460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
76
77
78
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zoufalství, beznaděj
zoufat (si), ztratit naději
despair [dɪˈspeə]
jedn. číslo: despair, množ. číslo: despairs, přít. prostý: despair, 3. os. j. č.: despairs, průb. čas: despairing, prostý min.: despaired, příčestí min.: despaired
Zde je návod, jak se dostat ze zoufalství a žít si svůj vlastní život.
Here's how to pull yourself out of despair and live your own life.
Tam, kde bylo zoufalství a bolest, je radost a naděje.
Where there was despair and pain, there is joy and hope.
2/20
+
spousta, hojnost, nadbytek
velké množství, hojný počet
abundance [əˈbʌndəns]
jedn. číslo: abundance, množ. číslo: abundances
Povedu ty chudáky do země hojnosti, kde je nikdo nebude utlačovat.
I will lead the poor to a land of abundance where no one will oppress them.
Letos houby rostou v lese v hojném počtu.
This year the mushrooms grow in the forest in abundance.
3/20
+
proniknout, vniknout, prorazit
infiltrovat
penetrate [ˈpenɪˌtreɪt]
přít. prostý: penetrate, 3. os. j. č.: penetrates, průb. čas: penetrating, prostý min.: penetrated, příčestí min.: penetrated
Parašutista je schopen proniknout za nepřátelské linie aniž by byl odhalen.
A parachutist is able to penetrate behind enemy lines without detection.
James má mimořádně pronikavý pohled.
James has an...
4/20
+
spása, spasení, vykoupení (v křesťanství)
salvation [sælˈveɪʃən]
jedn. číslo: salvation, množ. číslo: salvations
Věří, že koupání v řekách je očistí od jejich hříchů a přinese jim spásu.
They believe bathing...
Mnoho lidí věří, že snaha o získání vědomostí a moudrosti je cestou ke spáse.
Many people believe...
Armáda spásy je organizace, která poskytuje pomoc a podporu lidem v nouzi.
The Salvation Army...
5/20
+
výsledný, konečný
následný, z toho plynoucí
resulting [rɪˈzʌltɪŋ]
Konečným produktem je chuťově vyvážená a sametově hladká zmrzlina.
The resulting product...
Nebezpečné výpary byly způsobeny výbuchem v muničním skladu.
Dangerous fumes are...
Know-how znamená soubor praktických znalostí, který se často získá dlouholetými zkušenostmi.
Know-how means a...
Nicole jí pomohla s citovými problémy, které byly důsledkem nesnází v jejím rodinném životě.
Nicole helped her...
Zasahuje do naší práce způsobem, který spíše zlepšuje než poškozuje výsledný produkt.
He intervenes with...
Když se modrá a žlutá barva smíchá dohromady, výsledná směs vyjde zelená.
When blue and...
6/20
+
statisticky
statistically [stəˈtɪstɪkəlɪ]
V mnoha případech to lze statisticky prokázat.
In many cases,...
Studie zjistila, že mezi oběma skupinami existují statisticky významné rozdíly.
The study found...
Statisticky je šance na výhru v loterii velmi nízká.
Statistically, the chances...
7/20
+
ujistit (se), ubezpečit (se)
uklidnit
reassure [ˌriːəˈʃʊə]
přít. prostý: reassure, 3. os. j. č.: reassures, průb. čas: reassuring, prostý min.: reassured, příčestí min.: reassured
Ujistila nás o své podpoře.
She reassured us...
Snažil jsem se je uklidnit, že jsme v bezpečí.
I tried to...
Jsou tyto závěry založeny na důkazech, nebo jen na hrubých odhadech, které nás mají uklidnit?
Are these conclusions...
Chceme vás ujistit, že se jedná o technologii na nejvyšší úrovni.
We want to...
8/20
+
nástupce, následník, následovník
successor [səkˈsesə]
jedn. číslo: successor, množ. číslo: successors
Král tradičně jmenuje svého nástupce.
The king traditionally...
John příští týden odchází do důchodu a jeho roli převezme jeho nástupce.
John is retiring...
9/20
+
mít na paměti
brát na vědomí
bear in mind [beə ɪn maɪnd]
Mějte na paměti, že byste toto neměli používat jako trvalé řešení.
Bear in mind...
Mějte na paměti, že se termín realizace projektu rychle blíží.
Bear in mind...
Při plánování rozpočtu mějte na paměti neočekávané výdaje, které mohou vzniknout.
When planning your...
10/20
+
(za)chrastit, (za)rachotit, (za)drnčet
rachot, drnčení, chrastění
vynervovat, zdeptat
chrastítko (dětské)
řehtačka
rattle [ˈrætəl]
jedn. číslo: rattle, množ. číslo: rattles, přít. prostý: rattle, 3. os. j. č.: rattles, průb. čas: rattling, prostý min.: rattled, příčestí min.: rattled
Okna v silném větru drnčela.
The windows rattled...
Staré nákladní auto hlasité rachotilo, když přejíždělo přes hrboly na silnici.
The old truck...
Jeho slova mě zdeptaly.
His words rattled...
11/20
+
dopisovat si, korespondovat (si)
shodovat se, odpovídat, být ve shodě
correspond [ˌkɒrɪˈspɒnd]
přít. prostý: correspond, 3. os. j. č.: corresponds, průb. čas: corresponding, prostý min.: corresponded, příčestí min.: corresponded
Podpis by měl odpovídat podpisovému vzoru uloženého v bance.
