400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
7
8
9
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ulevit, zmírnit, (u)tišit
zbavit (břemene)
uvolnit (z čeho), zprostit (funkce ap.)
ulehčit, pomoci
relieve [rɪˈliːv]
přít.: relieve, 3.os.: relieves, průb.: relieving, min.pr.: relieved, příč.min.: relieved
Ulevilo se mi, když to skončilo a domácí těhotenský test byl zase negativní.
I was relieved when it was over and a home pregnancy test came back negative.
Ulevilo se mi, že se mu nic nestalo.
I was relieved he wasn't hurt.
Ulevilo se mi, když ho soud shledal vinným.
I am relieved...
Cvičení je ideální způsob, jak uvolnit napětí po náročném dni.
Exercise is the...
Chirurgové musí uvolnit překážku během jedné hodiny.
The surgeons must relieve the blockage within the hour.
Kromě toho vám příležitostná sklenička vína pomůže relaxovat a zmírnit stres.
In addition, an...
Cvičení může zmírnit vaše utrpení a pomůže vám žít svůj život plnohodnotně.
Exercise can relieve...
2/20
+
vydržet, snést, přetrpět, přestát
(pře)trvat, přežít (bez újmy ap.)
endure [ɪnˈdjʊə]
přít.: endure, 3.os.: endures, průb.: enduring, min.pr.: endured, příč.min.: endured
Byla to ta nejhorší věc, kterou jsem kdy vydržel.
It was the worst thing I've ever endured.
Spojené království přečká vleklé období nebývalého tepla.
The UK is...
3/20
+
ukazatel, indikátor
směrovka, blinkr (hl BrE)
indicator [ˈɪndɪˌkeɪtə]
j.č.: indicator, mn.č.: indicators
Téměř všechny tyto ekonomické ukazatele naznačují, že se ekonomika značně zpomaluje.
Almost all these economic indicators suggest that we are well into an economic slowdown.
Cena sama o sobě není spolehlivým ukazatelem kvality.
Price alone is not a reliable indicator of quality.
Větší podíl obvodu kolem pasu a obvodu kolem boků je ukazatelem menší fyzické kondice ve srovnání s nižším podílem těchto obvodů.
A higher waist-to-hip...
Ceny komodit mohou být užitečným ukazatelem inflace.
Commodity prices can...
4/20
+
sdělit, vyjádřit, vyslovit, tlumočit (názor, pocity ap.)
dopravit, přepravit, dostat (koho/co kam)
převést (majetek)
convey [kənˈveɪ]
přít.: convey, 3.os.: conveys, průb.: conveying, min.pr.: conveyed, příč.min.: conveyed
Nedokážu vyjádřit své pocity slovy.
I can't convey...
Gesta mohou vyjádřit, co si myslíte, stejně jako slova.
Gestures can convey...
Rád bych vám tlumočil vyjádření podpory a solidarity s vaší snahou.
I would like to convey expressions of support and solidarity with your effort.
5/20
+
lobovat, ovlivňovat, intervenovat
lobby, nátlaková skupina
vestibul, vstupní hala
lobby [lɒbɪ]
j.č.: lobby, mn.č.: lobbies, přít.: lobby, 3.os.: lobbies, průb.: lobbying, min.pr.: lobbied, příč.min.: lobbied
Už nebude dále lobbovat v Senátu, kde její manžel od ledna působí.
She no longer...
Dnes večer jsem potkal Betty v hotelové hale.
I met Betty...
Byli jsme požádáni, abychom se shromáždili v hale.
We were requested...
6/20
+
protějšek, protikus
protipól
ekvivalent
counterpart [ˈkaʊntəˌpɑːt]
j.č.: counterpart, mn.č.: counterparts
Větší pavouci byli odvážnější při setkání s potenciálními predátory než jejich menší protějšky.
The larger spiders...
Naši vyjednavači se budou nyní setkávat se svými protějšky dvakrát týdně.
Our negotiators will...
Generická léčiva obvykle stojí méně než jejich značkové ekvivalenty.
Generic medicines tend...
7/20
+
jemný, drobný, subtilní, křehký
lahodný, jemný, decentní
delikátní, choulostivý, ožehavý, citlivý, prekérní
delicate [ˈdelɪkɪt]
Toto je velmi choulostivé téma.
That's a very...
Změny teploty by mohly narušit citlivou rovnováhu života na Zemi.
Temperature changes could...
8/20
+
dozírat, dohlížet, kontrolovat
oversee [ˌəʊvəˈsiː]
přít.: oversee, 3.os.: oversees, průb.: overseeing, min.pr.: oversaw [ˌoʊvəˈsɔː], příč.min.: overseen [ˌoʊvəˈsiːn]
Marian je zodpovědná za dohled nad projektem.
Marian is responsible...
Právě jsme jmenovali koordinátora, který bude dohlížet na celý projekt.
We've just appointed...
