460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
86
87
88
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
omluva, ospravedlnění
odůvodnění, opodstatnění
zarovnání (textu)
justification [ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: justification, množ. číslo: justifications
Neexistuje žádná omluva pro to, co si udělal.
There is no justification for what you did.
Věří, do určité míry oprávněně, že eroze byla způsobena jejich nečinností.
She believes, with some justification, that the erosion was caused by their inaction.
2/20
+
(u)zavření (podniku)
uzavírka (silniční), uzavření (hranic)
uzávěr (nádoby)
closure [ˈkləʊʒə]
jedn. číslo: closure, množ. číslo: closures
Rozhodně nesouhlasím s uzavřením toalet před desátou večer.
I strongly object to the closure of the toilets before 10:00 p.m.
Budeme pokračovat v boji proti navrhovanému uzavření továrny.
We will continue...
O ukončení projektu jsme zatím nebyli oficiálně informováni.
We haven't yet been told officially about the project closure.
3/20
+
(z)opakování (se) (události)
kopie, reprodukce
repetition [ˌrepɪˈtɪʃən]
jedn. číslo: repetition, množ. číslo: repetitions
Toto opakování samo o sobě se stává důležitou věcí.
This repetition itself becomes the important thing.
Moje práce zahrnovala neustálé opakování stejných pohybů.
My job involved the constant repetition of the same movements.
4/20
+
vystrašený, vyděšený, vylekaný
frightened [ˈfraɪtnd]
Jeho nečekaný pohyb jí vystrašil.
His sudden movement...
Zavrčela jsem tak moc a tak hlasitě, že je to vyděsilo.
I growled so...
Chování zvířete bylo tak zvláštní a nepřirozené, že mě vyděsilo.
The animal's behavior...
5/20
+
náhoda, shoda okolností
coincidence [kəʊˈɪnsɪdəns]
jedn. číslo: coincidence, množ. číslo: coincidences
Toto načasování je jen náhodné a mé rozhodnutí nijak nesouvisí s jeho nepřítomností.
This timing is...
Není to náhoda, že jí ty šaty nepadnou.
It's no coincidence...
6/20
+
obecně řečeno, obecně lze řící
generally speaking [ˈdʒenrəlɪ ˈspiːkɪŋ]
Obecně lze říci, čím více zaplatíte, tím více získáte.
Generally speaking, the...
Obecně řečeno, ženy žijí déle než muži.
Generally speaking, women...
7/20
+
(u)smiřování, (u)smíření
sladění, harmonizace
reconciliation [ˌrekənˌsɪlɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: reconciliation, množ. číslo: reconciliations
Můj manžel dokonce odmítl opustit společnou domácnost v naději na usmíření.
My spouse even...
Zřízení tohoto muzea můžeme považovat i jako symbolické gesto usmíření.
We can also...
Navzdory pokusům o usmíření trvalo nepřátelství mezi sourozenci ještě několik let.
Despite attempts at...
8/20
+
neúspěšný
zkrachovaný
failed [feɪld]
Byl to neúspěšný pokus o uchopení moci.
It was a...
I přes jeho více než pětiletou snahu byl Edward neúspěšným spisovatelem.
Edward was a...
9/20
+
amatér
amatérský, neprofesionální
amateur [ˈæmətə]
jedn. číslo: amateur, množ. číslo: amateurs
Fotbal je populární sport mezi amatéry stejně jako profesionály.
Football is a popular sport among amateurs as well as professionals.
Je to největší nezávislá amatérská fotbalová liga v oblasti.
It is the...
10/20
+
ženský
feminine [ˈfemɪnɪn]
Věřím víc své ženské intuici než svému rozumu.
I trust my...
Ráda bych vám řekla, že není nic špatného na tom, že vypadáte žensky.
I would like...
11/20
+
odstoupit, rezignovat, vzdát se funkce
odvolat
stand down [stænd daʊn]
přít. prostý: stand down, 3. os. j. č.: stands down, průb. čas: standing down, prostý min.: stood down, příčestí min.: stood down
Navrhli jsme usnesení, aby se vzdal funkce předsedy strany.
We proposed a...
Nový objev přiměl policii, aby v 5 hodin odpoledne odvolala poplach a silnici znovu otevřela.
The new discovery...
12/20
+
úvaha, uvažování
argumentace
reasoning [ˈriːzənɪŋ]
jedn. číslo: reasoning, množ. číslo: reasonings
Obecně řečeno, intuice je schopnost činit rozhodnutí bez vědomého uvažování.
Generally speaking, intuition...
Bylo těžké vyvrátit jeho argumentaci, která byla založena na jeho zvrácené intuici.
It was difficult...
13/20
+
přepracovat, (z)revidovat, přehodnotit
poopravit, (z)korigovat (knihu, zákon ap.)
upravit, přizpůsobit (cenu ap.)
