400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
73
74
75
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ohrožený (druh)
endangered [ɪnˈdeɪndʒəd]
Orangutani jsou v jejich přirozeném prostředí ohroženými druhy.
Orangutans are an endangered species in their natural environment.
Tento ohrožený strom je přísně chráněn.
This endangered tree...
Šimpanz je ohrožený druh.
The chimpanzee is...
2/20
+
narušit, přerušit
rozvrátit
rozrušit, roztrhat, rozervat
disrupt [dɪsˈrʌpt]
přít.: disrupt, 3.os.: disrupts, průb.: disrupting, min.pr.: disrupted, příč.min.: disrupted
Jejich pomoc nesmí narušit místní trh.
Their aid must not disrupt the local market.
3/20
+
tvrzení, výrok
prosazení, uplatnění (čeho) (svých práv)
trvání(na čem), prosazování (čeho)
assertion [əˈsɜːʃən]
j.č.: assertion, mn.č.: assertions
Daniel zakládá toto tvrzení v zásadě na následujících dvou argumentech.
Daniel essentially bases this assertion on the following two arguments.
Na jeho tvrzení není ani zrnko pravdy.
There isn't a grain of truth in his assertion.
4/20
+
povstání, vzbouření
stoupající, zvyšující se
vycházející (slunce)
kvasnice, kypřidlo, kvašení
rising [ˈraɪzɪŋ]
j.č.: rising, mn.č.: risings
Ceny nemovitostí rostou.
The price of...
V naší zemi se inflace zvyšuje o 2,5 procenta ročně.
In our country...
Každá slabika má svůj vlastní zvuk - buď střední, nízký, vysoký, klesající nebo stoupající.
Every syllable has...
Hladina jezera pomalu stoupá.
Lake's water level...
Hlavním problémem byla otázka rostoucích cen.
The main sticking...
5/20
+
brokovnice
kulovnice
shotgun [ˈʃɒtˌgʌn]
j.č.: shotgun, mn.č.: shotguns
Scott použil na zabití nového přítele své expartnerky brokovnici s uříznutou hlavní.
Scott used a...
6/20
+
zraněný, poraněný
injured [ˈɪndʒəd]
Byl zraněn při útoku.
He was injured...
Muž byl velmi vážně zraněn, když byl sražen autem.
A man was critically injured when he was struck by a car.
Čtyři žáci a dva dospělí byli lehce zraněni.
Four pupils and...
Při pádu si poranila nohu a propíchla dlaň.
The fall injured...
Bylo to podruhé, co urazila jeho hrdost.
It was the...
7/20
+
detektor (lži, kovů, plynu ap.)
detector [dɪˈtektə]
j.č.: detector, mn.č.: detectors
Jackson odmítl podstoupit test na detektoru lži.
Jackson refused to...
Máš detektor kovů?
Do you have...
Moje žena má vestavěný detektor lži.
My wife has a built-in lie detector.
8/20
+
jahody, jahoda
jahodník
jahodový
strawberry [ˈstrɔːbərɪ]
j.č.: strawberry, mn.č.: strawberries
Chystám se sbírat jahody do Anglie.
I am going...
Pokud jíte jahodovou zmrzlinu, váš jazyk rozezná, že je sladká.
If you're eating...
Jahody se uchovávají v chladném skladu, aby se nezkazily.
The strawberries are...
Toto víno má výraznou chuť po jahodách.
This wine has a pronounced taste of strawberries.
Ještě pět takových a z tvého mozku bude jahodové želé.
Five more like that and your brains will be strawberry jelly.
9/20
+
sestup(ování), sjezd, klesání
svah, spád
úpadek, upadnutí
původ, rodová linie
descent [dɪˈsent]
j.č.: descent, mn.č.: descents
K jeho chatě je strmý přístup.
There is a...
Pilot spatřil velké pole a začal klesat.
The pilot spotted...
Toto slovo je latinského původu.
This word is...
10/20
+
prosazovat, podporovat
dodržovat
obhájit
nadnášet, pozdvihnout, zvednout
potvrdit (výnos soudu)
uphold [ʌpˈhəʊld]
přít.: uphold, 3.os.: upholds, průb.: upholding, min.pr.: upheld, příč.min.: upheld
Chci prosazovat tyto hodnoty.
I want to...
Musíme dodržovat mezinárodní námořní pravidla.
We have to...
Potřebujeme dodržovat společenské normy.
We need to...
Budeme se samozřejmě držet ústavy a dodržovat zákon.
We will of...
11/20
+
ale zatímco
i když
but while [bʌt waɪl]
Ale zatímco podporují volný pohyb zboží a služeb, nejsou již tak nadšení z volného pohybu pracovní síly.
But while they...
12/20
+
naopak, opačný, protikladný, protichůdný
nepříznivý (vítr)
zatvrzelý, zarputilý
navzdory, i přes
zcela proti, v rozporu
contrary [ˈkɒntrərɪ]
Naopak, já jsem mu nabídl moji pomoc.
On the contrary,...
Ignorovala všechny rady, které byly v rozporu s jejím stanoviskem.
She ignored all...
Jedná se o aktivity, které jsou zcela proti zásadám naší společnosti.
These are activities...
13/20
+
rozhýbat se, rozcvičit se, rozehřát se
limber up [ˈlɪmbə ʌp]
přít.: limber up, 3.os.: limbers up, průb.: limbering up, min.pr.: limbered up, příč.min.: limbered up
Snaží se rozhýbat své obličejové svaly.
He is trying...
14/20
+
předepsat, naordinovat
stanovit, nařizovat
prescribe [prɪˈskraɪb]
přít.: prescribe, 3.os.: prescribes, průb.: prescribing, min.pr.: prescribed, příč.min.: prescribed
Doufal jsem, že mi lékař předepíše nějaké silnější léky proti bolesti.
I hoped my...
Zákon stanoví, že všechny děti musí chodit do školy.
The law prescribes...
15/20
+
oživení, obrození, znovuvzkříšení
nové nastudování (hry)
znovuobnovení platnosti (smlouvy)
revival [rɪˈvaɪvəl]
j.č.: revival, mn.č.: revivals
Oživení pokračuje, ale nemá solidní základ.
The revival continues,...
16/20
+
chmurný, neradostný
ponurý, neutěšený
zasmušilý (kniž.)
grim [grɪm]
2. st.: grimmer, 3. st.: grimmest
Nemyslím si, že se sem hodí ponurá hudba.
I don't think...
17/20
+
oběh, cirkulace, kolování, koloběh
proudění (vzduchu)
distribuce
circulation [ˌsɜːkjʊˈleɪʃən]
j.č.: circulation, mn.č.: circulations
Srdce zajišťuje oběh krve v těle, že?
The heart makes...
18/20
+
oškrabat, seškrábat
dřít, drhnout, skřípat
odřít (si) (loket)
odřenina, škrábanec
scrape [skreɪp]
j.č.: scrape, mn.č.: scrapes, přít.: scrape, 3.os.: scrapes, průb.: scraping, min.pr.: scraped, příč.min.: scraped
Nechte barvu několik dní schnout a poté oškrábejte puchýřky.
Allow the paint...
19/20
+
evoluční, vývojový
evolutionary [ˌiːvəˈluːʃənərɪ]
To také svědčí o tom, že hrdost je součástí vývoje naší povahy.
That, too, suggests...
20/20
+
optický
optical [ˈɒptɪkəl]
Je to jen optický klam.
It is only...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X