400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
72
73
74
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přivodit, vyvolat, způsobit
přimět, přesvědčit, přemluvit
indukovat
induce [ɪnˈdjuːs]
přít.: induce, 3.os.: induces, průb.: inducing, min.pr.: induced, příč.min.: induced
Tento jed vyvolá srdeční zástavu a nezanechá v těle žádné stopy.
This poison induces cardiac arrest and leaves no traces in the body.
Měnící se proud v primární cívce indukuje proud v sousedním obvodu.
A changing current...
2/20
+
zastavit (se)
ustat, skončit
zastavení, přerušení
Zastavit stát! (voj.)
zastávka (BrE, žel.) (bez budov)
halt [hɔːlt]
j.č.: halt, mn.č.: halts, přít.: halt, 3.os.: halts, průb.: halting, min.pr.: halted, příč.min.: halted
Vláda souhlasila s vysláním své armády na hranici, aby se pokusila zastavit ofenzívu.
The government has agreed to send its army to the border to try to halt the offensive.
Lucy se zastavila, když zaslechla hrozbu zloděje.
Lucy halted as...
Znemožňují jim zastavit šíření zbraní hromadného ničení.
They make it...
3/20
+
prudce, strmě, příkře (se svažovat)
steeply [ˈstiːplɪ]
Cítili jsme, jak se letadlo prudce naklonilo, když měnilo směr.
We felt the plane bank steeply as it changed direction.
Cesta se prudce svažovala do údolí.
The path descended...
4/20
+
pozoruhodný, významný, význačný
notable [ˈnəʊtəbəl]
To, že přijala náš návrh, považuji za významný úspěch.
I consider her...
Její umístění na olympiádě byl pozoruhodný úspěch.
Her ranking in...
5/20
+
podpora, schvalování, souhlas
dodatek (k pojistce), doložka
endorsement [ɪnˈdɔːsmənt]
j.č.: endorsement, mn.č.: endorsements
Rád bych měl podporu vaší komise.
I would like...
6/20
+
explicitně, výslovně
přímo, nepokrytě
explicitly [ɪkˈsplɪsɪtlɪ]
Toto pravidlo je výslovně uvedeno v naší dokumentaci.
This rule is...
7/20
+
soucitný, soucítící, solidární
soustrastný
mající porozumění, chápavý
sympathetic [ˌsɪmpəˈθetɪk]
Buď solidární ke svému bratrovi.
Be sympathetic to...
Vzhledem k okolnostem jsem si jist, že můj šéf bude mít porozumění.
Given the circumstances,...
8/20
+
zbytky
(po)zůstatky, ostatky (člověka)
3. os. j.č. od zůstat, přetrvávat
remains [rɪˈmeɪnz]
Zbývá ještě mnoho práce.
A lot of work remains to be done.
Veřejná doprava zůstává hlavním dopravním prostředkem.
Public transportation remains...
Lokalizovali pozůstatky starobylého města.
They have located...
Zůstává to nejúčinnější léčbou pro malou podskupinu duševních onemocnění.
It remains the...
Během vykopávek byly nalezeny zbytky římských kameninových nádob.
The remains of...
9/20
+
rouška (na obličej)
face mask [feɪs mɑːsk]
j.č.: face mask, mn.č.: face masks
Byl potrestán za to, že nedodržel povinnost nošení roušky ve veřejné dopravě.
He was punished...
Koupila jsem si šicí stroj, abych mohla šit roušky.
I bought a...
10/20
+
róba, roucho, šaty (dlouhé)
talár (univerzitní)
gown [gaʊn]
j.č.: gown, mn.č.: gowns
Co tady dělají ty večerní šaty na zítřek?
What is this...
11/20
+
tvrdit, prohlašovat, prohlásit
allege [əˈledʒ]
přít.: allege, 3.os.: alleges, průb.: alleging, min.pr.: alleged, příč.min.: alleged
Musíme ji prohlásit za nepříčetnou.
We have to...
