460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
96
97
98
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vůbec, absolutně, naprosto (v záporu)
whatsoever [ˌwɒtsəʊˈevə]
Malé děti nemají absolutně žádnou představu o hodnotě peněz.
Young children have no concept whatsoever of the value of money.
Neudělal vůbec nic.
He did nothing whatsoever.
V žádném případě nelituji, že jsem přijal tuto zodpovědnost.
I have no...
2/20
+
dostatečně, přiměřeně, adekvátně
v dostatečném množství
adequately [ˈædɪkwɪtlɪ]
Musíme adekvátně zohlednit jejich rozdílné schopnosti.
We must take adequately into account their different abilities.
Pacient nebyl dostatečně upozorněn na nebezpečí související s medikací.
The patient was...
3/20
+
střetnout se, utkat se, neshodnout se (lidé)
být v rozporu
kolidovat, krýt se, překrývat se
srážka, střet(nutí), konflikt (pouliční ap.)
rozpor, střet (názorů)
střetnutí, utkání
clash [klæʃ]
jedn. číslo: clash, množ. číslo: clashes, přít. prostý: clash, 3. os. j. č.: clashes, průb. čas: clashing, prostý min.: clashed, příčestí min.: clashed
Když se tito titáni střetnou, kosti praskají.
When these titans clash, bones crunch.
Gorge byl v minulosti v rozporu s Johnovou rodinou.
Gorge has in the past clashed with John's family.
Mezitím pokračovaly izraelsko - palestinské střety na Západním břehu Jordánu.
Meanwhile, Israeli -...
Střet kultur byl patrný v jejich odlišných světonázorech.
The clash of cultures was evident in their differing worldviews.
Krajně pravicové shromáždění v centru města vedlo ke střetům s protestujícími s opačným názorem.
The far-right rally...
4/20
+
potomek
nástupce (starého modelu)
sestupný, klesající
descendant [dɪˈsendənt]
jedn. číslo: descendant, množ. číslo: descendants
Jsem přímým potomkem zakladatele společnosti.
I am a...
On je přímým potomkem velšského královského rodu pocházejícího ze 3. století.
He is a direct descendant of a royal Welsh bloodline dating back to the 3rd century.
5/20
+
kus, hrudka, hrouda
kostka (cukru)
bulka, boule, zduřelina
lump [lʌmp]
jedn. číslo: lump, množ. číslo: lumps
Nemůžu si to dovolit zaplatit jednorázově, vzhledem k tomu, že moje mzda mě stačí jen na základní živobytí.
I cannot afford...
Dosáhl jsem rozvodového urovnání formou zaplacení jednorázové finanční částky.
I am getting...
Na pánvi rozpusťte hrudku másla.
In your frying...
Když jsem přišel o práci, dostal jsem paušální částku jako odstupné.
When I lost...
Až půjdu do důchodu, dostanu jednorázovou částku v hotovosti.
When I retire,...
6/20
+
dětský skútr, koloběžka
toy scooter [tɔɪ ˈskuːtə]
jedn. číslo: toy scooter, množ. číslo: toy scooters
K Vánocům jsem dostal dětský skútr.
I got a...
Mladý chlapec jel na svém dětském skútru, když ho na silnici srazilo auto.
The young boy...
7/20
+
tajně
secretly [ˈsiːkrɪtlɪ]
Rozhovor byl tajně nahrávaný reportérem.
The interview was...
Nevěděl jsem, že mě policie tajně odposlouchává.
I didn't know...
8/20
+
ulice, třída, bulvár
způsob, možnost (např. nová)
avenue [ˈævɪˌnjuː]
jedn. číslo: avenue, množ. číslo: avenues
Všechna okna na 5. avenue měla vánoční výzdobu.
All the windows...
Šli jsme širokým bulvárem, který byl lemován stromy.
We walked down...
Na křižovatce Kingsway Street and First Avenue stojí vůz, který blokuje provoz.
There is a stall on Kingsway Street and First Avenue.
Výuka znakového jazyka může osobám se sluchovým postižením otevřít nové možnosti komunikace.
Learning sign language can open up new avenues of communication for individuals with hearing impairments.
9/20
+
znamenat, mít za následek, způsobit
nést (sebou), zahrnovat
entail [ɪnˈteɪl]
přít. prostý: entail, 3. os. j. č.: entails, průb. čas: entailing, prostý min.: entailed, příčestí min.: entailed
Je potřeba si uvědomit, že každá investice v sobě nese riziko.
It is necessary...
Tato pozice zahrnuje jeden týden dobrovolné práce na plný úvazek v našem letním táboře.
This position entails one week of full-time volunteer work at our summer camp.
10/20
+
uvolněný, pohodový, nenucený
min.čas a příč.min. slovesa relaxovat, uvolnit
relaxed [rɪˈlækst]
Nic mně nedělalo starosti a cítila jsem se uvolněně.
Nothing worried me...
Včera jsem relaxoval s uvolněnou myslí.
I relaxed with...
