460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
70
71
72
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
psychiatr
psychiatrist [saɪˈkaɪətrɪst]
jedn. číslo: psychiatrist, množ. číslo: psychiatrists
Nepotřebuji psychiatra.
I don't need a psychiatrist.
2/20
+
tyčit se (nad čím) (hrozivě)
hrozit (krize), být na obzoru
být strašákem, vznášet se jako hrozba
tkalcovský stav
loom [luːm]
jedn. číslo: loom, množ. číslo: looms, přít. prostý: loom, 3. os. j. č.: looms, průb. čas: looming, prostý min.: loomed, příčestí min.: loomed
Teď vidíme, že našemu městu hrozí stejná hrozba.
Now we see the same threat is looming over our city.
Na obzoru se rýsovala temná bouřková mračna.
Dark storm clouds loomed on the horizon.
Vyhlídka na válku se vtírala do mysli nás všech.
The prospect of war loomed large in everyone's mind.
3/20
+
památník, pomník
pamětní, vzpomínkový, na památku
memorial [mɪˈmɔːrɪəl]
jedn. číslo: memorial, množ. číslo: memorials
Náš nový památník je věnován všem hasičům, kteří zde položili svůj život.
Our new memorial is dedicated to all the firefighters who have given their lives here.
Památník stojí na návsi.
The memorial stands on the village square.
Vojáci položili věnec k válečnému památníku na počest padlých hrdinů.
The soldiers laid...
4/20
+
utrpení, strádání, bolest
tíseň, nouze, úzkost
trápit, sužovat
nouzový
distress [dɪˈstres]
jedn. číslo: distress, množ. číslo: distresses, přít. prostý: distress, 3. os. j. č.: distresses, průb. čas: distressing, prostý min.: distressed, příčestí min.: distressed
Lidé přicházejí k psychiatrům, když mají stavy úzkosti.
People come to...
Nic nemohlo zmírnit mé trápení.
Nothing could alleviate...
Posádka lodi vyslala nouzovou světlici.
The ship's crew...
5/20
+
narukovat, vstoupit do armády
naverbovat (na vojnu)
enlist [ɪnˈlɪst]
přít. prostý: enlist, 3. os. j. č.: enlists, průb. čas: enlisting, prostý min.: enlisted, příčestí min.: enlisted
Když jsem narukoval do armády, neuměl jsem plavat.
I couldn't swim...
Christopher narukoval k námořnictvu.
Christopher enlisted in...
6/20
+
chuť (k jídlu), apetit
appetite [ˈæpɪˌtaɪt]
jedn. číslo: appetite, množ. číslo: appetites
Neboj se, zase dostaneš chuť k jídlu.
Don't worry, you'll...
Ve většině případů zdravá chuť k jídlu naznačuje, že vaše zvíře netrpí nemocí.
In most cases a healthy appetite indicates your pet is not suffering from illness.
7/20
+
vlastník domu, majitel bytu
homeowner [ˈhəʊmˌəʊnə]
jedn. číslo: homeowner, množ. číslo: homeowners
Majitel domu bude mít velké problémy, pokud neinvestuje do údržby střechy.
A homeowner is...
Nalezl ji majitel domu, jak leží v autě na zahradě za domem.
She was discovered...
8/20
+
zavedený, uznávaný, etablovaný
stanovený, ustavený, zřízený, založený
established [ɪˈstæblɪʃt]
Paul je velmi uznávaný na světové hudební scéně.
Paul is well...
Založili nový rodinný podnik.
They established a...
Karel IV. založil českou univerzitu.
Charles IV. established...
Policie potvrdila, že bankovky jsou padělané.
The police established...
Vyšetřovatelé nezjistili žádný motiv pro střelbu.
The investigators have...
Moji tři přátelé a já jsme založili hudební skupinu na střední škole.
My three friends and I established a music band in high school.
9/20
+
nakazit (se), infikovat (se)
zamořit, kontaminovat
infect [ɪnˈfekt]
přít. prostý: infect, 3. os. j. č.: infects, průb. čas: infecting, prostý min.: infected, příčestí min.: infected
Toto onemocnění může infikovat člověka, aniž by se u něho projevovalo klinickými příznaky.
The disease can...
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Tito mladí lidé byli nakaženi revoluční horečkou.
These young people...
Mohou se objevit malé tmavé léze, které se mohou infikovat plísní.
Small dark lesions...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
10/20
+
nenávist, zášť
hatred [ˈheɪtrɪd]
jedn. číslo: hatred, množ. číslo: hatreds
Sdílená nenávist pomáhá získat přátele.
The shared hatred...
Nenávist je slepá stejně jako láska.
Hatred is blind as well as love.
