460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
71
72
73
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
koktejl
směs(ice), kombinace (nevhodných věcí)
cocktail [ˈkɒkˌteɪl]
jedn. číslo: cocktail, množ. číslo: cocktails
Všichni jsme byli v baru a popíjeli koktejly.
We were all in the bar sipping cocktails.
Zřekli se svého milovaného koktejlu po práci.
They swore off...
Jako předkrm dostali hosté krevetové koktejly.
The guests were...
2/20
+
zástupce, delegát
delegovat, svěřit (pravomoc), pověřit
delegate [ˈdelɪɡət]
jedn. číslo: delegate, množ. číslo: delegates, přít. prostý: delegate, 3. os. j. č.: delegates, průb. čas: delegating, prostý min.: delegated, příčestí min.: delegated
Předseda dal slovo novému delegátovi.
The chair recognized...
OSN najala tlumočnici, která překládala projevy delegátů z různých zemí.
The UN hired an interpreter to translate speeches among delegates from different countries.
Byl jsem pověřen nalezením vhodného místa pro konání konference.
I was delegated...
Delegátům je k dispozici simultánní překlad do angličtiny.
Simultaneous translation into...
Jako vedoucí pracovník musíte efektivně delegovat úkoly na své podřízené.
As a manager,...
3/20
+
okouzlující, půvabný
charming [ˈtʃɑːmɪŋ]
šarmantní manželku.
He has a...
Lewis je žoviální, okouzlující, starší pán, který vás požádá o peníze s úsměvem.
Lewis is a...
Před tím než se Google Earth stal běžným, jezdil jsem na výlety, abych našel nádherné domy.
I did road...
Animovaná postava byla okouzlujícím způsobem podobná herci, který jí propůjčil hlas.
The animated character...
4/20
+
sídlit, bydlet, mít bydliště
spočívat, tkvít (v čem)
reside [rɪˈzaɪd]
přít. prostý: reside, 3. os. j. č.: resides, průb. čas: residing, prostý min.: resided, příčestí min.: resided
Můj otec nyní bydlí v Texasu.
My father now...
Stále tam bydlíte?
Do you still...
Štěstí nespočívá v penězích.
Happiness does not...
5/20
+
akutní, hluboký, naléhavý, kritický
náhlý, prudký
ostrý (úhel, konkurence)
acute [əˈkjuːt]
2. stupeň: acuter, 3. stupeň: acutest
Problém chudoby je obzvlášť kritický ve venkovských oblastech.
The problem of...
Když jsem se probudil, cítil jsme prudkou bolest, kterou způsobil zánět v uších.
I awoke with...
Cítila hluboké rozpaky nad jeho chováním.
She felt acute...
6/20
+
sestavit, složit, vytvořit
(z)kompilovat (program)
zpracovat, zapracovat
shrnout, shromáždit
compile [kəmˈpaɪl]
přít. prostý: compile, 3. os. j. č.: compiles, průb. čas: compiling, prostý min.: compiled, příčestí min.: compiled
Vzali jsme nejlepší příspěvky a sestavili jsme z nich poslední číslo našeho časopisu.
They took the...
Potřebujeme shromáždit všechny informace potřebné k určení nejlepšího řešení jeho případu.
We need to...
Počítače jsou užitečné při sestavování statistik.
Computers are useful...
Tento seznam sestavila brzy poté, co se dozvěděla o této poněkud skličující prognóze.
She compiled this...
7/20
+
sebeovládání
self-control [ˌself.kənˈtroʊl]
Lidé, kterým chybí sebeovládání, budou mít tendenci být více impulzivní.
People who lack...
Sebeovládání nám také pomáhá udržet si sebeúctu, což je ještě důležitější.
Self-control also helps...
8/20
+
vyslovit (se), vyslovovat (se), vyjádřit (se)
prohlásit, konstatovat
pronounce [prəˈnaʊns]
přít. prostý: pronounce, 3. os. j. č.: pronounces, průb. čas: pronouncing, prostý min.: pronounced, příčestí min.: pronounced
Nejsem si jistý, jak se vyslovuje její jméno.
I'm not sure...
Toto slovo se vyslovuje jako sloveso zcela odlišně než jako podstatné jméno.
This word is...
Barbara mluví se zřetelným francouzským přízvukem.
Barbara speaks with a pronounced French accent.
Toto víno má výraznou chuť po jahodách.
This wine has a pronounced taste of strawberries.
9/20
+
refrén
pěvecký sbor
skladba pro sbor
sborově zpívat
chorus [ˈkɔːrəs]
jedn. číslo: chorus, množ. číslo: choruses, přít. prostý: chorus, 3. os. j. č.: choruses, průb. čas: chorusing, prostý min.: chorused, příčestí min.: chorused
Pozor na změnu ve druhém refrénu.
Watch the change...
"Děkuji vám", řekli sborově.
"Thank you", they...
Protestující sborově provolávali hesla požadující změnu.
The protesters shouted slogans in chorus, demanding change.
Členové sboru zpívali společně a vytvářeli krásnou harmonii.
The choir members sang in chorus, creating a beautiful harmony.
10/20
+
otěže, opratě
rein [reɪn]
jedn. číslo: rein, množ. číslo: reins
Povolte uzdy své fantazii.
Give free rein...
Můj otec mě vždycky držel na uzdě.