12/20
+
mladistvý, nezletilý
mládě
pro mládež, pro mladé
dětinský, nedospělý (chování ap.)
juvenile [ˈdʒuːvɪˌnaɪl]
j.č.: juvenile, mn.č.: juveniles
Mláďata se vrhla do doupěte.
The juveniles hurtled...
Je to největší výrobce nábytku pro mladé v Evropě.
It is the...
13/20
+
vyhnout se, předejít
odrazit
fend off [fend ɒf]
přít.: fend off, 3.os.: fends off, průb.: fending off, min.pr.: fended off, příč.min.: fended off
Aby se předešlo některým rizikům spojeným se špatným držením těla, doporučuje se každých 20 nebo 30 minut vstát a rychle se projít.
To fend off...
Naši defenzivní hráči jsou připraveni odrazit jakoukoliv hrozbu.
Our defensive players...
14/20
+
ošetřovatelství, ošetřování, péče (o nemocné)
ošetřovatelský, ošetřující
kojící
nursing [ˈnɜːsɪŋ]
j.č.: nursing, mn.č.: nursings
Studovala zdravotní školu v Londýnské královské nemocnici.
She studied nursing...
Můj děda z otcovi strany zemřel v pečovatelském domě ve věku 92 let.
My paternal grandfather...
Její rodina ji umístila do pečovatelského domu.
Her family put...
Matka se vyhýbá tomu, aby si dítěte hned všímala nebo ho hned kojila, kvůli tomu aby se uklidnilo.
The mother refrains...
15/20
+
průlom
posun, pokrok (výrazný)
breakthrough [ˈbreɪkˌθruː]
j.č.: breakthrough, mn.č.: breakthroughs
Během čtyřdenních rozhovorů se neočekávají žádné významné pokroky.
No significant breakthroughs...
16/20
+
fontána, kašna, vodotrysk
gejzír, proud (kniž.)
fountain [ˈfaʊntɪn]
j.č.: fountain, mn.č.: fountains
Voda z fontány pochází z podzemního pramene.
The fountain water...
Plnicí pera se opět stávají oblíbená.
Fountain pens have...
Prezident podepsal smlouvu zlatým plnicím perem.
The president signed...
17/20
+
šťastný, mající štěstí
fortunate [ˈfɔːtʃənɪt]
Díky tomu jsme si uvědomil, jaké mám štěstí.
It made me...
Je to obrovské štěstí, že po výbuchu nebyl nikdo zraněn.
It's extremely fortunate...
Měli jsme to štěstí, že jsme dostali lístky na nedělní zápas play-off.
We were fortunate...
V posledních několika letech jsem měl to štěstí, že jsem mohl cestovat několik měsíců vcelku.
I have been...
Měl jsem štěstí na dobrého učitele.
I was fortunate...
Včera v noci jsem se málem utopil, ale měl jsem hodně štěstí, že jsem byl zachráněn.
I nearly drowned...
18/20
+
vzniknout, zrodit (se), vzejít
vytvořit (co), dát vznik
originate [əˈrɪdʒɪˌneɪt]
přít.: originate, 3.os.: originates, průb.: originating, min.pr.: originated, příč.min.: originated
Jak se zrodil ten plán?
How did this...
Kniha vznikla z jeho šesti přednášek.
The book originated...
19/20
+
prozrazení, odhalení, vyzrazení, zveřejnění
disclosure [dɪsˈkləʊʒə]
j.č.: disclosure, mn.č.: disclosures
Informace, které obsahují obchodní tajemství, jsou vyňaty z publikování pro veřejnost.
Information containing trade...
Zveřejnění majetku státních úředníků pomůže v omezování korupce.
Public disclosure of...
20/20
+
omezit (se)
být zavřený, uvěznit, nepustit ven
zabránit šíření (čeho), lokalizovat
confine [kənˈfaɪn]
přít.: confine, 3.os.: confines, průb.: confining, min.pr.: confined, příč.min.: confined
Omezte se, prosím, na krátký komentář.
Please confine yourself...
Krávy byly zavřeny ve velké ohradě.
The cows were...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X