460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
81
82
83
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
v bezvědomí
nevědomý, bezděčný, neúmyslný
neuvědomující si co, nevědomý si
nevědomí
unconscious [ʌnˈkɒnʃəs]
jedn. číslo: unconscious, množ. číslo: unconsciouses
Při nehodě byli oba cestující v bezvědomí.
Both passengers were unconscious in the accident.
Přesunutí mé nohy z plynového na brzdový pedál bylo bezděčnou reakcí.
Moving my foot from the gas to the brake pedal was an unconscious reaction.
2/20
+
dohlížet (na), dozírat
mít dohled, mít dozor
supervise [ˈsuːpəˌvaɪz]
přít. prostý: supervise, 3. os. j. č.: supervises, průb. čas: supervising, prostý min.: supervised, příčestí min.: supervised
Budete dohlížet na technický tým a zprávy budete podávat správci nemocnice.
You will be supervising the technical team and you will report to the hospital manager.
Byla povýšena na vedoucí pozici, kde nyní dohlíží na tým zaměstnanců.
She was promoted to a supervisory role where she now supervises a team of employees.
Vedoucí bude na nové zaměstnance dohlížet během jejich zaškolování.
The manager will supervise the new employees during their training period.
3/20
+
mrtvola, tělo (mrtvé)
corpse [kɔːps]
jedn. číslo: corpse, množ. číslo: corpses
Tělo bylo v pokročilém stádiu rozkladu.
The corpse was in an advanced stage of decomposition.
Detektivové našli v opuštěné budově tělo mladé ženy.
The detectives found the corpse of a young woman in the abandoned building.
Pracují na identifikaci těla, které bylo nalezeno v řece.
They are working to identify the corpse that was found in the river.
4/20
+
věčný
eternal [ɪˈtɜːnəl]
V té chvíli se zrodila její věčná láska k oceánu.
It was in...
Základní zákony vesmíru jsou věčné.
The fundamental laws...
5/20
+
zamyšlený, zahloubaný
ohleduplný, pozorný
promyšlený
thoughtful [ˈθɔːtfəl]
Adam je neuvěřitelně něžný, pozorný a milý.
Adam is amazingly...
Carol je vždy velmi ohleduplná k ostatním a snaží se pomoci, kdykoli může.
Carol is always...
Děkuji. Oceňuji vaše promyšlené komentáře.
Thank you. I...
6/20
+
zasnoubit se
get engaged [get ɪnˈgeɪdʒd]
přít. prostý: get engaged, 3. os. j. č.: gets engaged, průb. čas: getting engaged, prostý min.: got engaged, příčestí min.: got engaged
Zasnoubil jsem se se svou dlouholetou přítelkyní v Disneylandu.
I got engaged...
Jeff se konečně zasnoubil se svou dlouholetou přítelkyní.
Jeff has finally...
7/20
+
proto, tudíž, tedy
podle toho, v souladu s tím
patřičně, správně, přiměřeně
accordingly [əˈkɔːdɪŋlɪ]
Musíte bez váhání vědět, jak to správně používat.
You need to...
Zdá se, že pokud je přesvědčena mysl, tělo se někdy může chovat v souladu s ní.
It seems that...
8/20
+
tvrdý, drsný, neúprosný, neoblomný
nehostinný, pustý
naprostý, jasný, ostrý, úplný (kontrast ap.)
stark [stɑːk]
2. stupeň: starker, 3. stupeň: starkest
To je v ostrém kontrastu s názory vědců.
That is in...
Ned Stark byl čestný muž.
Ned Stark was...
9/20
+
textil, tkanina
textilní
textile [ˈtekstaɪl]
jedn. číslo: textile, množ. číslo: textiles
Společnost se specializuje na výrobu ekologických textilií z recyklovaných materiálů.
The company specializes...
Textilní průmysl je významným zaměstnavatelem v mnoha zemích světa.
The textile industry...
Začali jsme vyrábět hedvábné textilie.
We started producing...
10/20
+
mající sklon, náchylný
nakloněný, přiklánějící se (k názoru)
nadaný, založený (hudebně)
inclined [ɪnˈklaɪnd]
Naproti tomu lidé mají sklon spíše podporovat její stanovisko.
In contrast, people...
Roy se přiklání k liberální straně.
Roy is inclined...
11/20
+
kůrka (chleba)
krusta, tvrdý povlak
zemská kůra
crust [krʌst]
jedn. číslo: crust, množ. číslo: crusts
Kůrka pizzy byla chutná a křupavá.
