460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
85
86
87
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
plantáž
sad
plantation [plænˈteɪʃən]
jedn. číslo: plantation, množ. číslo: plantations
Vlevo byla plantáž mandloňových stromů.
On the left was a plantation of almond trees.
Plantáž byla zpustošena tajfunem.
The plantation was devastated by a typhoon.
2/20
+
spící, spací
spaní
sleeping [sliːpɪŋ]
Spal jsem celou noc.
I was sleeping all night.
Když jsem spal, ona odešla.
As I was sleeping, she went away.
Všichni tvrdě spali, aniž by věděli, že přichází bouře.
Everyone was sleeping soundly unaware that a storm was coming.
Spal jsem na horním lůžku mého klimatizovaného kupé.
I was sleeping...
3/20
+
princ
prince [prɪns]
jedn. číslo: prince, množ. číslo: princes
Po smrti krále si nejstarší princ nárokoval trůn.
After the King's...
Princ George se bude muset královně poklonit, ale princezna Charlotte ne.
Prince George will...
Sir Andy byl princem Charlesem během ceremonie v Buckinghamském paláci pasován na rytíře.
Sir Andy was...
Princ byl nucen vzdát se nároku na trůn.
The prince was forced to renounce his claim to the throne.
4/20
+
zápis, přihlášení, registrace
počet zapsaných žáků
enrolment [ɪnˈrəʊlmənt]
jedn. číslo: enrolment, množ. číslo: enrolments
Zápis do nového kurzu angličtiny proběhne v září.
Enrolment in the...
Ženy tvoří polovinu počtu zapsaných žáků na místní univerzitu.
Women make up...
5/20
+
maximalizovat, co nejvíce zvětšit/zvýšit
maximize [ˈmæksɪˌmaɪz]
přít. prostý: maximize, 3. os. j. č.: maximizes, průb. čas: maximizing, prostý min.: maximized, příčestí min.: maximized
Cílem investora bylo co nejvíce zvýšit své výnosy.
The investor aimed...
Společnost zavedla nové strategie s cílem maximalizovat své zisky a podíl na trhu.
The company implemented...
Mnoho lidí se snaží co nejvíce zvětšit omezený úložný prostor ve svých domech.
Many people are...
6/20
+
ostnatý drát
barbed wire [bɑːbd waɪə]
jedn. číslo: barbed wire, množ. číslo: barbed wires
Náš pozemek je ohraničen ostnatým drátem.
Our land is...
Plot s ostnatým drátem nahoře byl nahrazen vysokou betonovou zdí.
The fence with...
7/20
+
(hned) pod, vespod, ve spodní části
zespodu, zdola, dospod
spodní, dolejší (část ap.)
underneath [ˌʌndəˈniːθ]
Celulitida nastane, když je pod kůží příliš mnoho tuku.
Cellulite happens when...
Pod postelí byly pastičky na myši.
Underneath the bed...
Hrbol na koberci naznačoval, že se pod ním něco skrývá.
The bulge in...
Tapeta v předsíni se začala odlupovat a odhalovala starou barvu, která byla pod ní.
The wallpaper in the hallway had started to peel off, revealing the old paint underneath.
8/20
+
(pro)bodnout, pobodat
(za)bodnout (co do čeho)
(na)píchnout, nabodnout (na vidličku)
bodný
pokus (hovor.)
stab [stæb]
jedn. číslo: stab, množ. číslo: stabs, přít. prostý: stab, 3. os. j. č.: stabs, průb. čas: stabbing, prostý min.: stabbed, příčestí min.: stabbed
Svědkyně vypověděla, že viděla, jak obžalovaný oběť několikrát bodl.
The witness testified...
Oběť při prudké hádce utrpěla hluboké bodné zranění.
The victim sustained...
Muž byl obviněn z bodnutí svého starého dědečka.
A man has...
9/20
+
hloupý, nerozumný, pošetilý
bláznivý
foolish [ˈfuːlɪʃ]
Moudrý člověk se může dozvědět z hloupé otázky více, než se blázen může dozvědět z moudré odpovědi.
A wise man...
Myslela si, že jsem blázen.
She thought I...
Sandra se bála, že bude před všemi vypadat hloupě.
Sandra was worried she'd look foolish in front of everyone.
Jejich rozhodnutí bylo vzhledem k okolnostem vyloženě hloupé.
Their decision was...
10/20
+
předpokládat, domnívat se, mít za to
troufat si, dovolit si, opovážit se (form.)
presume [prɪˈzjuːm]
přít. prostý: presume, 3. os. j. č.: presumes, průb. čas: presuming, prostý min.: presumed, příčestí min.: presumed
Lze předpokládat, že tato omezení budou mít negativní dopady na všechny lidi.
It can be...
Předpokládá se, že výdaje budou růst průměrným tempem 10% ročně.
It is presumed...
