380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
71
72
73
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
koktejl
směs(ice), kombinace (nevhodných věcí)
cocktail [ˈkɒkˌteɪl]
j.č.: cocktail, mn.č.: cocktails
Všichni jsme byli v baru a popíjeli koktejly.
We were all in the bar sipping cocktails.
Zřekli se svého milovaného koktejlu po práci.
They swore off...
2/20
+
zástupce, delegát
delegovat, svěřit (pravomoc), pověřit
delegate [ˈdelɪɡət]
j.č.: delegate, mn.č.: delegates, přít.: delegate, 3.os.: delegates, průb.: delegating, min.pr.: delegated, příč.min.: delegated
Předseda dal slovo novému delegátovi.
The chair recognized...
Byl jsem pověřen nalezením vhodného místa pro konání konference.
I was delegated...
3/20
+
okouzlující, půvabný
charming [ˈtʃɑːmɪŋ]
šarmantní manželku.
He has a...
Lewis je žoviální, okouzlující, starší pán, který vás požádá o peníze s úsměvem.
Lewis is a...
Před tím než se Google Earth stal běžným, jezdil jsem na výlety, abych našel nádherné domy.
I did road...
4/20
+
sídlit, bydlet, mít bydliště
spočívat, tkvít (v čem)
reside [rɪˈzaɪd]
přít.: reside, 3.os.: resides, průb.: residing, min.pr.: resided, příč.min.: resided
Můj otec nyní bydlí v Texasu.
My father now...
5/20
+
akutní, hluboký, naléhavý, kritický
náhlý, prudký
ostrý (úhel, konkurence)
acute [əˈkjuːt]
2. st.: acuter, 3. st.: acutest
Problém chudoby je obzvlášť kritický ve venkovských oblastech.
The problem of...
Když jsem se probudil, cítil jsme prudkou bolest, kterou způsobil zánět v uších.
I awoke with...
Cítila hluboké rozpaky nad jeho chováním.
She felt acute...
6/20
+
sestavit, složit, vytvořit
(z)kompilovat (program)
zpracovat, zapracovat
shrnout, shromáždit
compile [kəmˈpaɪl]
přít.: compile, 3.os.: compiles, průb.: compiling, min.pr.: compiled, příč.min.: compiled
Vzali jsme nejlepší příspěvky a sestavili jsme z nich poslední číslo našeho časopisu.
They took the...
Potřebujeme shromáždit všechny informace potřebné k určení nejlepšího řešení jeho případu.
We need to...
Počítače jsou užitečné při sestavování statistik.
Computers are useful...
7/20
+
sebeovládání
self-control [ˌself.kənˈtroʊl]
Lidé, kterým chybí sebeovládání, budou mít tendenci být více impulzivní.
People who lack...
8/20
+
vyslovit (se), vyslovovat (se), vyjádřit (se)
prohlásit, konstatovat
pronounce [prəˈnaʊns]
přít.: pronounce, 3.os.: pronounces, průb.: pronouncing, min.pr.: pronounced, příč.min.: pronounced
Nejsem si jistý, jak se vyslovuje její jméno.
I'm not sure...
Toto slovo se vyslovuje jako sloveso zcela odlišně než jako podstatné jméno.
This word is...
Barbara mluví se zřetelným francouzským přízvukem.
Barbara speaks with a pronounced French accent.
Toto víno má výraznou chuť po jahodách.
This wine has a pronounced taste of strawberries.
9/20
+
refrén
pěvecký sbor
skladba pro sbor
sborově zpívat
chorus [ˈkɔːrəs]
j.č.: chorus, mn.č.: choruses, přít.: chorus, 3.os.: choruses, průb.: chorusing, min.pr.: chorused, příč.min.: chorused
Pozor na změnu ve druhém refrénu.
Watch the change...
10/20
+
otěže, opratě
rein [reɪn]
j.č.: rein, mn.č.: reins
Zákonodárci možná budou muset přepracovat antitrustové zákony, aby je přibrzdili.
