460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
68
69
70
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
středověký
medieval [ˌmedɪˈiːvəl]
Kolik lidí žilo v typické středověké vesnici?
How many people lived in a typical medieval village?
Středověká malba není mým oborem.
Medieval painting is...
Muzeum se může pyšnit vynikající sbírkou středověkých obrazů.
The museum boasts...
Svatý Tomáš Akvinský byl středověký teolog.
St. Thomas Aquinas...
Napsal knihu, která popisuje středověké hrady.
He wrote a...
Život rolníka ve středověku byl často náročný.
Life as a...
2/20
+
náprava, opravný prostředek
napravit, spravit, dát do pořádku
lék
remedy [ˈremɪdɪ]
jedn. číslo: remedy, množ. číslo: remedies
Vyčerpali jsme všechny možné zákonné opravné prostředky.
We have exhausted all possible legal remedies.
Nejlepší lék na smutek je tvrdá práce.
The best remedy for grief is hard work.
Mohli byste doporučit nějaký přírodní prostředek na pročištění trávicího systému?
Could you recommend...
3/20
+
(na)akumulovat (se)
(na)hromadit (se)
(na)shromáždit (se)
accumulate [əˈkjuːmjʊˌleɪt]
přít. prostý: accumulate, 3. os. j. č.: accumulates, průb. čas: accumulating, prostý min.: accumulated, příčestí min.: accumulated
Za ta léta nahromadil spoustu zbytečných věcí.
He has accumulated a lot of useless things over the years.
Tuk má tendenci se hromadit kolem boků a stehen.
Fat tends to accumulate around the hips and thighs.
Mám ve zvyku hromadit nepořádek, takže se snažím pravidelně darovat nepoužívané věci.
I have a...
4/20
+
intervenovat, zasahovat, zakročit
vměšovat se, skočit do řeči
přihodit se (nenadále a nevhod)
intervene [ˌɪntəˈviːn]
přít. prostý: intervene, 3. os. j. č.: intervenes, průb. čas: intervening, prostý min.: intervened, příčestí min.: intervened
On by mohl, kdyby chtěl, zasáhnout do vyšetřování.
He could, if...
Zasahuje do naší práce způsobem, který spíše zlepšuje než poškozuje výsledný produkt.
He intervenes with...
V případě, že nás naši zákazníci požádají o pomoc, jsme schopni spolehlivě a rychle zasáhnout.
We are able...
Nejsem schopen do této věci zasahovat.
I am powerless...
Policista důrazně zasáhl, aby rvačku ukončil.
The police officer...
5/20
+
filozof
philosopher [fɪˈlɒsəfə]
jedn. číslo: philosopher, množ. číslo: philosophers
Jaký je tvůj oblíbený filozof?
Who is your...
Argumenty pro a proti existenci Boha byly proneseny mnoha filozofy a teology.
Arguments for and...
Tyto otázky uvedli do rozpaků vědce a filozofy.
These questions have...
Nadčasová moudrost antických filozofů rezonuje mezi lidmi dodnes.
The timeless wisdom...
6/20
+
nesouhlas, odlišný názor
spor, neshoda, rozepře
disagreement [ˌdɪsəˈgriːmənt]
jedn. číslo: disagreement, množ. číslo: disagreements
Pokud bude neshoda stále přetrvávat, budeme to muset vyřešit my sami.
If the disagreement...
Jejich neshody způsobily hluboké rozdělení uvnitř armády.
Their disagreements opened...
Očekává se, že mu poskytne osobní záruky a dá do pořádku všechny nevyřešené neshody.
She is expected...
Neshody mohou teenagery odcizovat od jejich vlastních rodin.
Disagreements can alienate...
Použila provokativní poznámku, aby vyjádřila svůj nesouhlas s návrhem.
She applied a...
7/20
+
stíhat (soudně)
(za)žalovat, pohnat před soud
prosecute [ˈprɒsɪˌkjuːt]
přít. prostý: prosecute, 3. os. j. č.: prosecutes, průb. čas: prosecuting, prostý min.: prosecuted, příčestí min.: prosecuted
Agentura bude stíhána v plném rozsahu zákona.
The agency will...
Svědek byl podroben křížovému výslechu státním zástupcem.
The witness was...
Byli stíháni za nedovolený prodej lihovin.
They were prosecuted...
8/20
+
vyrábět, zhotovit, zhotovovat (ve velkém)
vymyslet si, vykonstruovat (zprávu)
zpracovávat, přetvářet (surovinu)
manufaktura, výroba, vyrábění, zhotovení
manufacture [ˌmænjʊˈfæktʃə]
jedn. číslo: manufacture, množ. číslo: manufactures, přít. prostý: manufacture, 3. os. j. č.: manufactures, průb. čas: manufacturing, prostý min.: manufactured, příčestí min.: manufactured
Navrhli jsme, aby se některé z těchto důmyslných vynálezů začaly vyrábět.
We proposed to start the manufacture some of these clever inventions.
Implementace zjednodušených principů výroby může být zavedena v několika krocích.
Implementing lean manufacturing...
Zdravá ekonomika potřebuje dynamická průmyslová odvětví.
A healthy economy needs dynamic manufacturing sectors.
Tento způsob výroby je z praktického hlediska velmi výhodný.
This method of...
Výrobní kapacity společnosti jsou poměrně omezené.
The company's manufacturing capability is quite limited.
9/20
+
léčení, hojení, uzdravování
léčivý, hojivý
utišit (starosti)
healing [hiːlɪŋ]
jedn. číslo: healing, množ. číslo: healings
Zpěv smutných písní je pro mě způsob, jak utišit problémy.