My father always...
Zákonodárci možná budou muset přepracovat antitrustové zákony, aby je přibrzdili.
The legislators may...
Spotřebitelé mají sklony omezovat své výdaje v době recese.
Consumers tend to...
11/20
+
spolužák, spolužačka
classmate [ˈklɑːsˌmeɪt]
jedn. číslo: classmate, množ. číslo: classmates
Donald je můj spolužák a můj nejbližší přítel.
Donald is my...
Po nějaké době začala odmítat návštěvy spolužáků a sousedů.
After a time,...
Spolužáci jí ironicky přezdívali "Kráska".
Her classmates ironically...
Domluvil jsem se se svými spolužáky, že půjdeme na exkurzi do místní továrny.
I arranged with my classmates for an excursion to the local factory.
12/20
+
svatý
světec
svatořečit
saint [seɪnt]
jedn. číslo: saint, množ. číslo: saints, přít. prostý: saint, 3. os. j. č.: saints, průb. čas: sainting, prostý min.: sainted, příčestí min.: sainted
Musí být opravdový světec, že s ní zůstává.
He must be...
Mnich byl následně uctíván jako světec.
The monk was...
Svatyně je posvátné místo často věnované určitému světci nebo hrdinovi.
A shrine is...
Kaple je zasvěcena svatému Tomášovi.
The chapel is...
13/20
+
rekonstrukce, přestavba
obnova, znovuvybudování
reconstruction [ˌriːkənˈstrʌkʃən]
jedn. číslo: reconstruction, množ. číslo: reconstructions
Ale i přes jeho slib odborníci tvrdí, že rekonstrukce může trvat desetiletí.
But despite his...
Práce na rekonstrukci statku probíhaly velmi pomalu.
The work on the reconstruction of the farmhouse was very slow.
14/20
+
získat, docílit, dosáhnout
attain [əˈteɪn]
přít. prostý: attain, 3. os. j. č.: attains, průb. čas: attaining, prostý min.: attained, příčestí min.: attained
Jsme zaměřeni na ideál, kterého možná nikdy nedosáhneme.
We are fixed...
Katedra matematiky dosáhla současného stavu nezávislé katedry v roce 1960.
The Department of...
15/20
+
zbořit, strhnout (sochu, budovu ap.)
vyvrátit
tear down [tɪə daʊn]
přít. prostý: tear down, 3. os. j. č.: tears down, průb. čas: tearing down, prostý min.: tore down, příčestí min.: torn down
Chtěli zbořit můj dům.
They wanted to...
Strhli dřevěné ploty a ulomili větve ze stromů.
They've torn down...
Bylo těžké vyvrátit jeho argumentaci, která byla založena na jeho zvrácené intuici.
It was difficult...
16/20
+
opatrný, obezřetný, ostražitý
cautious [ˈkɔːʃəs]
Moje zkušenosti mě přiměly být obezřetný.
My experiences have...
Buďte opatrní, pokud cestovní kancelář přijímá pouze hotovost jako jediný způsob platby.
Be cautious if a travel agency only accepts cash as a form of payment.
Vzhledem ke složitosti úkolu byl tým pochopitelně opatrný.
Given the complexity of the task, the team was understandably cautious.
17/20
+
kyselý, nakyslý
zatrpklý, nevrlý, rozmrzelý, mrzutý
zkysaný, zkyslý, sražený (mléko)
zhořknout, ztrpknout, pokazit (se)
sour [ˈsaʊə]
přít. prostý: sour, 3. os. j. č.: sours, průb. čas: souring, prostý min.: soured, příčestí min.: soured, 2. stupeň: more sour, 3. stupeň: most sour
Toto jablko je kyselé.
This apple is...
Její salátový dresink má kyselou chuť.
Her salad dressing...
Zdá se, že je dneska ještě víc mrzutá než obvykle.
Today she seems...
18/20
+
zachování, uchování, udržení
konzervace, konzervování
ochrana (přírody ap.)
preservation [ˌprezəˈveɪʃən]
jedn. číslo: preservation, množ. číslo: preservations
Náš výzkum podporuje zachování biologické rozmanitosti, protože chceme, aby byly zachovány všechny druhy.
Our research supports...
Na tyto konkrétní byty je vydáno rozhodnutí, že jsou památkové chráněné.
Those particular flats...
19/20
+
předchůdce
predecessor [ˈpriːdɪˌsesə]
jedn. číslo: predecessor, množ. číslo: predecessors
Zdědili jsme několik problémů od našich předchůdců.
We have inherited...
Náš nový produkt je mnohem pokročilejší než jeho předchůdce.
Our new product...
Nový generální ředitel je odhodlán překonat svého předchůdce.
The new CEO...
20/20
+
být ve vzájemném vztahu, souviset
korelovat
korelační, souvztažný, vzájemně závislý
porovnávat
correlate [ˈkɒrɪˌleɪt]
přít. prostý: correlate, 3. os. j. č.: correlates, průb. čas: correlating, prostý min.: correlated, příčestí min.: correlated
Množství stresu a zdraví spolu silně souvisí.
The amount of...
Délka spánku silně souvisí s vaší produktivitou.
Sleep duration is...
Vědci porovnávali data, aby zjistili, zda mezi těmito dvěma faktory existuje významný vztah.
The scientists were...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X