The legislators may...
11/20
+
spolužák, spolužačka
classmate [ˈklɑːsˌmeɪt]
j.č.: classmate, mn.č.: classmates
Donald je můj spolužák a můj nejbližší přítel.
Donald is my...
Po nějaké době začala odmítat návštěvy spolužáků a sousedů.
After a time,...
Domluvil jsem se se svými spolužáky, že půjdeme na exkurzi do místní továrny.
I arranged with...
12/20
+
svatý
světec
svatořečit
saint [seɪnt]
j.č.: saint, mn.č.: saints, přít.: saint, 3.os.: saints, průb.: sainting, min.pr.: sainted, příč.min.: sainted
Musí být opravdový světec, že s ní zůstává.
He must be...
Mnich byl následně uctíván jako světec.
The monk was...
Svatyně je posvátné místo často věnované určitému světci nebo hrdinovi.
A shrine is...
Kaple je zasvěcena svatému Tomášovi.
The chapel is...
13/20
+
rekonstrukce, přestavba
obnova, znovuvybudování
reconstruction [ˌriːkənˈstrʌkʃən]
j.č.: reconstruction, mn.č.: reconstructions
Ale i přes jeho slib odborníci tvrdí, že rekonstrukce může trvat desetiletí.
But despite his...
Práce na rekonstrukci statku probíhaly velmi pomalu.
The work on...
14/20
+
získat, docílit, dosáhnout
attain [əˈteɪn]
přít.: attain, 3.os.: attains, průb.: attaining, min.pr.: attained, příč.min.: attained
Jsme zaměřeni na ideál, kterého možná nikdy nedosáhneme.
We are fixed...
Katedra matematiky dosáhla současného stavu nezávislé katedry v roce 1960.
The Department of...
15/20
+
zbořit, strhnout (sochu, budovu ap.)
tear down [tɪə daʊn]
přít.: tear down, 3.os.: tears down, průb.: tearing down, min.pr.: tore down, příč.min.: torn down
Chtěli zbořit můj dům.
They wanted to...
16/20
+
opatrný, obezřetný, ostražitý
cautious [ˈkɔːʃəs]
Buďte opatrní, pokud cestovní kancelář přijímá pouze hotovost jako jediný způsob platby.
Be cautious if a travel agency only accepts cash as a form of payment.
17/20
+
kyselý, nakyslý
zatrpklý, nevrlý, rozmrzelý, mrzutý
zkysaný, zkyslý, sražený (mléko)
zhořknout, ztrpknout, pokazit (se)
sour [ˈsaʊə]
přít.: sour, 3.os.: sours, průb.: souring, min.pr.: soured, příč.min.: soured, 2. st.: more sour, 3. st.: most sour
Toto jablko je kyselé.
This apple is...
Její salátový dresink má kyselou chuť.
Her salad dressing...
Zdá se, že je dneska ještě víc mrzutá než obvykle.
Today she seems...
18/20
+
zachování, uchování, udržení
konzervace, konzervování
ochrana (přírody ap.)
preservation [ˌprezəˈveɪʃən]
j.č.: preservation, mn.č.: preservations
Náš výzkum podporuje zachování biologické rozmanitosti, protože chceme, aby byly zachovány všechny druhy.
Our research supports...
19/20
+
předchůdce
predecessor [ˈpriːdɪˌsesə]
j.č.: predecessor, mn.č.: predecessors
Zdědili jsme několik problémů od našich předchůdců.
We have inherited...
20/20
+
být ve vzájemném vztahu, souviset
korelovat
korelační, souvztažný, vzájemně závislý
correlate [ˈkɒrɪˌleɪt]
přít.: correlate, 3.os.: correlates, průb.: correlating, min.pr.: correlated, příč.min.: correlated
Množství stresu a zdraví spolu silně souvisí.
The amount of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X