn. číslo: glow, množ. číslo: glows, přít. prostý: glow, 3. os. j. č.: glows, průb. čas: glowing, prostý min.: glowed, příčestí min.: glowed
V okně jsme viděli tlumené světlo lampy.
We could see the glow of the lamp in the window.
V krbu zářil mírný oheň.
A peaceful fire glowed in the fireplace.
Zapadající slunce zabarvilo oblohu sytou oranžovou září.
The setting sun...
Její nejnovější kniha má skvělé recenze.
Her latest book...
Teplo sálalo ze žhnoucích uhlíků.
Heat radiated from...
Noční lucerna tiše zářila ve tmě.
The night lantern glowed softly in the darkness.
Z hořících polen vyzařovala teplá příjemná záře.
The log fire radiated a warm cozy glow.
3/20
+
organizátor, pořadatel
diář, organizér
organizer [ˈɔːgəˌnaɪzə]
jedn. číslo: organizer, množ. číslo: organizers
Chci, aby mně organizátoři okamžitě vrátili zpět mé peníze.
I want the organizers to refund my money immediately.
Organizátoři požádají účastníky o vyplnění demografického průzkumu.
The organizers ask...
Organizátoři akce vytvořili propagační materiály, aby přilákali více účastníků.
The event organizers...
4/20
+
vodík (chem.)
hydrogen [ˈhaɪdrɪdʒən]
jedn. číslo: hydrogen, množ. číslo: hydrogens
Když se vodík sloučí s kyslíkem, vznikne voda.
When hydrogen combines with oxygen the result is water.
Sloučením kyslíku a vodíku vznikne voda.
The bond between...
H je značka vodíku.
H is a...
5/20
+
stádo
dav, masy
hnát, nahnat (stádo)
herd [hɜːd]
jedn. číslo: herd, množ. číslo: herds, přít. prostý: herd, 3. os. j. č.: herds, průb. čas: herding, prostý min.: herded, příčestí min.: herded
Viděli jsme stádo skotu pasoucího se na travnaté ploše.
We saw a...
Na trávníku se páslo stádo koz.
A herd of...
6/20
+
objasnit, vysvětlit, vyjasnit
(pro)čistit, pročišťovat
clarify [ˈklærɪˌfaɪ]
přít. prostý: clarify, 3. os. j. č.: clarifies, průb. čas: clarifying, prostý min.: clarified, příčestí min.: clarified
Potřebujeme si vyjasnit náš cíl.
We need to...
Zkouším objasnit, jak může hudba zvýšit naší produktivitu.
I try to...
Ještě je třeba vyjasnit šedé oblasti v legislativě.
The gray areas in the legislation have still to be clarified.
Novinový článek měl poznámku pod čarou, aby objasnil kontroverzní tvrzení.
The newspaper article had a footnote to clarify a controversial statement.
7/20
+
plížit se, plazit se, lézt
vloudit se, vkrást se, vplížit se
srab, srabík (hovor.)
šplhoun, podlézavec
slizoun, nepříjemný člověk
creep [kriːp]
jedn. číslo: creep, množ. číslo: creeps, přít. prostý: creep, 3. os. j. č.: creeps, průb. čas: creeping, prostý min.: crept [krept], příčestí min.: crept [krept]
A proč si se sem vplížil jako zloděj?
And why did...
Nebuď srab.
Don't be a...
8/20
+
morálka, mravnost
etika
morality [məˈrælɪtɪ]
jedn. číslo: morality, množ. číslo: moralities
Postrádá smysl pro morálku.
He lacks moral...
Jeho projev byl zaměřen na morálku.
His speech focused...
9/20
+
ilustrace
názorný příklad
ukázka
illustration [ˌɪləˈstreɪʃən]
jedn. číslo: illustration, množ. číslo: illustrations
Tyto příklady uvádím pouze pro ilustraci našich plánů.
I am merely...
Názorný příklad je lepší než tisíc slov.
An illustration is...
10/20
+
milující, láskyplný
láska, milování
průb. čas slovesa milovat
loving [ˈlʌvɪŋ]
jedn. číslo: loving, množ. číslo: -
Tento oddaný manžel a milující otec již není mezi námi.
This devoted husband...
Zahrada byla zrekonstruována s láskyplnou péčí.
The garden has...
Milovala mě dost, aby mi řekla pravdu.
She was loving me enough to tell me the truth.
11/20
+
prosperita, blahobyt
prosperity [prɒˈsperɪtɪ]
jedn. číslo: prosperity, množ. číslo: prosperities
Naše prosperita je na vzestupu.