(z)opakovat si (co látku na zkoušku ap.)
revise [rɪˈvaɪz]
přít. prostý: revise, 3. os. j. č.: revises, průb. čas: revising, prostý min.: revised, příčestí min.: revised
Museli jsme přehodnotit naše plány kvůli počasí.
We had to...
Naše ústava musí být přepracována.
Our constitution has...
I tato přepracovaná smlouva je pro nás stále nepřijatelná.
Even this revised...
14/20
+
rozhořčení, naštvání, roztrpčení, popuzení
odpor, zášť, nechuť
resentment [rɪˈzentmənt]
jedn. číslo: resentment, množ. číslo: resentments
Nedokázala skrýt svoje naštvání vůči kolegyni, že si přivlastnila zásluhy za její práci.
She couldn't hide...
Paul chová hlubokou zášť vůči své bývalé ženě.
Paul harbors a...
Phoebe se snažila zbavit zášti vůči svému bývalému partnerovi za to, že zradil její důvěru.
Phoebe struggled to...
15/20
+
fascinovat, uchvacovat, uchvátit, okouzlit
fascinate [ˈfæsɪˌneɪt]
přít. prostý: fascinate, 3. os. j. č.: fascinates, průb. čas: fascinating, prostý min.: fascinated, příčestí min.: fascinated
Fascinuje mě všechno, co má něco společného s letadly a létáním.
Anything to do...
Jsme prostě okouzleni jeden druhým.
We're just fascinated...
Po celé věky jsou muži fascinováni krásnými mladými ženami.
Throughout the ages...
Můžeme také navštívit muzeum, které vystavuje fascinující sbírku starověkého umění.
We can also...
Kniha poskytuje fascinující pohled na jeho charakter.
The book gives...
Muzeum má fascinující sbírku keltských artefaktů.
The museum has a fascinating collection of Celtic artifacts.
16/20
+
vzorek, vzorový exemplář, ukázka
exemplář, jedinec (zvířete, rostlin)
specimen [ˈspesɪmɪn]
jedn. číslo: specimen, množ. číslo: specimens
Obdrželi jsme exempláře vzácných brouků z vědeckých sbírek po celém světě.
We received specimens...
Vzali vzorky krve a moči k analýze.
They took blood and urine specimens for analysis.
Biolog obarvil vzorek předtím, než si ho prohlédl mikroskopem.
The biologist stained...
Podpis by měl odpovídat podpisovému vzoru uloženého v bance.
Signature should correspond...
Můžete mi dát ukázku svého rukopisu?
Can you give...
17/20
+
tepna
artery [ˈɑːtərɪ]
jedn. číslo: artery, množ. číslo: arteries
James si během incidentu přerušil tepnu v paži.
James severed an...
Tato ulice je velmi rušná, protože je hlavní tepnou vedoucí z města.
This street is...
Tyto látky mohou přispívat k hromadění cholesterolu v koronárních tepnách.
These substances can contribute to the build-up of cholesterol in the coronary arteries.
18/20
+
spojit se, připojit se, napojit se
zarovnat, vyrovnat se, srovnat se
v souladu
align [əˈlaɪn]
přít. prostý: align, 3. os. j. č.: aligns, průb. čas: aligning, prostý min.: aligned, příčestí min.: aligned
Obyvatelstvo se skládá z mnoha různých skupin, úzce napojených na konkurenční politické strany.
The population is...
Ikony se automaticky zarovnávají do mřížky, když je přesunujete.
The icons automatically...
Jsou jejich slova v souladu s jejich činy?
Do their words...
19/20
+
vzrušení, nadšení, rozechvění, požitek
vzrušit, nadchnout, uchvátit, rozechvět
vzrušující
zážitek
thrill [θrɪl]
jedn. číslo: thrill, množ. číslo: thrills, přít. prostý: thrill, 3. os. j. č.: thrills, průb. čas: thrilling, prostý min.: thrilled, příčestí min.: thrilled
Seskok padákem vám poskytne adrenalinové vzrušení, kterému se nevyrovná nic jiného.
Skydiving gives you...
Jízda na horské dráze poskytovala vzrušující zážitek.
The roller coaster...
Tentokrát jsem se cítil víc sklíčeně než nadšeně.
This time, I...
Vzrušující jízda na horské dráze mi vlila adrenalin do žil.
The thrilling roller...
20/20
+
čichat, přičichnout
větřit, čenichat
šňupat, vdechnout
přičuchnutí
funění
popotáhnut (nosem)
sniff [snɪf]
jedn. číslo: sniff, množ. číslo: sniffs, přít. prostý: sniff, 3. os. j. č.: sniffs, průb. čas: sniffing, prostý min.: sniffed, příčestí min.: sniffed
Marie si nejdříve přičichla ke sklenici vína, než ochutnala.
Maria sniffed at...
Hodně popotahujete. Máte rýmu?
You're sniffing a...
Policejní pes vyčenichal pohřešovanou dívku v nedalekém parku.
The police dog...
Některé přístroje umí vypátrat plastické trhaviny.
Some devices are...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X