460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
80
81
82
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nově příchozí, nováček
novinka, přírůstek
newcomer [ˈnjuːˌkʌmə]
jedn. číslo: newcomer, množ. číslo: newcomers
Jako nováček jsem si nemohl moc vyskakovat.
As a newcomer, I couldn't get too cocky.
Místní komunitní centrum nabízelo kurzy, které nově příchozím pomáhaly naučit se jazyk.
The local community center offered classes to help newcomers learn the language.
Jako nováček se v tomto problému obtížně orientoval.
As a newcomer, he found it difficult to navigate this problem.
2/20
+
píchnout, dát injekci
vstříknout, injektovat
vnést, vlít, vložit (co do čeho)
inject [ɪnˈdʒekt]
přít. prostý: inject, 3. os. j. č.: injects, průb. čas: injecting, prostý min.: injected, příčestí min.: injected
Lék se vstřikuje přímo do kolenního kloubu.
The drug is injected directly into the knee joint.
Snažil jsem se do mého dopisu vložit trochu humoru.
I tried to inject a little humor into my letter.
Zmije paralyzuje svou kořist tím, že jí vstříkne jed.
The viper paralyses...
Zvýšená inflace vnese do ekonomiky určitý stupeň nestability.
The increased inflation...
3/20
+
opatrovník, poručník
zákonný zástupce
strážce, obránce, ochránce
guardian [ˈgɑːdɪən]
jedn. číslo: guardian, množ. číslo: guardians
Teta Patricie je její zákonný zástupce.
Patricia's aunt is...
Po smrti mých rodičů byl můj strýc jmenován mým zákonným zástupcem.
After the death of my parents, my uncle was appointed as my legal guardian.
4/20
+
šokovaný, vyděšený, otřesený
pobouřený
min. čas a příč. min. slovesa vyděsit, šokovat
shocked [ˈʃɒkt]
Nová zpráva vyděsila mnohé tím, že předpovídá tyto rozsáhlé změny.
The new report...
Naše kočka byla šokována vlastním odrazem v zrcadle.
Our cat was...
Jsem zhrozen tvojí logikou.
I am shocked...
Byl jsem šokován nedostatkem soucitu ze strany lékaře.
I was shocked...
Komunita byla šokována podmínečným propuštěním odsouzeného sexuálního násilníka.
The community was...
5/20
+
vzepřít se, postavit se na odpor, vzdorovat
vzpírat se, vymykat se, příčit se (chápání)
defy [dɪˈfaɪ]
přít. prostý: defy, 3. os. j. č.: defies, průb. čas: defying, prostý min.: defied, příčestí min.: defied
Zde je hrad, který vzdoroval historii.
Here is a...
Jestli mi budete vzdorovat, budete zatraceni!
If you defy...
6/20
+
(být) stranou, (být) ven ze hry
vyvléknout se (z háčku)
dostat se pryč (z nepříjemné situace)
off the hook [ɒf ðɪ hʊk]
Nechci být stranou, chci být ve vedení naší strany.
I don't wanna...
Rybář si všiml, že se mu ryba vyvlékla z háčku dřív, než ji stačil k sobě přitáhnout.
The fisherman noticed...
7/20
+
srážka, kolize, střet
střetnutí (názorů)
collision [kəˈlɪʒən]
jedn. číslo: collision, množ. číslo: collisions
Pilotovi letecké společnosti se podařilo na poslední chvíli vyhnout kolizi s jiným letadlem.
The airline pilot...
Při srážce dvou galaxií mohou vzniknout nové hvězdy a planety.
The collision of...
Systém použije brzdy, jestliže bezprostředně hrozí kolize.
The system applies...
8/20
+
posedlost (čím), obsese
utkvělá představa
obsession [əbˈseʃən]
jedn. číslo: obsession, množ. číslo: obsessions
Ale nedávno jsem se naučila, jak nasměrovat moji posedlost.
But recently, I've...
Karen je posedlá čistotou a každý den tráví hodiny úklidem svého bytu.
Karen has an...
Posedlost sociálními médii mu znemožňovala odpojit se a věnovat se jiným aktivitám.
His obsession with...
9/20
+
poté, potom, později
afterwards [ˈɑːftəwədz]
Tyto závěry sdělíme nejdříve ve vládě a teprve poté veřejnosti.
We will present...
Potom se omluvila za své chování, ale škoda už byla napáchána.
She apologized for...
Šel s ní na rande a poté na ni nemohl přestat myslet.
He went on...
10/20
+
intimita, intimnost
důvěrnost
intimacy [ˈɪntɪməsɪ]
jedn. číslo: intimacy, množ. číslo: intimacies
Hluk znemožnil, aby náš rozhovor byl intimní.
The noise destroyed...
Fyzická intimita není jediným aspektem, na kterém ve vztahu záleží.
Physical intimacy is...
Terapeut pomohl páru obnovit intimitu.
The therapist helped...