Our prosperity is...
Nikdy nepřistoupíme na dohodu, která by ohrozila naší prosperitu.
We will never...
Jako státník prosazoval politiku, která podporovala mír a prosperitu.
As a statesman,...
12/20
+
nadcházející, připravovaný
upcoming [ˌʌpˈkʌmɪŋ]
Odložila svoji nadcházející cestu do Bruselu.
She has postponed...
Odpůrci protestují proti nadcházejícímu summitu G8 v centru Londýna.
Protesters demonstrate against the upcoming G8 summit in central London.
Kapela hledala zkušeného kytaristu, který by se připojil k jejímu nadcházejícímu turné.
The band was...
Obávala se nadcházející zkoušky.
She fretted about...
Redakční rada podpořila jednoho z kandidátů v nadcházejících volbách.
The editorial board...
Trenér povzbudil tým, aby se vzchopil a vydal ze sebe v nadcházejícím zápase to nejlepší.
The coach encouraged...
13/20
+
spokojený (s čím), uspokojený
satisfied [ˈsætɪsfaɪd]
Pokud jde o mě, jsem spokojen.
As for me, I'm satisfied.
Klient byl velmi spokojen s kvalitou našich služeb.
The client was...
Pokud nejste zcela spokojeni, jsme zde, abychom vám pomohli.
If you are...
Byla velmi ambiciozní hráčkou, která se nikdy nespokojila s druhým místem.
She was a very competitive player who was never satisfied with second place.
Spokojíte se s průměrným úsilím, nebo usilujete o dokonalost?
Are you satisfied...
14/20
+
záchranný
pro záchranu života
life saving [laɪf ˈseɪvɪŋ]
Naše staré záchranné a zásahové vybavení není funkční.
Our old life...
Podpora města zajistí budoucnost každoročních záchranných hlídek, které jsou přítomny každé léto.
The City's support...
15/20
+
neschopnost, nezpůsobilost (udělat co)
inability [ˌɪnəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: inability, množ. číslo: inabilities
Ukázalo se, že je neschopná soustředit se po delší dobu.
It turned out...
Ukázal svou neschopnost projevit náklonnost své manželce a jedinému dítěti.
He showed his...
16/20
+
zhltnout, hodit do sebe
přišroubovat
bolt down [bəʊlt daʊn]
přít. prostý: bolt down, 3. os. j. č.: bolts down, průb. čas: bolting down, prostý min.: bolted down, příčestí min.: bolted down
Nehltej to jídlo takhle, je to neslušné.
Don't bolt your...
Vše, co není přišroubované, přesouváme dovnitř.
Everything that isn't...
17/20
+
náklonnost, zalíbení
city
affection [əˈfekʃən]
jedn. číslo: affection, množ. číslo: affections
Způsob, jak můžete projevit náklonnost ke svému partnerovi, je pozvat ho do kina.
The way how...
Jedním z jeho oblíbených způsobů, jak dosáhnou toho, abych se cítil nechtěný, bylo nedávat mně najevo své city.
One of his...
18/20
+
parlament
parliament [ˈpɑːləmənt]
jedn. číslo: parliament, množ. číslo: parliaments
Návrh zákona byl schválen v Parlamentu.
The bill was...
Parlament bude projednávat návrh zákona.
The Parliament is going to discuss the proposed law.
Koaliční strany mají v Parlamentu nepatrnou většinu.
The coalition parties have a tiny majority in Parliament.
Přečkal všechny politické skandály a byl znovu zvolen do parlamentu.
He survived all...
Zasedání parlamentu začalo 15. prosince.
The session of...
19/20
+
rozumně, uvážlivě
přiměřeně, slušně, poměrně
reasonably [ˈriːzənəblɪ]
Přestaňme křičet a promluvme si o tom rozumně.
Let's stop shouting...
Přestože byla hodně naštvaná, chovala se velmi rozumně.
Despite her anger,...
Jsem poměrně zdatný řidič.
I'm a reasonably...
20/20
+
výdaje, výlohy, vydání, náklady
expenditure [ɪkˈspendɪtʃə]
jedn. číslo: expenditure, množ. číslo: expenditures
Graf ukazuje procentuální podíl výdajů domácností vynaložených na energii za posledních 10 let.
This graph shows...
Kdo schválil tyto výdaje?
Who authorized this expenditure?
Jeho dlouhé ploutve mu umožňují plavat s minimálním vynaložením energie.
Its long fins allow it to swim with minimal energy expenditure.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X