11/20
+
zkroutit (se), schoulit (se), stočit (se)
zhroutit (se)
curl up [kɜːl ʌp]
přít. prostý: curl up, 3. os. j. č.: curls up, průb. čas: curling up, prostý min.: curled up, příčestí min.: curled up
Tehdy jsem se zkroutila na lavičce a vzlykala.
That time, I...
Schoulila se pod deku a rychle usnula.
She curled up...
Kočka se schoulila v útulném koutku u krbu.
The cat curled...
Když se dozvěděla o ztrátě své blízké přítelkyně, zhroutila se a nemohla přestat brečet.
When she learned...
12/20
+
čin, skutek
smlouva, listina (právní)
deed [diːd]
jedn. číslo: deed, množ. číslo: deeds
Můj manžel byl ohromen chválou, kterou vyvolal jeho čin.
My husband was...
Už jsem podepsal převodní listinu k převodu mého domu na mého syna.
I have signed...
Báseň vypráví o činech slavného válečníka.
The poem tells...
13/20
+
táhlý, široký, velký (oblouk)
rozmáchlý, rychlý (gesto)
radikální, dalekosáhlý
vymetání, zametání
sweeping [ˈswiːpɪŋ]
jedn. číslo: sweeping, množ. číslo: sweepings
Prach se utírá v úterý a zametá se ve středu.
Dusting is on Tuesday and sweeping is on Wednesday.
Isabelle vzala koště a začala zametat.
Isabelle picked up...
14/20
+
živý, čilý, plný života
rušný, vzrušující (událost ap.)
silný (moment, dojem ap.)
lively [ˈlaɪvlɪ]
Lucy byla od malička velmi čilé dítě.
Lucy has been...
Ve čtvrtek proběhla rušná diskuse na toto téma.
There was a...
Vědcovo tvrzení, že by mohlo být možné cestovat v čase, vyvolalo mezi jeho kolegy živou debatu.
The scientist's proposition...
Po přednášce se studenti zapojili do živé debaty s lektorem.
After the lecture,...
Brebentění lidí v rušné kavárně vytvářelo živou atmosféru.
The chatter of...
Ve starém westernovém městečku byl rušný saloon, kde se scházeli kovbojové.
The old western...
15/20
+
postižení, vada (hl. zdravotní) (form.)
poškození, zhoršení, oslabení (kvality) (form.)
impairment [ɪmˈpeəmənt]
jedn. číslo: impairment, množ. číslo: impairments
Občas se objeví nevolnost, zhoršení zraku nebo bolest hlavy.
Nausea, visual impairment,...
Nedostatek vitamínů může vést k oslabení imunitního systému.
Vitamin deficiency can...
Výuka znakového jazyka může osobám se sluchovým postižením otevřít nové možnosti komunikace.
Learning sign language can open up new avenues of communication for individuals with hearing impairments.
16/20
+
stroje, strojní zařízení, technika
mašinérie, mechanismus, soukolí, aparát
machinery [məˈʃiːnərɪ]
jedn. číslo: machinery, množ. číslo: machineries
Tunel byl vykopán pomocí těžké techniky.
The tunnel was...
Naše strojírenská společnost se zabývala výrobou dílů do letadel.
Our machinery company...
Na nové strojní vybavení budeme muset vynaložit velké výdaje.
We will need...
17/20
+
rovnost, parita, stejná hodnota
normál, průměr, průměrný
být na stejné úrovni, být na tom stejně
být srovnatelný
par (golf) (norma pro zdatné hráče)
par [pɑː]
jedn. číslo: par, množ. číslo: pars
Mizerná možnost seznámení je pro ženy ve starším věku zcela běžná.
A crummy dating...
Golfista zahrál na poslední jamce par a zajistil si vítězství.
The golfer made...
18/20
+
institut, ústav
ustanovit, založit, zřídit (form.)
institute [ˈɪnstɪˌtjuːt]
jedn. číslo: institute, množ. číslo: institutes, přít. prostý: institute, 3. os. j. č.: institutes, průb. čas: instituting, prostý min.: instituted, příčestí min.: instituted
Výzkumný ústav vlnařský sídlil v Brně.
The Wool Research...
Přestože byla v malé zadní místnosti ve Fyzikálním ústavu, studentům se podařilo jí najít.
She occupied a...
19/20
+
znamenitost, dokonalost, výtečnost
excellence [ˈeksələns]
jedn. číslo: excellence, množ. číslo: excellences
Nemůžeme se spokojit s průměrností, když můžeme dosáhnout dokonalosti.
We can't rest...
Naše společnost má dlouhodobě vynikající pověst v oblasti služeb zákazníkům.
Our company has...
Investigativní tým získal ocenění za vynikající novinářskou práci.
The investigative team...
20/20
+
ničivý, pustošivý, destruktivní
destructive [dɪˈstrʌktɪv]
Pokusil jsem se jí pomoci zastavit Paulovo destruktivní chování.
I attempted to...
Jsou chvíle, kdy nemůžeme uniknout ničivé síle moderních zbraní.
There are times...
Film zobrazoval drsnou realitu války a ničivý dopad lidské nevraživosti.
The movie portrayed...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X