The crust of...
Zemská kůra je nejsvrchnější vrstva planety.
The earth's crust...
Chtěl jsem jenom odkrojit kůrku.
I only wanted...
12/20
+
opotřebovat (se), opotřebit (se)
obnosit (se)
unavit, vyčerpat, utahat
wear out [weə aʊt]
přít. prostý: wear out, 3. os. j. č.: wears out, průb. čas: wearing out, prostý min.: wore out, příčestí min.: worn out
Vada chlopně způsobila její předčasné opotřebení, což mělo za následek vážné komplikace.
Defect in the...
Je lepší se opotřebovat než zrezivět.
It is better...
13/20
+
hostující (tým ap.)
návštěvní (hodiny ap.)
visiting [ˈvɪzɪtɪŋ]
Mezi hostujícím a domácím týmem je velký výkonnostní rozdíl.
There is a...
Turisté strávili den procházením po starém městě a návštěvami historických pamětihodností.
The tourists spent...
Návštěva našeho střediska je možná po objednání.
Visiting our centre...
Starosta pořádal oběd pro hostující hodnostáře.
The mayor hosted...
Při návštěvě nového města je užitečné mít místního přítele, který vás provede.
When visiting a...
Návštěva historických památek může být skutečně inspirativní cestou časem.
Visiting historical sites can be a truly inspiring journey through time.
14/20
+
následky, dozvuky (čeho) (negativní)
situace (nastalá po čem) (nepříjemná)
otava (zeměd.)
aftermath [ˈɑːftəˌmɑːθ]
jedn. číslo: aftermath, množ. číslo: aftermaths
Koupil jsem si knihu, která popisuje následky války.
I bought a...
Následky autonehody byly patrné, trosky byly rozházené po silnici.
The aftermath of...
15/20
+
jeptiška, řádová sestra, řeholnice
nun [nʌn]
jedn. číslo: nun, množ. číslo: nuns
Chtěla odčinit svůj zločin tím, že se stala jeptiškou.
She wanted to...
Jeptiška zasvětila svůj život službě druhým a složila slib celibátu.
The nun devoted...
Jeptiška se tiše modlila v kapli.
The nun prayed...
16/20
+
anonymně psát za někoho jiného
ghostwrite [ˈgəʊstˌraɪt]
přít. prostý: ghostwrite, 3. os. j. č.: ghostwrites, průb. čas: ghostwriting, prostý min.: ghostwrote, příčestí min.: ghostwritten
Kdybych chtěl být vydávaným spisovatelem, mohl bych ještě za peníze psát za někoho jiného?
If I want...
Její knihy napsal někdo jiný jejím jménem.
Her books were...
17/20
+
výkupné
vykoupit, zaplatit výkupné
ransom [ˈrænsəm]
jedn. číslo: ransom, množ. číslo: ransoms
Tři muži unesli tryskové letadlo letící do Mnichova a požadovali výkupné.
Three men hijacked...
Její únosce úspěšně vymohl výkupné 1 000 000 £ za její propuštění.
Her kidnapper successfully...
18/20
+
škodlivý
závadný (zdravotní)
harmful [ˈhɑːmfəl]
Jeho aktivita může být jak užitečná tak škodlivá.
His activity can...
Jsou zodpovědní za odstraňování závadných příspěvků.
They are responsible...
Tato léčba může pomoci odstranit nejhorší příznaky.
This treatment can...
19/20
+
velvyslanectví, ambasáda
embassy [ˈembəsɪ]
jedn. číslo: embassy, množ. číslo: embassies
Dnešní slavnostní předávání cen proběhlo na francouzském velvyslanectví v Praze.
Today's awards ceremony...
Na zábradlí kolem velvyslanectví byly přivařeny železné hroty.
Iron spikes have...
Dalších 20 lidí našlo útočiště na ambasádě.
A further 20...
Od roku 1995, kdy Kongres schválil zákon požadující přesun velvyslanectví, podepisují každých šest měsíců výjimku.
They have signed...
20/20
+
přetrvávat, pokračovat, stále být, nadále trvat
zdržovat se, prodlévat, zůstávat (kde)
linger [ˈlɪŋgə]
přít. prostý: linger, 3. os. j. č.: lingers, průb. čas: lingering, prostý min.: lingered, příčestí min.: lingered
Části mrtvých virů v buňkách stále přetrvávaly.
The fragments of...
Bolestivé vzpomínky mohou být stále jako otevřená rána.
Painful memories can...
Chytil vleklou bakteriální infekci.
He caught a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X