400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
68
69
70
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
středověký
medieval [ˌmedɪˈiːvəl]
Kolik lidí žilo v typické středověké vesnici?
How many people lived in a typical medieval village?
Středověká malba není mým oborem.
Medieval painting is...
Muzeum se může pyšnit vynikající sbírkou středověkých obrazů.
The museum boasts...
Svatý Tomáš Akvinský byl středověký teolog.
St. Thomas Aquinas...
Napsal knihu, která popisuje středověké hrady.
He wrote a...
2/20
+
náprava, opravný prostředek
napravit, spravit, dát do pořádku
lék
remedy [ˈremɪdɪ]
j.č.: remedy, mn.č.: remedies
Vyčerpali jsme všechny možné zákonné opravné prostředky.
We have exhausted all possible legal remedies.
Nejlepší lék na smutek je tvrdá práce.
The best remedy for grief is hard work.
3/20
+
(na)akumulovat (se)
(na)hromadit (se)
(na)shromáždit (se)
accumulate [əˈkjuːmjʊˌleɪt]
přít.: accumulate, 3.os.: accumulates, průb.: accumulating, min.pr.: accumulated, příč.min.: accumulated
Za ta léta nahromadil spoustu zbytečných věcí.
He has accumulated a lot of useless things over the years.
4/20
+
intervenovat, zasahovat, zakročit
vměšovat se, skočit do řeči
přihodit se (nenadále a nevhod)
intervene [ˌɪntəˈviːn]
přít.: intervene, 3.os.: intervenes, průb.: intervening, min.pr.: intervened, příč.min.: intervened
On by mohl, kdyby chtěl, zasáhnout do vyšetřování.
He could, if...
Zasahuje do naší práce způsobem, který spíše zlepšuje než poškozuje výsledný produkt.
He intervenes with...
V případě, že nás naši zákazníci požádají o pomoc, jsme schopni spolehlivě a rychle zasáhnout.
We are able...
5/20
+
filozof
philosopher [fɪˈlɒsəfə]
j.č.: philosopher, mn.č.: philosophers
Jaký je tvůj oblíbený filozof?
Who is your...
Argumenty pro a proti existenci Boha byly proneseny mnoha filozofy a teology.
Arguments for and...
Tyto otázky uvedli do rozpaků vědce a filozofy.
These questions have...
6/20
+
nesouhlas, odlišný názor
spor, neshoda, rozepře
disagreement [ˌdɪsəˈgriːmənt]
j.č.: disagreement, mn.č.: disagreements
Pokud bude neshoda stále přetrvávat, budeme to muset vyřešit my sami.
If the disagreement...
Jejich neshody způsobily hluboké rozdělení uvnitř armády.
Their disagreements opened...
Očekává se, že mu poskytne osobní záruky a dá do pořádku všechny nevyřešené neshody.
She is expected...
Neshody mohou teenagery odcizovat od jejich vlastních rodin.
Disagreements can alienate...
7/20
+
stíhat (soudně)
(za)žalovat, pohnat před soud
prosecute [ˈprɒsɪˌkjuːt]
přít.: prosecute, 3.os.: prosecutes, průb.: prosecuting, min.pr.: prosecuted, příč.min.: prosecuted
Agentura bude stíhána v plném rozsahu zákona.
The agency will...
Svědek byl podroben křížovému výslechu státním zástupcem.
The witness was...
Byli stíháni za nedovolený prodej lihovin.
They were prosecuted...
8/20
+
vyrábět, zhotovit, zhotovovat (ve velkém)
vymyslet si, vykonstruovat (zprávu)
zpracovávat, přetvářet (surovinu)
manufaktura, výroba, vyrábění, zhotovení
manufacture [ˌmænjʊˈfæktʃə]
j.č.: manufacture, mn.č.: manufactures, přít.: manufacture, 3.os.: manufactures, průb.: manufacturing, min.pr.: manufactured, příč.min.: manufactured
Navrhli jsme, aby se některé z těchto důmyslných vynálezů začaly vyrábět.
We proposed to start the manufacture some of these clever inventions.
Implementace zjednodušených principů výroby může být zavedena v několika krocích.
Implementing lean manufacturing...
Zdravá ekonomika potřebuje dynamická průmyslová odvětví.
A healthy economy needs dynamic manufacturing sectors.
Tento způsob výroby je z praktického hlediska velmi výhodný.
This method of...
Výrobní kapacity společnosti jsou poměrně omezené.
The company's manufacturing capability is quite limited.