Singing sad songs...
Jeho léčivé vlastnosti působí ve spojení s bílými krvinkami velmi blahodárně.
Its healing properties...
Uzdravuji se každý den, když zde jsi.
Every day you're...
Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) je bylina, která pomáhá při léčení plic, dýchání, hrudníku, nosu, dutin, krku, hlasivek a jícnu.
Self-heal (Prunella vulgaris)...
10/20
+
pozoruhodně, nevšedně
nápadně, značně
remarkably [rɪˈmɑːkəblɪ]
Je pozoruhodné, že obě kosmické lodi Voyager stále fungují.
Remarkably, both Voyager...
Tyto svícny jsou nápadně podobné těm, co jsme měli v obýváku.
These candlesticks are...
11/20
+
krvácet
prosakovat, smíchávat se, prolínat se
odvzdušnit
bleed [bliːd]
přít. prostý: bleed, 3. os. j. č.: bleeds, průb. čas: bled, prostý min.: bled, příčestí min.: bleeding
Nech ten obvaz na pokoji, pokud nechceš znovu začít krvácet.
You'd better leave...
Pes na ni zaútočil a způsobil jí krvácení v obličeji.
A dog jumped her causing a bleeding in her face.
12/20
+
závislost
narkomanie, toxikomanie
vášeň (pro co)
addiction [əˈdɪkʃən]
jedn. číslo: addiction, množ. číslo: addictions
Objevili vysoce účinný lék proti závislosti na alkoholu.
They discovered a...
Absolvuje terapii proti závislosti na hazardních hrách.
He is undergoing...
Bojuji proti své závislosti na lécích, které mám na recept.
I am fighting...
Závislost na informacích je něco, co nám dává dokonalý prostor pro naší prokrastinaci.
Information addiction is...
Po letech závislosti se zcela vzdal alkoholu.
After years of...
13/20
+
doplněk, obohacení, dodatek
doplnit, obohatit, rozšířit
příloha (novin ap.), dodatek (knihy ap.)
příplatek
supplement [ˈsʌplɪmənt]
jedn. číslo: supplement, množ. číslo: supplements, přít. prostý: supplement, 3. os. j. č.: supplements, průb. čas: supplementing, prostý min.: supplemented, příčestí min.: supplemented
Průmyslový sponzoring je doplňkem ke státnímu financování.
Industrial sponsorship is...
Za tuto službu účtujeme malý příplatek.
We charge a...
Federální úřady oznámily plán na posílení dohledu nad průmyslem dodávajícím doplňky stravy.
Federal authorities announced...
14/20
+
lupa
magnifying glass [ˈmægnɪˌfaɪ glɑːs]
jedn. číslo: magnifying glass, množ. číslo: magnifying glasses
Používám lupu ke čtení drobného tisku.
I use a...
Ani pod lupou jsem nenašla nejmenší rozdíl.
Even under a...
15/20
+
letní čas
daylight saving time [deɪˌlaɪt seɪvɪŋ taɪm]
jedn. číslo: daylight saving time
Letní čas začíná poslední neděli v březnu.
Daylight saving time...
Víte, kdo přišel s letním časem, že ano?
You know who...
Více než třetina států nyní podporuje trvalý přechod na letní čas.
More than a...
16/20
+
průměr (kružnice ap.)
diameter [daɪˈæmɪtə]
jedn. číslo: diameter, množ. číslo: diameters
U každého stromu byla změřena výška a jeho spodní průměr.
The height and...
Pi je podíl obvodu kruhu k jeho průměru.
Pi is the...
Kopule má průměr 35 metrů.
The dome is...
17/20
+
zaměřit se, posvítit si (na)
zakročit (ostře), zatočit (s kým)
crack down [kræk daʊn]
přít. prostý: crack down, 3. os. j. č.: cracks down, průb. čas: cracking down, prostý min.: cracked down, příčestí min.: cracked down
Vláda je odhodlána zakročit proti terorismu.
The government is...
Podnikli jsme opatření, abychom zakročili proti dezinformacím o koronaviru.
We have taken...
Policie skutečně začíná zasahovat proti řidičům, kteří parkují auta, kde se jim zlíbí.
The police are...
18/20
+
(za)ťukání, (za)klepání
(za)klepat, (za)ťukat
rap (hud. styl)
(z)kritizovat, obviňovat
žaloba, trestní stíhání
rap [ræp]
jedn. číslo: rap, množ. číslo: raps, přít. prostý: rap, 3. os. j. č.: raps, průb. čas: rapping, prostý min.: rapped, příčestí min.: rapped
Zaklepal jsem na její okno, abych ji probudil, a aby mě pustila dovnitř.
I rapped on...
Vždycky říkal, že byl uvězněn kvůli falešnému obvinění.
He always said...
19/20
+
metro (BrE)
v ilegalitě, do ilegality
podzemní, v podzemí
underground [ˌʌndəˈɡraʊnd]
jedn. číslo: underground, množ. číslo: undergrounds
Hnutí odporu se stáhlo do ilegality.
The resistance movement...
Voda z fontány pochází z podzemního pramene.
The fountain water...
Vzduch v podzemním tunelu byl vlhký a zatuchlý.
The air in...
20/20
+
dočasně, přechodně
temporarily [ˈtempərərɪlɪ]
Financování nové budovy bylo dočasně pozastaveno.
Funding for the...
Tyto podpěry dočasně podpírají střechu.
These supports temporarily...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X