9/20
+
kraul (plavecký styl)
plazit se, lézt (po břiše)
ploužit se, vléci se
ploužení, plazení se
crawl [krɔːl]
j.č.: crawl, mn.č.: crawls, přít.: crawl, 3.os.: crawls, průb.: crawling, min.pr.: crawled, příč.min.: crawled
Snažila se doplazit do bezpečí přes kaktusy, které roztrhly její šaty.
She tried to...
Užovka zalezla pod keř vedle cihlové zdi.
The grass snake...
Můžete už vylézt z pod svého sedadla.
You can crawl...
Vylezl bys na římsu budovy, abys zachránil kočku?
Would you crawl...
10/20
+
roztavit (se), rozpustit (se)
melt down [melt daʊn]
přít.: melt down, 3.os.: melts down, průb.: melting down, min.pr.: melted down, příč.min.: melted down
Mnoho kovového odpadu lze roztavit a znovu použít.
A lot of...
Některé z odcizených šperků mohli být již roztaveny.
Some of the stolen jewelry may have already been melted down.
11/20
+
prásknout, upozornit, vyklopit
říkat pravdu
blow the whistle [bləʊ ðə ˈwɪsəl]
přít.: blow the whistle, 3.os.: blows the whistle, průb.: blowing the whistle, min.pr.: blew the whistle, příč.min.: blown the whistle
Chystal se to prásknout.
He was going...
Stalo se to v důsledku toho, že upozorňovala na kulturu, která vyhrožuje a je zaměřená proti ženám.
It happened as...
12/20
+
raketoplán
kyvadlová doprava
člunek (tkalcovský)
pohybovat se sem a tam, pendlovat (mezi 2 místy)
shuttle [ˈʃʌtəl]
j.č.: shuttle, mn.č.: shuttles, přít.: shuttle, 3.os.: shuttles, průb.: shuttling, min.pr.: shuttled, příč.min.: shuttled
Přispělo to k mnoha známým katastrofám, včetně havárie raketoplánu Columbia patřící Nasa.
It has contributed...
Na rozdíl od jiných kosmických lodí může raketoplán klouzat atmosférou zpět na Zem.
Unlike other spacecraft,...
13/20
+
současně, zároveň, souběžně
simultaneously [ˌsaɪməlˈteɪnɪəslɪ]
Nemohu poslouchat a mluvit současně.
I can't listen...
Připravuji se souběžně na universitu i na zaměstnání.
I prepare simultaneously...
Tento menší kmen neočekávaně zaútočil na všechny tři větší sousední kmeny současně.
This smaller tribe...
14/20
+
oddělení, odloučení, separace
rozdělení, odtržení
rozluka
separation [ˌsepəˈreɪʃən]
j.č.: separation, mn.č.: separations
Všechny děti trpí, když jsou odloučení od rodičů.
All children suffer...
Nezávislost justice a rozdělení pravomocí jsou pro demokratickou společnost zásadní.
Judicial independence and...
15/20
+
rétorika, řečnictví
prázdné řeči, fráze
řečnický
rhetoric [ˈretərɪk]
j.č.: rhetoric, mn.č.: rhetorics
Jak dalece bude prezident schopen převést svou předvolební rétoriku do činů, se teprve uvidí.
How far the...
Její projev byly jen prázdné řeči.
Her speech was...
16/20
+
technologický
technological [ˌteknəˈlɒdʒɪkəl]
Tento robot je nejnovější technologický zázrak z Japonska.
This robot is...
Každá generace je svědkem neuvěřitelného rozsahu technologického rozvoje.
Every generation witnesses...
17/20
+
kolonie
colony [ˈkɒlənɪ]
j.č.: colony, mn.č.: colonies
Prezident nenavštívil bývalou kolonii již 15 let.
The president has...
Alžírsko bývalo dříve francouzskou kolonií.
Algeria was formerly...
18/20
+
držení, vlastnictví, majetek
posedlost
zaujatost
possession [pəˈzeʃən]
j.č.: possession, mn.č.: possessions
Máme záznam jeho prvního zadržení za nedovolené držení zbraní.
We have a...
Joseph chce rozdat veškerý svůj majetek a vrátit se k přírodě.
Joseph wants to...
19/20
+
železnice (AmE)
železniční trať (AmE)
dotlačit, přimět (koho k čemu)
railroad [ˈreɪlˌrəʊd]
j.č.: railroad, mn.č.: railroads, přít.: railroad, 3.os.: railroads, průb.: railroading, min.pr.: railroaded, příč.min.: railroaded
Mohl byste mě vyzvednout na vlakovém nádraží?
Could you pick...
Jde o ochranný prostředek na dřevo, který se používá na ploty, telefonní sloupy a železniční pražce.
It's a timber...
20/20
+
složitost, spletitost, komplikovanost
complexity [kəmˈpleksɪtɪ]
j.č.: complexity, mn.č.: complexities
Snížili jsme počet, hmotnost a složitost komponent, které je potřeba napájet.
We reduced the...
Všechny systémy se nakonec rozpadnou, když se zhroutí kvůli ve své vlastní složitosti.
All systems eventually...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X