Signature should correspond...
Žádná z číslic nemůže obsadit pozici odpovídající její hodnotě.
None of the...
Zaškrtněte, prosím, odpovídající odpovědi pro každou otázku.
Please tick the...
Můj plat odpovídá mému úsilí.
My salary is...
Zdá se, že každá myšlenka a emoce vyvolává odpovídající tělesnou aktivitu.
Every thought and emotion seems to have a corresponding body activity.
12/20
+
očekávaný, potenciální, možný (reálně)
nadcházející, výhledový
prospective [prəˈspektɪv]
Potenciální host projevil zájem o náš pokoj.
A prospective guest...
Mám potenciálního kupce, který si přeje koupit můj byt.
I have a...
13/20
+
příkop, strouha, škarpa
zbavit se, dát pryč, zahodit
pustit k vodě, opustit
nouzově přistát (do vody)
ditch [dɪtʃ]
jedn. číslo: ditch, množ. číslo: ditches, přít. prostý: ditch, 3. os. j. č.: ditches, průb. čas: ditching, prostý min.: ditched, příčestí min.: ditched
Brzy nás to unavilo a navždy jsme se toho zbavili.
Soon, we grew...
Musí opustit svůj plán.
She has to...
Zůstala jsme na ulici, protože mě můj manžel pustil k vodě.
I was on...
14/20
+
vráska
záhyb, ohyb, zmačkání
svraštit se, pokrýt (se) vráskami
zmačkat (se), pokrčit (se) (látka)
tip, rada (hovor.)
neshoda, problém
wrinkle [ˈrɪŋkəl]
jedn. číslo: wrinkle, množ. číslo: wrinkles, přít. prostý: wrinkle, 3. os. j. č.: wrinkles, průb. čas: wrinkling, prostý min.: wrinkled, příčestí min.: wrinkled
Její kůže je stále bez vrásky.
Her skin is...
Máme trochu problémy při komunikaci.
We have wrinkles...
Při přemýšlení Charles svraštil obočí.
Charles wrinkled his brow as he thought.
15/20
+
zašít (se), ukrýt, (u)schovat
odklidit, odložit (stranou)
tuck away [tʌk əˈweɪ]
přít. prostý: tuck away, 3. os. j. č.: tucks away, průb. čas: tucking away, prostý min.: tucked away, příčestí min.: tucked away
Byl ukryt v jejich domě na břehu Australského jezera.
He was tucked...
Před stěhováním si schovala hračky z dětství do krabice.
She tucked away...
Během schůzky schoval telefon, aby ho nevyrušoval.
He tucked away...
16/20
+
úcta, respekt (posvátný)
úžas, vyvolat úžas
awe [ɔː]
jedn. číslo: awe, množ. číslo: awes, přít. prostý: awe, 3. os. j. č.: awes, průb. čas: aweing (or awing), prostý min.: awed, příčestí min.: awed
Cítila jsem k tobě velký respekt.
I was in...
V úžasu jsem se posadil.
I sat back...
Uznávaný kytarista předvedl strhující výkon, který zanechal publikum v úžasu.
The renowned guitarist...
17/20
+
náraz, rána, žuchnutí
narazit, udeřit
boule, otok
srážka, ťukanec
hrbol
narazit (na sebe), náhodně se potkat
bump [bʌmp]
jedn. číslo: bump, množ. číslo: bumps, přít. prostý: bump, 3. os. j. č.: bumps, průb. čas: bumping, prostý min.: bumped, příčestí min.: bumped
Udeřil jsem se do hlavy a měl jsem otřes mozku.
I bumped my...
Potom na sebe můžete někde narazit a necítit smutek.
Then you can...
Ve vlaku jsem narazil na svého starého známého.
I bumped into...
S každou ránou a cloumáním proudových motorů se mi srdce rozbušilo a cítil jsem úzkost.
With each bump...
18/20
+
věc, záležitost (k řešení)
tvrzení, teze, výrok (form.)
návrh, nabídka (spolupráce)
dělat návrhy (hl. sexuální)
propozice
otázka na hlasovacím lístku (USA)
proposition [ˌprɒpəˈzɪʃən]
jedn. číslo: proposition, množ. číslo: propositions, přít. prostý: proposition, 3. os. j. č.: propositions, průb. čas: propositioning, prostý min.: propositioned, příčestí min.: propositioned
Vědcovo tvrzení, že by mohlo být možné cestovat v čase, vyvolalo mezi jeho kolegy živou debatu.
The scientist's proposition...
Mám pro vás obchodní nabídku.
I have a...
Opoziční strana předložila protinávrh.
The opposition party...
19/20
+
vrah
murderer [ˈmɜːdərə]
jedn. číslo: murderer, množ. číslo: murderers
Podle Patrika je vrah a zahradník ta samá osoba.
According to Patrick,...
Je možné, že je Brown masový vrah?
Is it possible...
Zastánci trestu smrti tvrdí, že odrazuje vrahy od páchání trestných činů.
Supporters of the...
Bylo absurdní, že si policie myslela, že jsem vrah.
It was absurd...
20/20
+
zavraždění, atentát
vražda (politická, nájemná)
assassination [əˌsæsɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: assassination, množ. číslo: assassinations
Dnešek je význačný tím, že uplynulo 56 let od atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho.
Today marks 56...
FBI jde po pachateli včerejšího atentátu.
FBI is after...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X