11/20
+
vyhýbat se, vyhnout se
schoulit se
shy away [ʃaɪ əˈweɪ]
přít. prostý: shy away, 3. os. j. č.: shies away, průb. čas: shying away, prostý min.: shied away, příčestí min.: shied away
Nesnažím se tomu vyhnout.
I do not...
Vyhýbáte se věcem, když nevíte jak je udělat?
Do you shy...
12/20
+
nováček, zelenáč, začátečník
bažant, zobák, ucho
začátečnický
rookie [ˈrʊkɪ]
jedn. číslo: rookie, množ. číslo: rookies
Stal se prvním nováčkem od roku 2014, který měl v průměru více než 25 bodů na zápas.
He became the...
Trenér je známý tím, že dává nováčkům šanci se prosadit.
The coach is...
Sandra udělala během prvního týdne v práci několik začátečnických chyb.
Sandra made a...
13/20
+
naprosto, zcela, úplně, totálně
utterly [ˈʌtəlɪ]
Ve skutečnosti bylo všechno naprosto klidné.
Indeed, all was...
Připadá mi to naprosto směšné.
I find it...
Na rozdíl od všech ostatních druhů zvířat jejich chování je naprosto předvídatelné.
In contrast to all other animal species, they are utterly transparent in their behaviour.
Uvědomili jsme si, jak je tento ekosystém krásný a lehce narušitelný.
We realized how...
Kdyby to tak pokračovalo, byla by tu naprosto vyprahlá krajina.
If this continued,...
Zíral na instrukce, naprosto zmatený jejich složitostí.
He stared at...
14/20
+
instrumentální (hudba)
(ná)pomocný
nástrojový, přístrojový
klíčový, zásadní
instrumental [ˌɪnstrəˈmentəl]
Instrumentální hudba, která hrála v pozadí, vytvořila dokonalou náladu pro slavnostní večeři.
The instrumental music...
Jeho příspěvky byly pro úspěch projektu zásadní.
His contributions were...
Tyto okolnosti byly bezpochyby nápomocné při formování její osobnosti.
Those circumstances were...
Jeho pevná vůle mu pomohla nadobro přestat kouřit.
His willpower was...
15/20
+
box, boxování (sport)
balení do krabic
boxing [ˈbɒksɪŋ]
jedn. číslo: boxing, množ. číslo: boxings
Box je bojový sport.
Boxing is a...
Ve čtvrtek tvořila novou historii, když získala olympijské zlato v boxerském ringu.
She made new history on Thursday when she won Olympic gold in the boxing ring.
16/20
+
vyhlášení, prohlášení, deklarace
vyznání, vyjádření (lásky)
declaration [ˌdekləˈreɪʃən]
jedn. číslo: declaration, množ. číslo: declarations
Prezident vylučuje vyhlášení výjimečného stavu v naší oblasti.
The President rules out the declaration of a state of emergency in our area.
Budu muset podat daňové přiznání, aby mně mohla být stanovena daň z příjmů.
I will have...
Toto narušení se rovná vyhlášení války.
This invasion is...
Deklarace vyhlásila úplnou nezávislost republiky.
The declaration proclaimed...
Oznámili jednostranné vyhlášení nezávislosti.
They announced a...
17/20
+
jistota
nevyhnutelnost
certainty [ˈsɜːtəntɪ]
jedn. číslo: certainty, množ. číslo: certainties
S naprostou jistotou jsem věděl, že řekne ne.
I knew with...
Není jisté, že si to bude pamatovat.
There's no certainty...
Nejsem si jistý, jestli bych zde souhlasil s vaší mírou jistoty!
I'm not so...
18/20
+
zahrnovat, obsahovat
obklopit, obehnat
encompass [ɪnˈkʌmpəs]
přít. prostý: encompass, 3. os. j. č.: encompasses, průb. čas: encompassing, prostý min.: encompassed, příčestí min.: encompassed
Takový výzkum musí zahrnovat nejen blízkou rodinu.
Such research needs...
Tento koncept zahrnuje široké porozumnění řadě digitálních nástrojů, které umožňují práci v kanceláři.
The concept encompasses...
19/20
+
odklonit (se), odchýlit (se)
přesměrovat (hovor)
odvést (pozornost)
divert [daɪˈvɜːt]
přít. prostý: divert, 3. os. j. č.: diverts, průb. čas: diverting, prostý min.: diverted, příčestí min.: diverted
Doprava bude odkloněna bočními ulicemi.
Traffic will be...
Pokoušel se odvést pozornost od skutečných problémů.
He tried to...
20/20
+
nahradit, vyměnit, zaměnit
(vy)střídat
náhrada, náhražka
náhradník, střídající hráč
substitute [ˈsʌbstɪˌtjuːt]
jedn. číslo: substitute, množ. číslo: substitutes, přít. prostý: substitute, 3. os. j. č.: substitutes, průb. čas: substituting, prostý min.: substituted, příčestí min.: substituted
To je velmi slabá náhražka.
It is a...
Zájmena jsou slova, která nahrazují podstatná jména.
Pronouns are words...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X