Užijte to jednu noc a budete se cítit uvolněně a nabitá energií.
Use this for one night, and you will feel relaxed and energized.
11/20
+
zastavit (u krajnice)
pull over [pʊl ˈəʊvə]
přít. prostý: pull over, 3. os. j. č.: pulls over, průb. čas: pulling over, prostý min.: pulled over, příčestí min.: pulled over
Policista mi pokynul, abych se zastavil.
The police officer...
Když Anthony odmítl zastavit, policisté použili auto jako zátaras v úzké ulici.
When Anthony refused...
12/20
+
odběr vzorků, vzorkování
sampling [ˈsɑːmplɪŋ]
jedn. číslo: sampling, množ. číslo: samplings
Popište techniku náhodného odběru vzorků.
Describe the random...
Odběr vzorků se bude provádět náhodně.
Sampling shall be...
13/20
+
terasa
řadová zástavba, řada domů (BrE)
terrace [ˈterəs]
jedn. číslo: terrace, množ. číslo: terraces
Oběd se podává na terase s výhledem na moře.
Lunch is served...
Počasí nebylo moc dobré, ale přesto jsme vydrželi na venkovní terase.
The weather was...
Je zde dostatečně široká římsa, abys mohl projít na sousední terasu.
There's a ledge...
14/20
+
spustit, aktivovat, uvést do chodu
activate [ˈæktɪˌveɪt]
přít. prostý: activate, 3. os. j. č.: activates, průb. čas: activating, prostý min.: activated, příčestí min.: activated
Před odchodem aktivujte bezpečnostní zařízení.
Activate the safety...
Tato příručka vysvětluje kroky k aktivaci vámi objednané služby.
This guide explains...
Elektrony aktivují plyn, který vyzařuje energii ve formě světla.
The electrons activate...
15/20
+
stěhování
pohyblivý
dojemný, dojímavý
průb.čas slovesa pohnout se, posunout se
moving [ˈmuːvɪŋ]
jedn. číslo: moving
Začal se ke mně přibližovat.
He started moving closer towards me.
Nesouhlasí s přestěhováním do Londýna.
He doesn't approve...
Po počátečním překvapení následoval pocit uspokojení, že věci se ubírají správným směrem.
The initial surprise...
Je tomu již dlouho, co pronikl do zločineckého prostředí.
He has been...
Společnost přesouvá svůj závod do Číny.
The company is...
16/20
+
zkrácený / částečný (úvazek)
part-time [pɑːt taɪm]
Mnoho matek se rozhodlo pracovat na částečný úvazek.
A lot of...
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
Zaměstnávání se na částečný úvazek je na celém světě na vzestupu a Austrálie není výjimkou.
Part-time employment is...
Práce může být prozatímní, na dobu určitou, sezónní, na konkrétní projekt nebo na částečný úvazek.
Work can be...
17/20
+
toust, topinka
přípitek
opékat, toustovat
připít
toast [təʊst]
jedn. číslo: toast, množ. číslo: toasts, přít. prostý: toast, 3. os. j. č.: toasts, průb. čas: toasting, prostý min.: toasted, příčestí min.: toasted
Měli jsme na oběd toast se sýrem.
We had cheese...
Dovolte mi nyní připít na Charlesovo zdraví.
Let me make...
Jedla jsem bio toust s mandlovým máslem a nakrájené banány.
I ate an organic toast topped with almond butter and sliced bananas.
Jedla toust s nakrájeným vejcem natvrdo, rajčaty a okurkou.
She ate a toast with sliced hard-boiled egg, tomatoes, and cucumber.
18/20
+
(za)kašlat, pokašlávat
kašel, (za)kašlání
cough [kɒf]
jedn. číslo: cough, množ. číslo: coughs, přít. prostý: cough, 3. os. j. č.: coughs, průb. čas: coughing, prostý min.: coughed, příčestí min.: coughed
Raději bys měl s tím kašlem zajít za lékařem.
You'd better see...
Jestliže nemocná osoba kašle velmi blízko vás, můžete to chytit.
If a sick...
Měl chronický kašel.
He had a chronic cough.
19/20
+
pěna
(z)pěnit
foam [fəʊm]
jedn. číslo: foam, množ. číslo: foams, přít. prostý: foam, 3. os. j. č.: foams, průb. čas: foaming, prostý min.: foamed, příčestí min.: foamed
Hasiči k hašení požáru použili speciální pěnu.
Firefighters used special...
Jaký je váš oblíbený druh pěny na holení?
What is your...
20/20
+
hrob, hrobka
tomb [tuːm]
jedn. číslo: tomb, množ. číslo: tombs
Po staletí byla hrobka nedotčená, dokud ji náhodně neobjevili dva horníci.
For centuries the...
V roce 1995 bylo oznámeno, že byla nalezena hrobka Alexandra Velikého.
In 1995, Alexander...
Archeologové byli ohromeni bohatstvím, které ve starověké hrobce objevili.
The archaeologists were...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X