9/20
+
léčení, hojení, uzdravování
léčivý, hojivý
utišit (starosti)
healing [hiːlɪŋ]
j.č.: healing, mn.č.: healings
Zpěv smutných písní je pro mě způsob, jak utišit problémy.
Singing sad songs...
Jeho léčivé vlastnosti působí ve spojení s bílými krvinkami velmi blahodárně.
Its healing properties...
Uzdravuji se každý den, když zde jsi.
Every day you're...
10/20
+
pozoruhodně, nevšedně
remarkably [rɪˈmɑːkəblɪ]
Je pozoruhodné, že obě kosmické lodi Voyager stále fungují.
Remarkably, both Voyager...
11/20
+
krvácet
prosakovat, smíchávat se, prolínat se
odvzdušnit
bleed [bliːd]
přít.: bleed, 3.os.: bleeds, průb.: bled, min.pr.: bled, příč.min.: bleeding
Nech ten obvaz na pokoji, pokud nechceš znovu začít krvácet.
You'd better leave...
Pes na ni zaútočil a způsobil jí krvácení v obličeji.
A dog jumped her causing a bleeding in her face.
12/20
+
závislost
narkomanie, toxikomanie
vášeň (pro co)
addiction [əˈdɪkʃən]
j.č.: addiction, mn.č.: addictions
Objevili vysoce účinný lék proti závislosti na alkoholu.
They discovered a...
Absolvuje terapii proti závislosti na hazardních hrách.
He is undergoing...
Bojuji proti své závislosti na lécích, které mám na recept.
I am fighting...
Závislost na informacích je něco, co nám dává dokonalý prostor pro naší prokrastinaci.
Information addiction is...
Po letech závislosti se zcela vzdal alkoholu.
After years of...
13/20
+
doplněk, obohacení, dodatek
doplnit, obohatit, rozšířit
příloha (novin ap.), dodatek (knihy ap.)
supplement [ˈsʌplɪmənt]
j.č.: supplement, mn.č.: supplements, přít.: supplement, 3.os.: supplements, průb.: supplementing, min.pr.: supplemented, příč.min.: supplemented
Federální úřady oznámily plán na posílení dohledu nad průmyslem dodávajícím doplňky stravy.
Federal authorities announced...
14/20
+
lupa
magnifying glass [ˈmægnɪˌfaɪ glɑːs]
j.č.: magnifying glass, mn.č.: magnifying glasses
Používám lupu ke čtení drobného tisku.
I use a...
15/20
+
vypráskat, vyhnat
blast over [blɑːst ˈəʊvə]
přít.: blast over, 3.os.: blasts over, průb.: blasting over, min.pr.: blasted over, příč.min.: blasted over
Vypráskáme je z celého našeho města.
We'll blast them...
16/20
+
průměr (kružnice ap.)
diameter [daɪˈæmɪtə]
j.č.: diameter, mn.č.: diameters
U každého stromu byla změřena výška a jeho spodní průměr.
The height and...
Pi je podíl obvodu kruhu k jeho průměru.
Pi is the...
17/20
+
zaměřit se, posvítit si (na)
zakročit (ostře), zatočit (s kým)
crack down [kræk daʊn]
přít.: crack down, 3.os.: cracks down, průb.: cracking down, min.pr.: cracked down, příč.min.: cracked down
Podnikli jsme opatření, abychom zakročili proti dezinformacím o koronaviru.
We have taken...
18/20
+
(za)ťukání, (za)klepání
(za)klepat, (za)ťukat
rap (hud. styl)
(z)kritizovat, obviňovat
žaloba, trestní stíhání
rap [ræp]
j.č.: rap, mn.č.: raps, přít.: rap, 3.os.: raps, průb.: rapping, min.pr.: rapped, příč.min.: rapped
Zaklepal jsem na její okno, abych ji probudil, a aby mě pustila dovnitř.
I rapped on...
Vždycky říkal, že byl uvězněn kvůli falešnému obvinění.
He always said...
19/20
+
metro (BrE)
v ilegalitě, do ilegality
podzemní, v podzemí
underground [ˌʌndəˈɡraʊnd]
j.č.: underground, mn.č.: undergrounds
Hnutí odporu se stáhlo do ilegality.
The resistance movement...
Voda z fontány pochází z podzemního pramene.
The fountain water...
20/20
+
dočasně, přechodně
temporarily [ˈtempərərɪlɪ]
Tyto podpěry dočasně podpírají střechu.
These supports temporarily...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X