11/20
+
pokazit se
zvrtnout se
get wrong [ɡet rɒŋ]
přít. prostý: get wrong, 3. os. j. č.: gets wrong, průb. čas: getting wrong, prostý min.: got wrong, příčestí min.: got wrong
Je velmi snadné to pokazit, ale velmi obtížné to napravit.
It is extremely...
Bez správné přípravy se může telefonní pohovor snadno zvrtnout.
A phone interview...
12/20
+
(za)dusit (se), udusit se
zardousit, (u)škrtit
ucpat
choke [tʃəʊk]
přít. prostý: choke, 3. os. j. č.: chokes, průb. čas: choking, prostý min.: choked, příčestí min.: choked
Malé předměty mohou dítě udusit.
Small objects can...
Silnice byly až do pátečního večera ucpány hustou dopravou.
The roads were...
Kanalizační potrubí bylo ucpáno odpadky.
The sewage pipes were choked with rubbish.
13/20
+
přizpůsobení (se), adaptace
adaptation [ˌædəpˈteɪʃən]
jedn. číslo: adaptation, množ. číslo: adaptations
Různé organismy mají různé schopnosti pro přizpůsobení se obtížným okolnostem.
Different organisms have...
Pracuje na filmové adaptaci svého posledního románu.
He's working on...
14/20
+
náhle, nenadále
stroze, úsečně
abruptly [əˈbrʌptlɪ]
Jak náhle to začalo, tak to i skončilo.
As abruptly as...
Nemůžeš měnit náš plán tak náhle.
You can't change...
Řidič prudce dupl na brzdy, což způsobilo trhnutí, které vylekalo cestující.
The driver abruptly...
Auto z ničeho nic zastavilo, což přimělo řidiče za ním prudce zabrzdit.
The car came to a stop all of a sudden, causing the driver behind to brake abruptly.
15/20
+
spínací špendlík, zavírací špendlík
safety pin [ˈseɪftɪ pɪn]
jedn. číslo: safety pin, množ. číslo: safety pins
Všechna startovní čísla by měla být čistá a přišpendlena zavíracími špendlíky.
All start numbers...
Co děláš s tím spínacím špendlíkem?
What are you...
16/20
+
pozitivně, optimisticky
kladně, souhlasně
positively [ˈpɒzɪtɪvlɪ]
Produkt byl zákazníky hodnocen velmi kladně.
The product has...
Převážná většina pracovníků hodnotí své profesní povolání pozitivně.
The vast majority...
17/20
+
vypuknutí, propuknutí (násilí)
epidemie, prudce se šířící nákaza
přemnožení (kobylek)
outbreak [ˈaʊtˌbreɪk]
jedn. číslo: outbreak, množ. číslo: outbreaks
Byla to největší epidemie za posledních 30 let.
It was the...
Pracovníci byli evakuováni po vypuknutí požáru.
Workers were evacuated...
Povzbudivou zprávou je, že virová epidemie je na ústupu.
The encouraging news...
Vyvinuli jsme prediktivní algoritmus k odhadu potenciálního propuknutí nemoci.
We developed a...
18/20
+
oživit, obnovit
znovu uvést, vzkřísit
probrat se
revive [rɪˈvaɪv]
přít. prostý: revive, 3. os. j. č.: revives, průb. čas: reviving, prostý min.: revived, příčestí min.: revived
Vyšetřování může být obnoveno na žádost obhájce údajné oběti.
The investigation may...
Rozšířená dohoda nepochybně oživí naši vzájemnou spolupráci.
The enhanced agreement...
19/20
+
předsudek, zaujatost, předpojatost
způsobit předpojatost, vyvolat předsudky
poškodit, uškodit, ohrozit
újma, škoda
prejudice [ˈpredʒʊdɪs]
jedn. číslo: prejudice, množ. číslo: prejudices, přít. prostý: prejudice, 3. os. j. č.: prejudices, průb. čas: prejudicing, prostý min.: prejudiced, příčestí min.: prejudiced
Toto vnímání genderových rolí je často doprovázeno předsudky.
These perceptions of...
Vždycky jsem chtěl, aby byla v bezpečí a chráněná před rasovými předsudky.
I always wanted...
Měli bychom se zbavit našich osobních předsudků.
We should take...
Politika strany je založena spíše na předsudcích než na nějaké ucelené ideologii.
The party's policies...
Musíme se vypořádat s hluboce zakořeněnými předsudky.
We have to...
20/20
+
pěvecký sbor
choir [kwaɪə]
jedn. číslo: choir, množ. číslo: choirs
Zpívá v církevním pěveckém sboru.
She sings in...
To je vlastně důvod, proč jsem se stal vedoucím pěveckého sboru.
It's actually why...
Členové sboru zpívali společně a vytvářeli krásnou harmonii.
The choir members sang in chorus, creating a beautiful harmony.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X